Dolabhóthar an M50


View all FAQs

Cad é Dolabhóthar an M50?

Is stráice de mhótarbhealach an M50  é dolabhóthar an M50.In ionad gnáthdhola-phlás, téann tiománaithe thar cheamaraí atá suite lastuas, a úsáideann teicneolaíocht  aitheanta feithicle chun cláruimhreacha na bhfeithiclí a thaifead. Oibríonn eFlow an córas.

Ar ais go dtí an Barr

Cá bhfuil Dolabhóthar an M50?

Tá dola an M50 suite ar an mótarbhealach idir Acomhal 6 (N3 Baile Bhlainséir) agus Acomhal 7 (N4 Leamchán).

Tugtar le fios don tiománaí le comharthaí ar thaobh an bhóthair agus marcanna bóthair go bhfuil sé ag teacht ar an dolaphointe . Is furasta an dolaphointe féin a aithint mar is droichead thar na ceithre lána ar an dá thaobh é. Tá comhartha gorm "Dola Anseo" ar an droichead ar a bhfuil sraith ceamaraí lastuas. 

Ar ais go dtí an Barr

Cad iad na táillí ar Dholabhóthar an M50?

Déantar táillí dola an M50 a bhriseadh síos de réir aicme na feithicle agus cé acu an bhfuil cuntas cláraithe le eFlow nó le soláthraí clibe eile ag an tiománaí. Tugtar na táillí ar an tábla thíos. Tá na rátaí seo bailí ón 1 Eanáir 2018.

CINEÁL FEITHICLE NEAMHCHLÁRAITHE CUNTAS FÍSEÁIN CUNTAS CLIBE
Gluaisrothair Saor Saor Saor
Carr nó feithicil seirbhíse poiblí ina bhfuil suíocháin do 8 paisinéirí. €3.10 €2.60 €2.10
Feithicil earraí gan lasta le meáchan feithicle nach mó ná 2,000kg ann. €3.90 €3.40 €2.90
Bus nó cóiste le suíocháin le haghaidh níos mó ná ochtar paisinéirí. €3.90 €3.40 €2.90
Feithicil earraí gan lasta le meáchan feithicle níos mó ná 2,000kg ann ach nach mó ná 10,000kg. €5.30 €4.80 €4.20
Feithicil earraí gan lasta le meáchan feithicle níos mó ná 10,000kg ann. €6.30 €5.80 €5.30
Aonad tarracóra nó feithicil altach. €6.30 €5.80 €5.30

*Áirítear i nDolaí an M50 CBL ag an ráta caighdeánach (23%). Is féidir le húsáideoirí bóithre atá cláraithe le haghaidh CBL, aisíoc ar aon CBL a íocadh as dolaí a éileamh.

Mura bhfuil tú cláraithe le eFlow, nó le soláthraí clibe eile, ní mór duit, má úsáideann tú an M50, an dola a íoc roimh 8pm an lá arna mhárach.

Mura n-íocann tú in am, gearrfar pionós €3.00 ort.

Mura bhfuil an dola agus an pionós íoctha agat laistigh de 14 lá, gearrfar pionós déanach €41.50 ort.

Mura n-íoctann tú an méid sin laistigh de 56 lá gearrfar pionós déanach breise ort de €103.50.

Mura n-íocann tú an méid atá dlite, d'fhéadfaí  imeachtaí dlí a thionscnamh.

Má tá breis eolais uait, féach ar shuíomh gréasáin Bhonneagar Iompair Éireann Pionóis nuair nach n-Íoctar Táillí Dola.

Ar ais go dtí an Barr

Conas a íocaim dola M50?

Tá morán slí chun an M50 tolla a íoc.

Is í an tslí is fusa ná clárú le haghaidh Cuntas Físeáin nó Clibe uath-íochta le eFlow. Ciallaíonn an modh uath-íoctha go gcuirtear an táille le do chuntas eFlow nuair a ghabhann tú thar an dolaphointe; ní bhíonn ort íoc de láimh. 

Leis an gCuntas Físeáin, níl aon táille bainistithe cuntais agus beidh costas 50c níos lú an turas ar gach dola M50.

Má úsáideann tú an M50 trí huaire nó níos mó in aghaidh na míosa is é Cuntas Clibe eFlow an rogha dola is saoire duit. Leis an gCuntas Clibe, sábhálfaidh tú €1 ar gach turas ar an M50. Tugaimid an chlib ar cíos duitse ar €1.23 in aghaidh na míosa, má theastaíonn uaitse an cuntas a dhúnadh, níl le déanamh agat ach í a sheoladh ar ais go eFlow. 

Má bheartaíonn tú nach dteastaíonn modh uath-íoctha uait beidh ort na dolaí a íoc de láimh. Ní mór na híocaíochtaí seo a dhéanamh roimh 8pm an lá i ndiaidh duit taisteal, mura ndéanann gearrfar pionós  déanach ort. Is féidir é seo a dhéanamh ar líne anseo nó ag Payzone i siopaí miondíola ar fud na hÉireann. 

Is feidir do tolla M50 a íoc ar an app íochaiocht. Díreach dul chuig an siopa Apple nó Google, Cúrdaigh an app agus lean ort.

Sula n-íocann tú dola ar fheithicil ar cíos, molaimid duit do chomhaontú cíosa a sheiceáil nó teagmháil dhíreach a dhéanamh leis an gcíosghnólacht lena dhearbhú nár ghearr an cíosghnólacht táille dola ort cheana.

Ar ais go dtí an Barr

Conas a oibríonn an dola?

Úsáideann an droichead dola meascán de léasair, rabhcháin agus ceamaraí chun feithicil a théann laistíos a bhrath. Tógann na ceamaraí air iliomad íomhánna den fheithicil agus de chláruimhir na feithicle. Faightear sonraí úinéirí na feithicle ansin ón Roinn Iompair.

Ar ais go dtí an Barr

Conas a bheidh a fhios agam go bhfuilim tar éis imeacht thar an dola?

Tá an dola suite ar dhroichead lastuas den mhótarbhealach idir Acomhal 6 (N3 Baile Bhlainséir) agus Acomhal 7 (N4 Leamchán) den M50.  Tugtar le fios gurb ann don dola le comharthaíocht  mar a léirítear san íomhá thuas. Má thiomáineann tú faoin droichead seo tá tú faoi dhliteanas dola M50 a íoc. 

Ar ais go dtí an Barr

Cé aige a bhfuil díolúine ó dholaí?

Tá na feithiclí seo a leanas díolmhaithe ó tháille dola M50 a íoc: 

 • Feithiclí oiriúnaithe do thiománaithe faoi mhíchumas.
 • Gluaisrothair
 • Feithiclí Chomhairle Contae Fhine Gall
 • Feithiclí an Airm
 • Feithiclí i mbun obair chothabhála ar an M50
 • Feithiclí  an Gharda Síochána nó na seirbhíse otharchairr

Má tá d'fheithicil díolmhaithe ó dhola M50 a íoc, déanfaidh droichead dola eFlow íomhánna de d'fheithicil agus den chláruimhir a thaifead agus déanfaimid é a athbhreithniú lena dhearbhú go bhfuil do d'fheithicil díolmhaithe. Má tá breis eolais uait, féach ar shuíomh gréasáin Bhonneagar Iompair Éireann.

Má chomhlíonann d'fheithicil ceann de na critéir thuas agus má tá sé cláraithe i bPoblacht na hÉireann, aithneoidh eFlow go huathoibríoch é agus dearbhóidh go bhfuil díolúine aige agus ní ghearrfar táille.

Má tá do charr oiriúnaithe do dhuine faoi mhíchumas ach nach bhfuil sé cláraithe i bPoblacht na hÉireann, beidh ort doiciméid, ar nós ceadúnas tiomána ar a bhfuil srianta tiománaí luaite, a thabhairt mar chruthúnas. Is féidir an cruthúnas seo a chur isteach ar líne ag 'Déan Teagmháil Linn ar eFlow.ie.

Má tá breis eolais uait féach  Bonneagar Iompair Éireann ar an leathanach Tiománaithe faoi Mhíchumas agus Dolaí.

Ar ais go dtí an Barr

Cad iad na sprioc-amanna íocaíochta do tháillí dola an M50?

Mura bhfuil cuntas uath-íoctha dola agat, ní mór duit, má úsáideann tú an M50, an dola a íoc roimh 8pm an lá arna mhárach. Féadfar pionóis a ghearradh ar íocaíochtaí déanacha. 

Ar ais go dtí an Barr

Cé leis dola an M50?

Is bonneagar poiblí é an M50 agus is le rialtas na hÉireann agus é faoi riar Bhonneagar Iompair Éireann (BIÉ), comhlacht reachtúil neamhspleách a bunaíodh le hAcht na mBóithre 2015.

Ar ais go dtí an Barr

Cé hiad eFlow?

Is iad eFlow a oibríonn an córas Dola Gan Bhacainn atá i bhfeidhm ar Mhótarbhealach M50 Bhaile Átha Cliath agus a sholáthraíonn clibeanna leictreonacha lena n-úsáid ag na dolaí seo in Éirinn:

 • Dola gan Bhacainn an M50
 • M3 (Cluain Aodha - Ceanannas)
 • M4 (Cill Choca – An Bóthar Buí – Cionn Átha Gad)
 • N6 (Gaillimh – Béal Átha na Sluaighe)
 • N8 (Ráth Chormaic – Seachbhóthar Mhainistir Fhear Maí)
 • Droichead an Nascbhóthair Thoir
 • Tollán Chalafort Bhaile Átha Cliath
 • Tollán Luimnigh

Is ainm cláraithe gnó é eFlow le Bonneagar Iompair Éireann (BIÉ). Tá emovis operations Ireland faoi chonradh ag Bonneagar Iompair Éireann córas dola an M50 (eFlow) a oibriú ar a son. Is cuideachta Éireannach bunaithe i mBaile Átha Cliath é emovis operations Ireland.

Téann an t-ioncam ar fad ó na dolaí, lena n-áirítear pionóis, go dtí Bonneagar Iompair Éireann.  Úsáidtear an t-airgead sin ar fad le haghaidh oibríocht agus cothabháil ghréasán bóithre náisiúnta na hÉireann. 

Ar ais go dtí an Barr


Úsáideann an láithreán gréasáin seo fianáin, trí leanúint ar aghaidh, comhaontaíonn tú lena n-úsáid.
Foghlaim níos mó faoi fhianáin agus conas iad a bhainistiú.

X