Ráiteas Príobháideachais


1. Ráiteas Príobháideachais eFlow

Réamhrá

Is é emovis operations Ireland a oibríonn an láithreán gréasáin eFlow seo faoi láthair thar ceann Bhonneagar Iompair Éireann  (“TII”). Lánurramaíonn eFlow agus TII do cheart chun príobháideachais, agus caitheann siad leis na sonraí go léir a bhailítear tríd an Aip seo i gcomhréir leis na dlíthe is infheidhme maidir le cosaint sonraí.

Bunaíodh TII tar éis cumasc reachtúil an Údaráis um Bóithre Náisiúnta agus na Gníomhaireachta um Fháil Iarnród faoi Acht na mBóithre 2015. Is é TII an rialtóir sonraí i dtaca leis na sonraí sin, agus is é Ionad Gnó Gheata na Páirce, Sráid Gheata na Páirce, Baile Átha Cliath 8, D08 DK10, Éire a phríomhsheoladh.

Is cuideachta Éireannach é emovis operations Ireland a phróiseálann faisnéis phearsanta faoi láthair thar ceann TII d’fhonn córas dola gan bhacainn a oibriú ar mhótarbhealach an M50 i mBaile Átha Cliath; agus a sholáthraíonn clibeanna leictreonacha dá n-úsáid ar gach bóthar dola i bPoblacht na hÉireann a bhaineann le seirbhísí dola eFlow. Is féidir teagmháil a dhéanamh linne:

• tríd an bpost: Oifigeach Cosanta Sonraí, eFlow, Teach Cape, Páirc Oifigí an Chinn Thiar Baile Átha Cliath 15, D15Y9DV

• ach leas a bhaint as ár bhfoirm teagmhála

• trí ríomhphost dataprotection@eflow.ie

Léigh téarmaí an ráitis phríobháideachais seo go cúramach, óir go measfar gur ghlac tú le téarmaí an ráitis phríobháideachais seo le cuairt a thabhairt ar an láithreán gréasáin seo. Mura mbíonn tú sásta leis an ráiteas príobháideachais seo, níor cheart duit leas a bhaint as an láithreán gréasáin seo. B’fhéidir go dteastódh uait freisin ár bhFógra Cosanta Sonraí a athbhreithniú. 

 

2. Bailiú agus úsáid faisnéise pearsanta

Ní bhaileoimid aon fhaisnéis inaitheanta fútsa nuair a bhaineann tú leas as an láithreán gréasáin seo mura roghnaíonn tú an fhaisnéis sin a sholáthar dúinne. Braitheann an fhaisnéis a bhailímidne ar na roghanna a roghnaítear agus an láithreán gréasáin seo in úsáid agat.

Bailímid agus stórálaimid do sheoladh IP, agus fad na seisiún úsáideora go huathoibríoch má thugann tú cuairt ar an láithreán gréasáin seo chun brabhsáil, léitheoireacht nó íoslódáil a dhéanamh. Bainimid leas as an bhfaisnéis sin chun cuidiú linn áisiúlacht an láithreáin ghréasáin seo do chuairteoirí a mhéadú, chun foghlaim faoi líon na gcuairteoirí ar an láithreán gréasáin seo agus faoi chineál na teicneolaíochta as a mbaineann ár gcuairteoirí leas. Ní choinnímid rian ná taifead ar an bhfaisnéis faoi dhaoine aonair óna gcuairteanna. Féadfaimid staitisticí comhiomlána a thiomsú agus a thuairisciú maidir lenár n-úsáideoirí i dtéarmaí líonta, patrún tráchta, agus faisnéise gaolmhaire. Ní áireofar le staitistic ar bith mar sin aon fhaisnéis phearsanta inaitheanta.

Féadfaidh tú roghnú sonraí pearsanta a sholáthar dúinne i ndáil le roinnt de na seirbhísí a sholáthraítear ar an láithreán gréasáin, mar shampla do chuntas eFlow a chlár agus a bhainistiú, íocaíocht a dhéanamh nó teagmháil a dhéanamh linne le d'fhiosrú.

Má osclaíonn tú cuntas is amhlaidh a fhiafróimid díot d’ainm agus sloinne, seoladh ríomhphoist/poist, fónuimhir theagmhála, uimhirphláta cheadúnais, agus sonraí cárta creidmheasa, cárta dochair nó dochair dhírigh. Bainimid leas as na sonraí sin leis an gcuspóir d’íocaíocht(aí) dola a phróiseáil agus do chuntas eFlow a bhainistiú. Ní bhailímid níos mó sonraí pearsanta ná mar is gá le haghaidh na gcuspóirí sin.

Bíonn an rogha ag úsáideoirí an M50, nach mian leo clárú le eFlow, íocaíocht a dhéanamh ar an láithreán gréasáin seo ach leas a bhaint as an tsaoráid “Íoc Dola”, “Íoc Pionós”. Is chun na críche sin a fhiafróimid díot an uimhirphláta cheadúnais; uimhir tagartha an aistir agus sonraí cárta creidmheasa nó dochair a sholáthar dúinne. Má theastaíonn admháil uait, fiafróimid do sheoladh ríomhphoist nó poist díotsa.

Na húsáideoirí M50 atá cláraithe le soláthraí clibe éigin eile, ach a fuair pionós eFlow níos déanaí; is féidir leo achomharc a thabhairt i gcoinne an phionóis ar an láithreán gréasáin seo ach leas a bhaint as an rogha “Tabhair Achomharc in aghaidh Pionóis”. Iarrfaimid ort an fhoirm a chomhlánú ina bhfiafraítear díot uimhir tagartha an cheadúnais, d’uimhirphláta cheadúnais, soláthraí na clibe agus do chlibuimhir.

Cibé uair a bhaineann tú leas as foirm “déan teagmháil linne” chun cumarsáid a dhéanamh linne, féadfaidh tú roghnú an méid seo a leanas a sholáthar dúinne:

• Ainm agus sloinne, seoladh ríomhphoist/poist, fónuimhir;

• Uimhir chuntais/Cláruimhir feithicle; 

• Cáipéisíocht faoi iamh (cruthúnas ar íocaíochtaí, srl.)

Is chun plé le d’fhiosrú amháin a bhaintear leas as an bhfaisnéis bhailithe. Stóráiltear do shonraí pearsanta go slán, agus ní choinnítear iad níos faide ná mar is gá.

Ó thráth go chéile, féadfaimid teagmháil a dhéanamh leatsa le do chomhthoiliú, ach leas a bhaint as do sheoladh ríomhphoist i ndáil le Suirbhéanna ar Shástacht Custaiméirí. Bíonn an ceart agat chun díliostáil ón ríomhphost a fháil uainne ach ríomhphost a sheoladh chugainne ag dataprotection@eflow.ie nó é sin a thabhairt i scríbhinn chugainne.

3. Cuspóir na Próiseála agus Bunús Dlí

Próiseálann eFlow sonraí pearsanta d’fhonn:

(a) a áirithiú go bhfaightear an íocaíocht ó gach úsáideoir bóithre a bhaineann leas as seirbhísí eFlow i gcomhréir le hoibleagáidí reachtúla TII;;

(b) seirbhísí a fháil ó sholáthraithe seirbhíse tríú páirtí;

(c) fiosruithe agus gearáin a fhreagairt ó dhaoine den phobal; agus

(d) oibleagáidí.reachtúla eile TII a chomhlíonadh

Is é an bunús dlí ag TII do bhailiú agus leas na faisnéise sin go dteastaíonn an phróiseáil sin chun oibleagáidí rialaitheacha agus dlíthiúla TII a chomhlíonadh, agus chun tabhairt faoina thascanna ar mhaithe le leas an phobail agus/nó i gcleachtadh an údaráis oifigiúil a dhílsítear in TII. D’fhéadfaí próiseáil do shonraí pearsanta a bhunú ar do chomhthoiliú i roinnt imthosca teoranta – iarrfar ort an comhthoiliú sin a chur in iúl go dearfach sa chás go ndéantar amhlaidh.

Is é an bunús dlí lena mbailímid, lena bpróiseálaimid agus lena n-aistrímid catagóirí speisialta sonraí: fútsa (m.sh. d’fhéadfaí cruthúnas a iarraidh go bhfuil feithicil modhnaithe agus faisnéis a fhiafraí faoi do stádas míchumais má éilíonn tú díolúine ó íoc na ndolaí ar fhorais feithicle modhnaithe/stádais mar thiománaí le míchumas) ar an mbealach ar a dtuairiscítear thuas:

(a) go dteastaíonn an méid sin ar chúiseanna chun leas suntasach an phobail; agus

(b) gur thug tú do chomhthoiliú sainráite don phróiseáil sin.. 

4. Nochtadh Sonraí Pearsanta

Féadfaimid do shonraí pearsanta a nochtadh d’eagrais eile i ndáil leis na cuspóirí thuas, sna himthosca seo a leanas:

(a) Féadfaimid sonraí pearsanta a chomhroinnt lenár ngníomhairí, lenár gconraitheoirí agus lenár soláthraithe seirbhíse a thugann cúnamh dúinne le hoibriú na ngnéithe dár seirbhísí agus dár bhfeidhmeanna, cosúil lenár bpróiseálaí cárta íocaíochta, lenár gconraitheoirí baincéireachta agus priontála/comhfhreagrais phoist, le heintiteas forghníomhaithe eFlow agus le gníomhaireachtaí forghníomhaithe dlí.

(b) Sa chás go gceapfaimis oibreoir nua do eFlow, d’fhéadfaimis sonraí pearsanta a chomhroinnt leis an oibreoir nua sin d’fhonn idirthréimhse rathúil chuig an oibreoir nua a éascú agus leanúnachas seirbhíse a áirithiú do chustaiméirí eFlow le linn idirthréimhse ar bith.

(c) Iarrfaimid do chead a fháil chun do chumarsáid a chur ar aghaidh chuig an tríú páirtí ábhartha má sheolann tú trácht, gearán nó fiosrú chugainne i ndáil le hábhar éigin nach bhfuilimid freagrach as..

(d) Sa chás go mbíonn dualgas orainne sonraí pearsanta a nochtadh nó a chomhroinnt d’fhonn aon oibleagáid dhlíthiúil a chomhlíonadh, nó chun cearta, maoin nó sábháilteacht eFlow, ár gcustaiméirí agus daoine eile a chosaint. Féadfaimid faisnéis a chomhroinnt freisin faoin mbealach ina mbainistíonn tú do chuntas le gníomhaireachtaí tagartha creidmheasa.

(e) De réir mar is gá nó mar a cheadaítear de réir an dlí, féadfaimid do shonraí pearsanta a chomhroinnt le húdaráis agus comhlachtaí poiblí eile, cosúil leis na Gardaí agus údaráis forghníomhaithe dlí eile chun críocha an choireacht a chosc, a imscrúdú nó a bhrath.

(f) Maidir le soláthar idirbheart dola idir-inoibrithe in Éirinn, féadfaimid do shonraí pearsanta a nochtadh le hoibreoir comhoiriúnach ábhartha.

(g) Chun na críche comórtais a oibriú thar ceann TII féadfaimid d’ainm, an seoladh ríomhphoist agus na roghanna margaíochta a thug tú dúinne a nochtadh le do chomhthoiliú.

(h) De réir mar a cheadaítear dúinne ar bhealach éigin eile de réir an dlí..  

5.Fianáin

Baintear leas as fianáin sa láithreán gréasáin seo, agus d’fhéadfaí fianán a chur i do bhrabhsálaí idirlín dá réir. Is ionann fianáin agus téacsanna beaga lena soláthraítear faisnéis dúinne faoi cé chomh minic a thugann duine éigin cuairt ar ár láithreán gréasáin, agus faoin ngníomhaíocht láithreáin ghréasáin a dhéantar i rith na gcuairteanna sin. Ní bhfaightear aon fhaisnéis phearsanta inaitheanta sna fianáin, ach d’fhéadfaí an fhaisnéis a nascadh leis na sonraí a stóráiltear san fhianán má sholáthraíonn tú dúinne í.

Mura dteastaíonn uait go nglacfadh do bhrabhsálaí le fianáin, is féidir leat an rogha chun glacadh le fianáin a chasadh as i do shocruithe brabhsálaí. D'fhéadfaí feidhmiú ceart an láithreáin ghréasáin seo a chosc le díchumasú na tacaíochta d’fhianáin, agus b’fhéidir nach mbeifeá in ann na gnéithe agus an fhaisnéis go léir ann a úsáid go hiomlán.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise faoin gcaoi ina mbaintear leas as fianáin ar an láithreán gréasáin seo, cliceáil anseo

6. Aistrithe thar lear

Féadfaidh eFlow do shonraí pearsanta a aistriú lasmuigh den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch i dtaca leis an méid thuas, lena n-áirítear chuig dlínse nach bhfuil aitheanta ag an gCoimisiún Eorpach go soláthraíonn sé leibhéal cosanta coibhéiseach le haghaidh sonraí pearsanta agus a sholáthraítear san Aontas Eorpach. Má dhéanann eFlow é sin agus sa mhéid go ndéanann sé é sin, is amhlaidh a áiritheoidh eFlow go mbíonn bearta iomchuí i bhfeidhm chun a chuid oibleagáidí a chomhlíonadh de réir an dlí is infheidhme lena rialaítear na haistrithe sin, lena n-áireofaí conradh a dhéanamh lena rialófaí an t-aistriú ina bhfaightear na “clásail chonarthacha caighdeánacha” atá faofa chun na críche sin ag an gCoimisiún Eorpach, nó i dtaca le haistrithe chuig Stáit Aontaithe Mheiriceá, lena n-áirithítear go gcumhdaítear an t-aistriú le creat Sciath Phríobháideachais AE-SAM. Bíonn tuilleadh sonraí faoi na bearta a ghlac eFlow ina leith sin ar fáil ó Oifigeach Cosanta Sonraí eFlow ach leas a bhaint as na sonraí teagmhála ar Leathanach 2 thuas.

7. Slándáil

Ar chúiseanna slándála láithreáin ghréasáin agus chun a áirithiú go mbeidh an láithreán gréasáin seo fós ar fáil do gach úsáideoir, fostaítear ríomhchláir bhogearraí ar ár gcóras ríomhaireachta chun faireachán a dhéanamh ar thrácht líonra d’fhonn iarrachtaí neamhúdaraithe a shainaithint chun faisnéis a uaslódáil nó a athrú, nó chun díobháil a dhéanamh ar bhealach éigin eile. Toirmisctear go docht iarrachtaí neamhúdaraithe chun faisnéis a uaslódáil nó chun faisnéis a athrú ar an láithreán gréasáin seo, agus d’fhéadfaidís a bheith inphionóis de réir an dlí.

Coinneofar do shonraí pearsanta a sholáthraíonn tú dúinne ar fhreastalaithe slána le emovis operations Ireland. Is é ceann de bhuntréithe an idirlín nach féidir linn slándáil aon fhaisnéise a sheolann tú chugainne ar líne a ráthú. Glacaimid gach céim réasúnta ámh (lena n-áirítear bearta teicniúla agus slándála eagrúcháin iomchuí) chun do shonraí pearsanta a chosaint.

8. Do Chearta

Bíonn na cearta seo a leanas agat, i roinnt imthosca, i ndáil le do shonraí pearsanta: 

• an ceart chun rochtain a dhéanamh ar do shonraí pearsanta;

• an ceart chun ceartú agus/nó scriosadh do shonraí pearsanta a iarraidh;

• an ceart chun úsáid do shonraí pearsanta a shrianadh;

• an ceart chun agóid a dhéanamh i gcoinne próiseála do shonraí pearsanta;

• an ceart chun do shonraí pearsanta a fháil, a sholáthair tú dúinne, i bhformáid struchtúrtha, in úsáid go coitianta agus arb inléite ag meaisín í; nó chun iallach a chur orainne na sonraí sin a sheoladh chuig rialtóir sonraí eile, agus

• sa chás go mbíonn ár bpróiseáil do shonraí pearsanta bunaithe ar an gcomhthoiliú a sholáthair tú, an ceart chun do chomhthoiliú leis an bpróiseáil a tharraingt siar ag tráth ar bith.

Déan teagmháil linne ach leas a bhaint as na sonraí teagmhála ar Leathanach 2 thuas chun ceann ar bith de na cearta a leagtar amach thuas a theachtadh.

9. Coinneáil

Ní choinneoimid do shonraí pearsanta ach amháin ar feadh chomh fada is gá do chomhlíonadh na gcuspóirí ar bhailíomar é, lena n-áirítear chun na gcríoch aon cheanglais dhlíthiúla, chuntasaíochta nó thuairiscithe a shásamh.

Is éagsúil iad ár dtréimhsí coinneála ag brath ar an gcineál catagóirí sonraí pearsanta inár seilbh. Is chun an tréimhse choinneála iomchuí a chinneadh i leith sonraí pearsanta a bhreithnímid méid, cineál agus íogaireacht na sonraí pearsanta, riosca féideartha na díobhála ó úsáid neamhúdaraithe nó ó nochtadh do shonraí pearsanta, na cuspóirí dá bpróiseálaimid do shonraí pearsanta agus an féidir linn na cuspóirí sin a ghnóthú ar bhealaí eile, agus na ceanglais dhlíthiúla is infheidhme.

10. Athruithe don Ráiteas Príobháideachais

Féadfaimid cinneadh a dhéanamh ár ráiteas príobháideachais a athrú ó thráth go chéile, ach postálfar athrú ar bith ar an leathanach seo chun tú a choinneáil ar an eolas faoin gcaoi ina mbailímidne, ina mbainimid leas agus ina nochtaimid faisnéis. Má chinnimid ag tráth ar bith leas a bhaint as sonraí pearsanta ar bhealach atá go hiomlán éagsúil ón méid a shloinntear sa ráiteas príobháideachais seo, nó a nochtadh duitse ag an tráth ar bailíodh é, fógróimid é sin duitse agus beidh an rogha agat an mbainfimid nó nach mbainfimid leas as d’fhaisnéis sa bhealach nua sin.

11. Ceisteanna agus Gearáin

Má tá ceist nó gearán ar bith agat faoin leas a bhainimid as do shonraí pearsanta, déan teagmháil linne ach leas a bhaint as na sonraí teagmhála ar Leathanach 2 thuas. (hipearnasc leis na sonraí teagmhála le háireamh ann). Mar mhalairt rogha, is féidir teagmháil a dhéanamh le hOifigeach Cosanta Sonraí TII mar seo a leanas:

• tríd an bpost: Oifigeach Cosanta Sonraí, Bonneagar Iompair Éireann, Ionad Gnó Gheata na Páirce, Sráid Gheata na Páirce, Baile Átha Cliath 8, D08 DK10

• thar an bhfón: +353 1 646 3600

• trí ríomhphost: dataprotection@tii.ie

Is féidir teacht ar a thuilleadh faisnéise faoin gcosaint sonraí ar láithreán gréasáin an Choimisiúin um Chosaint Sonraí: www.dataprotection.ie.

Bíonn an ceart agat freisin gearán a thaisceadh leis an gCoimisiún um Chosaint Sonraí mura mbíonn tú sásta leis an gcaoi inar bhainimid leas as d’fhaisnéis nó inar thugamar aghaidh ar do chearta.  Is féidir teacht ar mhionsonraí faoin gcaoi chun gearán a thaisceadh ar láithreán gréasáin an Choimisiúin um Chosaint Sonraí

Beartas Fianán

1. Cuspóir

Is é cuspóir an bheartais seo tuiscint shoiléir a sholáthar do chuairteoirí ar láithreáin ghréasáin eFlow ar conas a úsáidimid fianáin agus lena mhíniú dóibh conas is féidir le cuairteoirí fianáin a bhainistiú

2. Scóip

Baineann an beartas seo leis na láithreáin ghréasáin a leanas de chuid eFlow: eflow.ie

3. Réamhrá

Is comhad beag téacs atá i bhfianán a chuireann do bhrabhsálaí gréasáin ar do ríomhaire le linn aon idirghníomhú a bhíonn agat le láithreáin ghréasáin éagsúla. Is éard atá i gceist le fianáin ar láithreáin ghréasáin eFlow faisnéis anaithnid faoin úsáideoir agus úsáidtear iad ar ár láithreáin ghréasáin ar chúiseanna éagsúla, lena n-áirítear iad seo a leanas:

  • logáil isteach seisiúin úsáideora a rianú ionas gur féidir le gach úsáideoir nascleanúint shlán a dhéanamh gan cur isteach orthu ar leathanaigh éagsúla ghréasáin ar ár láithreáin ghréasáin;

  • an méid trácht isteach ag a bhfuil rochtain á fáil ar sheirbhísí ó fhreastalaithe gréasáin eFlow a chothromú;

  • meicníocht iontaofa a sholáthar dár láithreán gréasáin chun cuimhne a choimeád ar staid an láithreáin ghréasáin nó ar ghníomhaíochtaí a rinne an t-úsáideoir roimhe seo. Féadtar a áireamh leis seo cén roghanna agus/nó cén leathanaigh ar thug an t-úsáideoir cuairt orthu roimhe seo.

Tá roinnt fianán ar ár láithreáin ghréasáin “fíor-“ riachtanach go bhfeidhmeoidh seirbhísí an láithreáin ghréasáin agus cé nach bhfuil cinn eile “fíor-“ riachtanach, teastaíonn siad chun eispéireas níos fearr a chruthú do chustaiméirí agus/nó chun faisnéis a sholáthar dúinn ar mhaithe le feabhas a chur ar an láithreán amach anseo. Úsáidtear fianáin “tríú páirtí” eile chun uirlisí agus giuirléidí breise a sholáthar ar an láithreán.

 

 

4.0 Cineálacha Cookie

4.1 Fianáin atá Fíor-Riachtanach

Tá fianáin seisiúin fíor-riachtanach ar ár láithreáin ghréasáin d’fhonn go bhfeidhmíonn na láithreáin agus go mbaineann siad leibhéal inghlactha feidhmíochta amach. Seo a leanas na fianáin seo, nach nglacann agus nach gcoimeádann aon fhaisnéis phearsanta:

Faisnéis faoi Aitheantas Úsáideoirí a Choimeád Úsáidimid fianáin seisiúin chun cabhrú leat tabhairt faoi roinnt feidhmeanna ríthábhachtacha ar ár láithreán gréasáin, ar nós sonraí logála isteach a choimeád do gach seisiún de réir mar a nascleanann tú trí leathanaigh éagsúla agus go bhfaigheann tú fáil ar sheirbhísí éagsúla ar ár láithreán, ar nós; clárú le haghaidh cuntais, íocaíocht a dhéanamh agus níos mó.

Ina theannta sin, cuireann fianáin seisiúin feabhas ar fheidhmíocht an láithreáin ghréasáin tríd an ngá a íoslaghdú leis an bhfaisnéis a aistriú arís agus arís eile thar an idirlíon fad atá seirbhís láithreán gréasáin á soláthar.
Cothromú Ualaigh Úsáidimid fianáin seisiúin ar mhaithe le cuspóirí cothromaithe ualaigh chun anailís a dhéanamh ar an trácht isteach ar an ngréasáin agus chun an trácht sin a leithdháileadh ar fud ár bhfreastalaithe láithreán gréasáin. Is gá an cothromú seo a dhéanamh chun leibhéal inghlactha feidhmíochta a sholáthar ó sheirbhísí ár láithreán gréasáin.

Ní stóráiltear fianáin seisiúin go buan ar d’fhearas agus éagann siad nuair a chuireann tú deireadh le do sheisiún brabhsála.

4.2 Fianáin nach bhfuil Fíor-Riachtanach

Úsáidtear Fianáin Sheasta chun faisnéis staitistiúil a bhailiú ó úsáideoirí ar ár láithreáin ghréasáin agus chun feabhas a chur ar eispéireas custaiméirí ar ár láithreáin. Úsáidimid na fianáin seo chun feabhas a chur ar eispéireas na gcustaiméirí nuair a bhíonn úsáid á baint acu as ár láithreáin agus chun feabhas leanúnach a chur ar ar láithreán, mar seo a leanas:

D’fhéadfadh fianáin sheasta fanacht ar d’fhearas ar feadh tréimhse ama ach ní bhailíonn siad aon fhaisnéis phearsanta ó aon úsáideoir.

Anailísíocht Google Úsáidimid seirbhís anailísíochta ó Google chun cabhrú linn athchuairteoirí chuig ár láithreáin ghréasáin a aithint. Trí aitheantóir anaithnid a ghintear go randamach a mheaitseáil, táimid in ann faisnéis shonrach bhrabhsála a thaifeadadh, ar nós fhoinse do bhealaigh chuig ár láithreán, na leathanaigh ar fhéach tú orthu, cén roghanna a roghnaigh tú, agus an bealach a ghabh tú chun do bhealach timpeall ár láithreáin a dhéanamh. Nuair a bhíonn an fhaisnéis seo againn, bímid in ann feabhas leanúnach a chur ar ár láithreáin.
Aithint Athchuairteoirí Úsáidimid fianáin sheasta chun athchuairteoirí chuig ár láithreán gréasáin chárta luaíochtaí a shainaithint. Cuireann an fianán seo feabhas ar eispéireas an chustaiméara trí chosc a chur ar an splancscáileán a thaispeáint athuair mar thabhairt isteach i gcás athúsáideoirí na seirbhíse.

4.3 Fianáin Tríú Páirtí

Tá roinnt gnéithe breise á soláthar againn ar ár láithreáin ghréasáin i bhfoirm uirlisí agus ghiuirléidí a gceapaimid a d’fhéadfadh bheith ina n-ábhar spéise do roinnt dár gcustaiméirí. Seo a leanas iad:

Uirlisí agus Giuirléidí Chun feidhmiúlacht bhreise a sholáthar dár n-úsáideoirí, tá roinnt uirlisí agus giuirléidí curtha ar fáil againn ar ár láithreáin ghréasáin. Tá uirlisí ar nós fothaí RSS i bhfeidhm chun fothaí a thaispeáint ó chraoltóirí móréilimh a gceapaimid a d’fhéadfadh bheith ina n-ábhar spéise dár n-úsáideoirí (e.g. Irish Times, tuartha na haimsire etc.). Cuireann uirlisí eile mearnaisc le láithreáin ghréasáin mhóréilimh (e.g. Amazon.com).

Ní fianáin Tríú Páirtí á rialú againn agus ní féidir linn rochtain a fháil ar conas a oibríonn siad. Molaimid duit a sheiceáil leis na heagraíochtaí tríú páirtí seo chun breis faisnéise a fháil faoi rialú na bhfianán seo. Tabhair faoi deara, chomh maith, go gcuireann ár láithreán gréasáin naisc ar fáil le roinnt dár gcomhpháirtithe gnó agus le heagraíochtaí eile ar nós carthanachtaí a bhféadfadh go rabhamar ag oibriú leo le linn na bliana. Trí chliceáil ar aon chinn de na naisc seo, d’fhéadfaí thú a thabhairt chuig láithreán gréasáin na heagraíochta ar leith sin. Féadfaidh gach ceann de na heagraíochtaí seo a bhfianáin féin a shocrú ar do bhrabhsálaí gréasáin agus níl aon smacht againn air seo.

5. Fianáin a Rialú

Trínár láithreán gréasáin a úsáid, comhaontaíonn tú gur féidir linn fianáin a bhfuil géarghá leo agus iad siúd nach bhfuil géarghá leo a chur ar d’fhearas. Más mian leat cosc a chur ar na fianáin bhrabhsálaí gréasáin atá socraithe ar d’fhearas nó iad a bhlocáil, féadfaidh tú seo a dhéanamh i do shocruithe brabhsálaí gréasáin. Mínítear san fheidhm “Cabhair” atá laistigh de gach brabhsálaí conas na socruithe seo a athrú. Seo a leanas cuid de na brabhsálaithe gréasáin:
 

Microsoft Internet Explorer

Conas fianáin a scriosadh in Microsoft Internet Explorer

Google Chrome

Conas fianáin a scriosadh in Google Chrome

Firefox

Conas fianáin a scriosadh in Firefox

Safari

Conas fianáin a scriosadh in Safari  

Chun teacht ar fhaisnéis níos cuimsithí ar conas fianáin a bhainistiú ar réimse fairsing de shaghsanna brabhsálaí, chomh maith le sonraí ar conas fianáin a bhlocáil ó d’fhearas, tabhair cuairt, le do thoil, ar http://aboutcookies.org

Tabhair faoi deara, le do thoil, má bhlocáiltear fianáin, d’fhéadfadh seo cosc a chur ar go leor feidhmeanna agus seirbhísí a chuireann an láithreán gréasáin ar fáil. Má bhaintear úsáid roinnte as fearas, déanfaidh do shocruithe fianáin difear do gach úsáideoir den fhearas sin.
 


Úsáideann an láithreán gréasáin seo fianáin, trí leanúint ar aghaidh, comhaontaíonn tú lena n-úsáid.
Foghlaim níos mó faoi fhianáin agus conas iad a bhainistiú.

X