Ráiteas Príobháideachais eFlow


1. Brollach

Is é emovis Operations Ireland a fheidhmíonn láithreán gréasáin eFlow faoi láthair thar ceann Bhonneagar Iompair Éireann (“BIÉ”). Déanann eFlow agus BIÉ do cheart chun príobháideachta a urramú go huile is go hiomlán, agus déileálann siad le gach uile shonra a bhailítear ar an láithreán gréasáin seo de réir na ndlíthe cosanta sonraí is infheidhme.

Bunaíodh BIÉ tar éis cumasc reachtúil an Údaráis um Bóithre Náisiúnta agus na Gníomhaireachta um Fháil Iarnród faoi Acht na mBóithre 2015. Is é BIÉ an rialaitheoir sonraí maidir leis na sonraí seo agus is é a phríomhsheoladh ná Ionad Gnó Gheata na Páirce, Sráid Gheata na Páirce, Baile Átha Cliath 8, D08 DK10, Éire.

Is cuideachta Éireannach é emovis Operations Ireland a phróiseálann faisnéis phearsanta faoi láthair thar ceann BIÉ chun an córas dolaí saor ó bhacainn ar mhótarbhealach M50 Bhaile Átha Cliath a oibriú agus chun clibeanna leictreonacha a sholáthar le húsáid ar gach aon bhóthar dola i bPoblacht na hÉireann a bhaineann le seirbhísí dola eFlow. Is féidir teagmháil a dhéanamh linn:

•Sa phost: An tOifigeach Cosanta Sonraí, eFlow, Teach Cape, Páirc Oifigí an Chinn Thiar, Baile Átha Cliath 15, D15 Y9DV

• trí úsáid a bhaint as ár  bhfoirm teagmhála

• trí ríomhphost dataprotection@eflow.ie

Léigh téarmaí an ráitis phríobháideachais seo go cúramach, le do thoil, toisc go measfar, as cuairt a bheith tugtha agat ar an láithreán gréasáin seo, go bhfuil téarmaí an ráitis phríobháideachais seo glactha agat. Más rud é nach bhfuil tú sásta le ráiteas príobháideachais an láithreáin seo, níor chóir duit an láithreán seo a úsáid. B'fhéidir gur mhaith leat súil siar ar ár bhFógra Cosanta Sonraí

2. Bailiú agus úsáid faisnéise pearsanta

Ní dhéanfaimid aon fhaisnéis aitheantais phearsanta fút a bhailiú nuair a théann tú ar an láithreán gréasáin seo, seachas amháin má roghnaíonn tú an fhaisnéis sin a bheith curtha ar fáil dúinn. Braitheann an t-eolas a bhailímid ar na roghanna a dhéanann tú nuair a théann tú ar an láithreán gréasáin seo.

Má dhéanann tú ábhar ar an láithreán gréasáin seo a bhrabhsáil, a léamh nó a íoslódáil, déanaimid do sheoladh IP, an cineál brabhsálaí atá á úsáid agat agus fad ama do sheisiún úsáideora a bhailiú agus a stóráil go huathoibríoch. Bainimid úsáid as an fhaisnéis seo chun an láithreán seo a dhéanamh a bheith níos úsáidí don chuairteoir, chun fáil amach cad é an líon daoine a théann ar an láithreán gréasáin, chomh maith leis an cineál teicneolaíochta a úsáideann na daoine sin. Ní dhéanaimid faisnéis maidir le daoine aonair a rianú ná a thaifeadadh le linn dóibh an láithreán gréasáin a úsáid. Féadfaimid staitisticí comhiomlána a thiomsú agus a thuairisciú maidir lenár n-úsáideoirí i dtéarmaí lín, patrúin tráchta agus faisnéis atá gaolmhar leis an láithreán. Ní áireofar le haon staitistic dá leithéid sin aon fhaisnéis aitheantais phearsanta.

Féadfar duit roghnú sonraí pearsanta a sholáthar dúinn a bhaineann le cuid de na seirbhísí a chuirtear ar fáil ar an láithreán gréasáin do chuntas eFlow a chlárú agus a bhainistiú, mar shampla, chomh maith le híocaíocht a dhéanamh nó teagmháil a dhéanamh linn maidir le d’fhiosrúchán.

Má osclaíonn tú cuntas, iarraimid ort d’ainm iomlán, do sheoladh ríomhphoist/seoladh poist, uimhir theileafóin teagmhála, cláruimhir, agus sonraí cárta creidmheasa, cárta dochair nó dochair dhírigh a chur ar fáil dúinn. Úsáidimid na sonraí sin chun críocha d’íocaíocht(aí) dola a phróiseáil agus do chuntas eFlow a bhainistiú. Ní bhailímid aon sonraí níos pearsanta ná mar is gá chun na críocha seo.

Tá rogha ag úsáideoirí an M50, nach mian leo clárú le eFlow, íocaíocht a dhéanamh ar an láithreán gréasáin seo trí úsáid a bhaint as an tsaoráid ‘Pay a Toll’, ‘Pay a Penalty’. Chun na críche sin, iarraimid ort an chláruimhir, uimhir thagartha an turais agus na sonraí cárta creidmheasa nó dochair a chur ar fáil dúinn. Má theastaíonn admháil uait, iarrfaimid ar do sheoladh ríomhphoist nó seoladh poist a fháil uait.

Is féidir le húsáideoirí an M50 atá cláraithe le soláthraí clibeanna eile, ach a fuair litir phionóis eFlow, an pionós a achomharc ar an láithreán gréasáin seo trí úsáid a bhaint as an rogha ‘Appeal a Penalty’. Iarrfaimid ort an fhoirm a chomhlánú ina n-iarrtar ort uimhir thagartha an turais, do chláruimhir, soláthraí an chib agus d’uimhir chlib.

Aon uair a úsáideann tú foirm ‘déan teagmháil linn’ chun cumarsáid a dhéanamh linn, féadfar go roghnófá na rudaí seo a leanas a sholáthar dúinn:

• Ainm Iomlán, seoladh ríomhphoist/poist, uimhir theileafóin;

• Uimhir chuntais/Cláruimhir feithicle;

• Cáipéisí ceangailte (cruthúnas ar íocaíochtaí, srl.)

Ní úsáidtear an fhaisnéis arna bailiú ach amháin chun déileáil le d’fhiosrú. Déantar do chuid sonraí pearsanta a stóráil go sábháilte agus ní coimeádtar iad níos faide ná mar is gá leis.

Ó am go ham, féadfaimid teagmháil a dhéanamh leat, le do thoiliú, ag baint úsáide as do sheoladh ríomhphoist maidir le Suirbhéanna Sástachta Custaiméirí. Tá sé de cheart agat diúltú a dhéanamh an ríomhphost a fháil uainn ach ríomhphost a chur chugainn ag dataprotection@eflow.ie  nó litir a chur chugainn

3. Cuspóir na Próiseála agus an Bunús Dlí Léi

Próiseálann eFlow sonraí pearsanta chun:

(a) a chinntiú go bhfaightear íocaíocht ó gach uile úsáideoir bóithre a úsáideann seirbhísí eFlow i gcomhréir le hoibleagáidí reachtúla BIÉ;

(b) seirbhísí a fháil ó sholáthraithe seirbhíse tríú páirtí;

(c) freagra a thabhairt ar cheisteanna agus ar ghearáin ón bpobal; agus

(d) cloí leis na hoibleagáidí reachtúla eile atá ar BIÉ.

Is é an bunús dlí atá ag BIÉ chun an t-eolas seo a bhailiú agus a úsáid ná go bhfuil gá ann lena leithéid de phróiseáil ionas go gcomhlíonfaimis leis na hoibligeáidí dlíthiúla agus rialúcháin atá ag BIÉ agus ionas gur féidir le BIÉ na cúraim atá againn a dhéanamh ar mhaithe le leas an phobail agus/nó agus muidne ag feidhmiú de réir an údaráis oifigiúil a cuireadh in BIÉ. In imthosca teoranta áirithe, féadfar gur ar bhonn toiliú a bheith tugtha agat leis go mbeidh do chuid sonraí pearsanta próiseáilte - nuair is amhlaidh an cás iarrfar ort léiriú dearfach a thabhairt ar an toiliú sin.

Is é an bunús dlí lena ndéanaimid catagóirí speisialta sonraí a bhaineann leat a bhailiú, a phróiseáil agus a aistriú (m.sh. má éilíonn tú díolúine ó dholaí a íoc ar fhorais stádas míchumais feithicle/tiománaí, féadfar go n-iarrfaí ar chruthúnas go bhfuil an fheithicil athraithe chomh maith le faisnéis faoi do stádas míchumais) sa tslí a thuairiscítear thuas ná:

(a) go bhfuil sé riachtanach ar mhaithe le leas poiblí substaintiúil; agus

(b) go bhfuil do thoiliú sainráite tugtha agat le próiseáladh dá leithéid a bheith déanta.

4. Nochtadh Sonraí Pearsanta

Féadfar dúinn do chuid sonraí pearsanta a nochtadh d'eagraíochtaí eile maidir leis na cuspóirí thuas, sna cúinsí seo a leanas:

(a) Is féidir linn sonraí pearsanta a chomhroinnt lenár ngníomhairí, lenár gconraitheoirí agus lenár soláthraithe seirbhíse a chabhraíonn linn oibriú gnéithe dár seirbhísí agus dár bhfeidhmeanna, leithéidí ár bpróiseálaí cártaí íocaíochta, ar gconraitheoirí baincéireachta agus clódóireachta/comhfhreagrais poist, eintiteas forfheidhmithe eFlow, Údaráis Cláraithe Feithicle i dTíortha Eachtracha agus gníomhaireachtaí forfheidhmithe dlí.

(b) Sa chás go gceapfaimid oibreoir nua eFlow, féadfaimid sonraí pearsanta a roinnt leis an oibreoir nua sin chun an t-aistriú chuig an oibreoir nua a éascú agus an leanúnachas seirbhíse a chinntiú do chustaiméirí eFlow le linn na hidirthréimhse.

(c) Sa chás go gcuireann tú barúil nó gearán nó ceist isteach chugainn maidir le hábhar nach bhfuilimid freagrach as, iarrfaimid cead ort do theachtaireacht a chur ar aghaidh chuig an tríú páirtí ábhartha.

(d) Sa chás go bhfuil sé de dhualgas orainn sonraí pearsanta a nochtadh nó a chomhroinnt chun aon oibleagáid dhlíthiúil a chomhlíonadh, nó chun cearta, maoin nó sábháilteacht eFlow, ár gcustaiméirí, nó daoine eile a chosaint. Féadfar dúinn faisnéis a chomhroinnt faoin dóigh a gníomhaíonn tú do chuntas le gníomhaireachtaí tagartha creidmheasa.

(e) Nuair is gá, nó nuair is ceadaithe de réir an dlí, is féidir linn do chuid sonraí pearsanta a roinnt le húdaráis eile agus le comhlachtaí poiblí eile, ar nós na nGardaí nó údaráis forfheidhmithe dlí eile chun an choireacht a chosc, a imscrúdú nó a bhrath.

(f) I dtaca le hidirbhearta dola in-inoibritheacha a sholáthar in Éirinn, is féidir linn do shonraí pearsanta a nochtadh d'oibreoir comhoiriúnach ábhartha.

(f) Féadfaimid sonraí pasáiste dola a chomhroinnt le príomhpháirtithe leasmhara, i.e. an Roinn Iompair chun críche taighde agus anailíse staidrimh.

(h) Chun comórtais a oibriú thar ceann BIÉ, is féidir linn d’ainm, do sheoladh ríomhphoist agus do roghanna margaíochta a chuir tú ar fáil dúinn a nochtadh, ach amháin do thoiliú a bheith faighte againn chuige sin.

(i) Nuair a cheadaítear dúinn é a dhéanamh ar aon bhealach eile de réir an dlí.

5.Fianáin

Úsáidtear fianáin ar an láithreán gréasáin seo, agus féadfar fianán a bheith curtha i do bhrabhsálaí idirlín dá bharr. Téacsanna beaga is iad fianáin, ina sholáthraítear faisnéis dúinn faoi cé chomh minic a théann duine ar leith ar ár láithreán gréasáin, agus faoin gcineál gníomhaíochta a dhéanann sé ar an láithreán gréasáin le linn na gcuairteanna sin. Níl aon fhaisnéis lenar féidir an duine a shainaithint go pearsanta le fáil sna fianáin iad féin, ach má sholáthraíonn tú faisnéis dúinn, féadfar í sin a nascadh leis na sonraí atá stóráilte sa fhianán.

Mura dteastaíonn uait go nglacfadh do bhrabhsálaí le fianáin, is féidiran rogha glactha fianán a mhúchadh i socruithe an bhrabhsálaí atá á úsáid agat. Féadfar, mar gheall ar tacaíocht fianán a bheith dhíchumasaithe, nach mbeidh an láithreán gréasáin seo in ann feidhmiú i gceart agus seans nach mbeidh tú in ann na gnéithe agus an fhaisnéis go léir atá le fáil ann a úsáid go hiomlán.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoin mbealach a n-úsáidtear fianáin ar an láithreán gréasáin seo, cliceáil anseo.

6. Aistrithe go dTíortha Eachtracha

Maidir leis an méid thuas, féadfar do eFlow do shonraí pearsanta a aistriú lasmuigh den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch, lena n-áirítear chuig dlínse nach n-aithníonn an Coimisiún Eorpach mar cheann a dhéanann soláthar do leibhéal cosanta coibhéiseach le haghaidh sonraí pearsanta mar a fhoráiltear san Aontas Eorpach. Má tharlaíonn sé, agus an oiread is a dhéanann eFlow amhlaidh, deimhneoidh eFlow go mbeidh bearta iomchuí i bhfeidhm chun cloí lenár n-oibleagáidí faoin dlí infheidhme a rialaíonn aistrithe den sórt sin, ina bhféadfaí mar chuid de sin conradh a dhéanamh chun an t-aistriú a rialú, ina mbeidh na ‘gnáth-chlásail conarthacha’ a cheadaíonn an Coimisiún Eorpach chun na críche sin agus/nó aon oibligeáidí/socruithe aistrithe eile arna sonrú ag an gCoimisiún. Tá tuilleadh sonraí faoi na bearta a rinne eFlow i dtaca leis seo ar fáil ó Oifigeach Cosanta Sonraí eFlow, ach na sonraí teagmhála ar Leathanach 2 thuas a úsáid.

7. An tSlándáil

Chun críocha slándála láithreáin ghréasáin agus chun a chinntiú go mbeidh an láithreán gréasáin seo ar fáil do gach uile úsáideoir, úsáidtear cláir bhogearraí ar ár gcóras ríomhaireachta chun monatóireacht a dhéanamh ar an trácht líonra chun iarrachtaí neamhúdaraithe chun faisnéis a uaslódáil nó a athrú nó chun damáiste a dhéanamh ar aon shlí eile a bhrath. Tá cosc iomlán ar iarrachtaí neamhúdaraithe chun faisnéis a uaslódáil nó a athrú ar an láithreán gréasáin seo agus d’fhéadfadh sé a bheith inphionóis faoin dlí.

Tionólfar do shonraí pearsanta a chuireann tú ar fáil dúinn ar fhreastalaithe slán arna n-óstáil ag emovis operations Ireland. Mar gheall ar an tslí ina bhfeidhmíonn an idirlíon go bunúsach, ní féidir linn ráthaíocht a thabhairt do shlándáil aon eolais a tharchuireann tú chugainn ar líne. Mar sin féin, déanaimid gach beart réasúnach (lena n-áirítear bearta slándála teicniúla agus eagraíochtúla cuí) chun do chuid sonraí pearsanta a chosaint.

8. Do Chearta

Bíonn na cearta seo a leanas agat, i gcásanna áirithe, i dtaca le do chuid sonraí pearsanta:

  • an ceart rochtain a fháil ar do shonraí pearsanta;
  • an ceart iarraidh a thabhairt chun do shonraí pearsanta a bheith ceartaithe agus/nó scriosta;
  • an ceart úsáid do shonraí pearsanta a shrianadh;
  • an ceart agóid a dhéanamh in aghaidh phróiseáil do shonraí pearsanta;
  • an ceart do shonraí pearsanta, a chuir tú ar fáil dúinn, a fháil, i bhformáid struchtúrtha, atá coiteann, inléite ag meaisín, nó an ceart muidne a ordú chun é a chur ar aghaidh chuig rialaitheoir sonraí eile, agus
  • sa chás go bhfuil an próiseáladh a dhéanaimid ar do shonraí pearsanta ar bhonn thoiliú a bheith tugtha agat, tá sé de cheart agat do thoiliú leis an bpróiseáladh sin a tharraingt siar tráth ar bith.

Chun aon cheann de na cearta atá luaite thuas a fheidhmiú, téigh i dteagmháil linn le do thoil trí úsáid a bhaint as na sonraí teagmhála ar Leathanach 2 thuas.

9. Coinneáil

Ní choinneoimid do shonraí pearsanta ach chomh fada agus is a bhíonn gá leis chun na cuspóirí lena mbailímid iad a chomhlíonadh, lena n-áirítear chun aon cheanglais dhlíthiúla, chuntasaíochta nó tuairiscithe a shásamh. 

Bíonn ár dtréimhsí coinneála éagsúil ag brath ar an chineál de chatagóirí sonraí pearsanta atá á gcoimeád. Chun an tréimhse choinneála chuí do shonraí pearsanta a chinneadh, déanaimid an méid, an cineáil agus an íogaireacht atá i gceist leis na sonraí pearsanta a chur san áireamh, chomh maith leis an mbaol díobhála féideartha atá ann go n-úsáidfear iad chun críocha neamhúdaraithe nó go nochtfar iad, agus cuirfear san áireamh chomh maith na cuspóirí lena ndéanaimid do shonraí pearsanta a phróiseáladh agus cibé acu is féidir linn a bhaint amach trí mhodhanna eile, chomh maith leis na ceanglais dlí is infheidhme.

10. Leasuithe leis an Ráiteas Príobháideachais seo

Ó am go chéile, is féidir linn cinneadh a dhéanamh ár ráiteas príobháideachais a athrú, ach fógrófar aon athruithe ar an leathanach seo chun tú a choinneáil ar an eolas is deireanaí maidir le conas a dhéanaimid faisnéis a úsáid agus a nochtadh. Má bheartaímid ag aon am sonraí pearsanta a úsáid ar bhealach atá difriúil ar bhealach suntasach ón mbealach atá luaite sa ráiteas príobháideachais seo, nó ón mbealach a bheidh nochta duit ar shlí eile faoin am ar bailíodh iad, déanfaimid tú a chur ar an eolas maidir leis sin, agus beidh rogha agat faoinar úsáidfimid do chuid faisnéise ar an mbealach nua.

11. Ceisteanna agus Gearáin

Má tá aon cheisteanna nó gearáin agat faoin úsáid a bhainimid as do shonraí pearsanta, déan teagmháil linn trí na sonraí teagmhála ar Leathanach 2 thuas. Mar mhalairt air sin, is féidir teagmháil a dhéanamh le hOifigeach Cosanta Sonraí BIÉ ag seo a leanas:

• sa phost: An tOifigeach Cosanta Sonraí, Bonneagar Iompair Éireann, Ionad Gnó Gheata na Páirce, Sráid Gheata na Páirce, Baile Átha Cliath 8, D08 DK10 

• thar an bhfón: +353 1 646 3600

• trí ríomhphost: dataprotection@tii.ie

Is féidir tuilleadh eolais faoi chosaint sonraí a fháil ar shuíomh gréasáin an Choimisiúin um Chosaint Sonraí: www.dataprotection.ie.

Tá sé de cheart agat freisin gearán a thaisceadh leis an gCoimisiún um Chosaint Sonraí más rud é nach bhfuil tú sásta leis an mbealach ina bhfuil do chuid faisnéise úsáidte againn nó leis an mbealach inar ndéileáladh le do chearta.  Is féidir teacht ar shonraí faoi conas gearán a dhéanamh ar shuíomh gréasáin an Choimisiúin um Chosaint Sonraí.

Beartas Fianán

1. Cuspóir

Is é cuspóir an bheartais seo tuiscint shoiléir a sholáthar do chuairteoirí ar láithreáin ghréasáin eFlow ar conas a úsáidimid fianáin agus lena mhíniú dóibh conas is féidir le cuairteoirí fianáin a bhainistiú

2. Scóip

Baineann an beartas seo leis na láithreáin ghréasáin a leanas de chuid eFlow: eflow.ie

3. Réamhrá

Is comhad beag téacs atá i bhfianán a chuireann do bhrabhsálaí gréasáin ar do ríomhaire le linn aon idirghníomhú a bhíonn agat le láithreáin ghréasáin éagsúla. Is éard atá i gceist le fianáin ar láithreáin ghréasáin eFlow faisnéis anaithnid faoin úsáideoir agus úsáidtear iad ar ár láithreáin ghréasáin ar chúiseanna éagsúla, lena n-áirítear iad seo a leanas:

  • logáil isteach seisiúin úsáideora a rianú ionas gur féidir le gach úsáideoir nascleanúint shlán a dhéanamh gan cur isteach orthu ar leathanaigh éagsúla ghréasáin ar ár láithreáin ghréasáin;

  • an méid trácht isteach ag a bhfuil rochtain á fáil ar sheirbhísí ó fhreastalaithe gréasáin eFlow a chothromú;

  • meicníocht iontaofa a sholáthar dár láithreán gréasáin chun cuimhne a choimeád ar staid an láithreáin ghréasáin nó ar ghníomhaíochtaí a rinne an t-úsáideoir roimhe seo. Féadtar a áireamh leis seo cén roghanna agus/nó cén leathanaigh ar thug an t-úsáideoir cuairt orthu roimhe seo.

Tá roinnt fianán ar ár láithreáin ghréasáin “fíor-“ riachtanach go bhfeidhmeoidh seirbhísí an láithreáin ghréasáin agus cé nach bhfuil cinn eile “fíor-“ riachtanach, teastaíonn siad chun eispéireas níos fearr a chruthú do chustaiméirí agus/nó chun faisnéis a sholáthar dúinn ar mhaithe le feabhas a chur ar an láithreán amach anseo. Úsáidtear fianáin “tríú páirtí” eile chun uirlisí agus giuirléidí breise a sholáthar ar an láithreán.

 

 

4.0 Cineálacha Cookie

4.1 Fianáin atá Fíor-Riachtanach

Tá fianáin seisiúin fíor-riachtanach ar ár láithreáin ghréasáin d’fhonn go bhfeidhmíonn na láithreáin agus go mbaineann siad leibhéal inghlactha feidhmíochta amach. Seo a leanas na fianáin seo, nach nglacann agus nach gcoimeádann aon fhaisnéis phearsanta:

Faisnéis faoi Aitheantas Úsáideoirí a Choimeád Úsáidimid fianáin seisiúin chun cabhrú leat tabhairt faoi roinnt feidhmeanna ríthábhachtacha ar ár láithreán gréasáin, ar nós sonraí logála isteach a choimeád do gach seisiún de réir mar a nascleanann tú trí leathanaigh éagsúla agus go bhfaigheann tú fáil ar sheirbhísí éagsúla ar ár láithreán, ar nós; clárú le haghaidh cuntais, íocaíocht a dhéanamh agus níos mó.

Ina theannta sin, cuireann fianáin seisiúin feabhas ar fheidhmíocht an láithreáin ghréasáin tríd an ngá a íoslaghdú leis an bhfaisnéis a aistriú arís agus arís eile thar an idirlíon fad atá seirbhís láithreán gréasáin á soláthar.
Cothromú Ualaigh Úsáidimid fianáin seisiúin ar mhaithe le cuspóirí cothromaithe ualaigh chun anailís a dhéanamh ar an trácht isteach ar an ngréasáin agus chun an trácht sin a leithdháileadh ar fud ár bhfreastalaithe láithreán gréasáin. Is gá an cothromú seo a dhéanamh chun leibhéal inghlactha feidhmíochta a sholáthar ó sheirbhísí ár láithreán gréasáin.

Ní stóráiltear fianáin seisiúin go buan ar d’fhearas agus éagann siad nuair a chuireann tú deireadh le do sheisiún brabhsála.

4.2 Fianáin nach bhfuil Fíor-Riachtanach

Úsáidtear Fianáin Sheasta chun faisnéis staitistiúil a bhailiú ó úsáideoirí ar ár láithreáin ghréasáin agus chun feabhas a chur ar eispéireas custaiméirí ar ár láithreáin. Úsáidimid na fianáin seo chun feabhas a chur ar eispéireas na gcustaiméirí nuair a bhíonn úsáid á baint acu as ár láithreáin agus chun feabhas leanúnach a chur ar ar láithreán, mar seo a leanas:

D’fhéadfadh fianáin sheasta fanacht ar d’fhearas ar feadh tréimhse ama ach ní bhailíonn siad aon fhaisnéis phearsanta ó aon úsáideoir.

Anailísíocht Google Úsáidimid seirbhís anailísíochta ó Google chun cabhrú linn athchuairteoirí chuig ár láithreáin ghréasáin a aithint. Trí aitheantóir anaithnid a ghintear go randamach a mheaitseáil, táimid in ann faisnéis shonrach bhrabhsála a thaifeadadh, ar nós fhoinse do bhealaigh chuig ár láithreán, na leathanaigh ar fhéach tú orthu, cén roghanna a roghnaigh tú, agus an bealach a ghabh tú chun do bhealach timpeall ár láithreáin a dhéanamh. Nuair a bhíonn an fhaisnéis seo againn, bímid in ann feabhas leanúnach a chur ar ár láithreáin.
Aithint Athchuairteoirí Úsáidimid fianáin sheasta chun athchuairteoirí chuig ár láithreán gréasáin chárta luaíochtaí a shainaithint. Cuireann an fianán seo feabhas ar eispéireas an chustaiméara trí chosc a chur ar an splancscáileán a thaispeáint athuair mar thabhairt isteach i gcás athúsáideoirí na seirbhíse.

4.3 Fianáin Tríú Páirtí

Tá roinnt gnéithe breise á soláthar againn ar ár láithreáin ghréasáin i bhfoirm uirlisí agus ghiuirléidí a gceapaimid a d’fhéadfadh bheith ina n-ábhar spéise do roinnt dár gcustaiméirí. Seo a leanas iad:

Uirlisí agus Giuirléidí Chun feidhmiúlacht bhreise a sholáthar dár n-úsáideoirí, tá roinnt uirlisí agus giuirléidí curtha ar fáil againn ar ár láithreáin ghréasáin. Tá uirlisí ar nós fothaí RSS i bhfeidhm chun fothaí a thaispeáint ó chraoltóirí móréilimh a gceapaimid a d’fhéadfadh bheith ina n-ábhar spéise dár n-úsáideoirí (e.g. Irish Times, tuartha na haimsire etc.). Cuireann uirlisí eile mearnaisc le láithreáin ghréasáin mhóréilimh (e.g. Amazon.com).

Ní fianáin Tríú Páirtí á rialú againn agus ní féidir linn rochtain a fháil ar conas a oibríonn siad. Molaimid duit a sheiceáil leis na heagraíochtaí tríú páirtí seo chun breis faisnéise a fháil faoi rialú na bhfianán seo. Tabhair faoi deara, chomh maith, go gcuireann ár láithreán gréasáin naisc ar fáil le roinnt dár gcomhpháirtithe gnó agus le heagraíochtaí eile ar nós carthanachtaí a bhféadfadh go rabhamar ag oibriú leo le linn na bliana. Trí chliceáil ar aon chinn de na naisc seo, d’fhéadfaí thú a thabhairt chuig láithreán gréasáin na heagraíochta ar leith sin. Féadfaidh gach ceann de na heagraíochtaí seo a bhfianáin féin a shocrú ar do bhrabhsálaí gréasáin agus níl aon smacht againn air seo.

5. Fianáin a Rialú

Trínár láithreán gréasáin a úsáid, comhaontaíonn tú gur féidir linn fianáin a bhfuil géarghá leo agus iad siúd nach bhfuil géarghá leo a chur ar d’fhearas. Más mian leat cosc a chur ar na fianáin bhrabhsálaí gréasáin atá socraithe ar d’fhearas nó iad a bhlocáil, féadfaidh tú seo a dhéanamh i do shocruithe brabhsálaí gréasáin. Mínítear san fheidhm “Cabhair” atá laistigh de gach brabhsálaí conas na socruithe seo a athrú. Seo a leanas cuid de na brabhsálaithe gréasáin:
 

Microsoft Internet Explorer

Conas fianáin a scriosadh in Microsoft Internet Explorer

Google Chrome

Conas fianáin a scriosadh in Google Chrome

Firefox

Conas fianáin a scriosadh in Firefox

Safari

Conas fianáin a scriosadh in Safari  

Chun teacht ar fhaisnéis níos cuimsithí ar conas fianáin a bhainistiú ar réimse fairsing de shaghsanna brabhsálaí, chomh maith le sonraí ar conas fianáin a bhlocáil ó d’fhearas, tabhair cuairt, le do thoil, ar http://aboutcookies.org

Tabhair faoi deara, le do thoil, má bhlocáiltear fianáin, d’fhéadfadh seo cosc a chur ar go leor feidhmeanna agus seirbhísí a chuireann an láithreán gréasáin ar fáil. Má bhaintear úsáid roinnte as fearas, déanfaidh do shocruithe fianáin difear do gach úsáideoir den fhearas sin.
 


Úsáideann an láithreán gréasáin seo fianáin, trí leanúint ar aghaidh, comhaontaíonn tú lena n-úsáid.
Foghlaim níos mó faoi fhianáin agus conas iad a bhainistiú.

X