Slándáil


Fógra eFlow maidir le Cosaint Sonraí

Réamhrá

a) Maidir le eFlow

Is é eFlow oibreoir an chórais dola gan bhacainn ar mhótarbhealach an M50 i mBaile Átha Cliath, agus is soláthraí clibeanna leictreonacha é lena n-úsáid ar bhóithre dola i bPoblacht na hÉireann.

Is ainm gnó cláraithe é eFlow le Bonneagar Iompair Éireann (“TII”). Tá conradh ag emovis operations Ireland ón TII faoi láthair chun córas dola an M50 (eFlow) a oibriú thar a gceann. Is cuideachta Éireannach é emovis operations Ireland atá lonnaithe i mBaile Átha Cliath.

b) Maidir le TII

Bunaíodh TII tar éis cumasc reachtúil an Údaráis um Bóithre Náisiúnta agus na Gníomhaireachta um Fháil Iarnród faoi Acht na mBóithre 2015. Is é TII an rialtóir sonraí i ndáil leis na sonraí pearsanta a bhailítear agus a phróiseáiltear trí eFlow. Is é Ionad Gnó Gheata na Páirce, Sráid Gheata na Páirce, Baile Átha Cliath 8 D08 DK10, Éire é príomhsholeadh TII.

Cuspóir an Fhógra

Is é cuspóir an fhógra seo tú a chur ar an eolas faoi na sonraí pearsanta fútsa a d’fhéadfadh eFlow a bhailiú agus a phróiseáil chun seirbhísí bóithre dola a sholáthar; agus na leasanna (lena n-áirítear nochtadh le tríú páirtithe) a fhéadfaimid a bhaint as na sonraí pearsanta sin. Lánurramaíonn eFlow do cheart chun príobháideachais, agus tá sé tiomanta chun do shonraí pearsanta a chosaint. Aon sonraí pearsanta a phróiseáiltear i ndáil le gnó eFlow; próiseáiltear iad i gcomhréir leis na dlíthe is infheidhme maidir le cosaint sonraí.

Teagmháil a dhéanamh le eFlow

Is féidir teagmháil a dhéanamh linne mar seo a leanas:

• tríd an bpost: Oifigeach Cosanta Sonraí, eFlow, Teach Cape, Páirc Oifigí an Chinn thiar Baile Átha Cliath 15, D15 Y9DV

• ach leas a bhaint as ár bhfoirm teagmhála

• trí ríomhphost dataprotection@eflow.ie

Sonraí Pearsanta arna bPróiséail ag eFlow

Bíonn próiseáil sonraí pearsanta de dhíth chun seirbhísí bóithre dola a sholáthar do chustaiméirí eFlow. Féadfaimid roinnt de na sonraí pearsanta seo a leanas i ndáil leatsa, nó na sonraí go léir a bhailiú agus a phróiseáil:

Cuntais chláraithe

d’ainm agus sloinne, seoladh poist, seoladh ríomhphoist, fónuimhir theagmhála, uimhirphláta cheadúnais, uimhir tagartha aistir, soláthraí clibe, clibuimhir agus sonraí cárta creidmheasa, cárta dochair nó dochair dhírigh. Próiseálaimid freisin faisnéis ghluaiseachta eFlow, stair íocaíochta, do chomhfhreagras agus taifeadtaí na gcomhráite gutháin.

Aip M50 Quick Pay (“Aip”)

Faisnéis maidir le cárta creidmheasa nó dochair agus uimhirphláta cheadúnais nuair a roghnaíonn tú íoc as do ghluaiseacht thar mhótarbhealach an M50. Ina theannta sin, próiseálaimid do sheoladh ríomhphoist, fónuimhir agus pasfhocal criptithe nuair a roghnaíonn tú clárú don Aip. Is féidir teacht ar a thuilleadh sonraí i ndáil le próiseáil do shonraí pearsanta ag an Aip anseo

Cuntas neamhchláraithe

d’ainm agus sloinne, seoladh poist agus uimhirphláta cheadúnais. Próiseálaimid freisin faisnéis ghluaiseachta eFlow, stair íocaíochta, do chomhfhreagras agus taifeadtaí na gcomhráite gutháin. 

Nuair a dhéanann tú teagmháil le eFlow thar an nguthán, trí ríomhphost nó trí na seirbhísí láithreáin ghréasáin, is amhlaidh a thaifeadaimid sonraí na cumarsáide sin (m.sh. taifid chomhfhreagrais, teachtaireacht gréasáin, comhfhreagras litreacha/facs, taifeadtaí glaonna gutháin lena n-áirítear logaí ar ghlaonna gutháin, srl.) agus sonraí ar bith eile a fhéadfaidh tú roghnú iad a sholáthar dúinne. Féadfaidh eFlow sonraí cárta creidmheasa nó cárta dochair a bhailiú ó úsáideoirí bóithre leis an gcuspóir íocaíochtaí a phróiseáil.

Foinse Sonraí Pearsanta

Chomh maith le faisnéis a bhailiú go díreach uaitse, féadfaidh eFlow faisnéis a fháil nó a bhailiú fútsa agus faoi d'fheithicil ó na foinsí seo a leanas:

• An Comhad Náisiúnta Feithiclí agus Tiománaithe, i gcomhréir leis an údarás reachtúil sonrach;

• Údaráis Cheadúnaithe Feithiclí Eachtracha, sna tíortha ina bhfuil an fheithicil cláraithe;

• An Chuideachta Fruilithe Feithiclí, le eFlow a chumasú chun teagmháil a dhéanamh leatsa, agus na híocaíochtaí do do ghluaiseacht a iarraidh;

• Taifeadtaí grianghraif agus físeáin den ghluaiseacht tríd an dola le haghaidh gach feithicil a bhaineann leas as bóthar dola an M50; agus

• Ceamaraí/TCI ag bonneagar dola an M50.

Cuspóir na Próiseála agus Bunús Dlí

Próiseálann eFlow sonraí pearsanta d’fhonn:

(a) a áirithiú go bhfaightear an íocaíocht ó gach úsáideoir bóithre a bhaineann leas as seirbhísí eFlow i gcomhréir le hoibleagáidí reachtúla TII;

(b) seirbhísí a fháil ó sholáthraithe seirbhíse tríú páirtí;

(c) fiosruithe agus gearáin a fhreagairt ó dhaoine den phobal; agus

(d) oibleagáidí.reachtúla eile TII a chomhlíonadh

Ní mór do TII mar rialtóir sonraí a áirithiú go mbíonn bunús dlí le próiseáil do shonraí pearsanta. Is é an bunús dlí ag TII do bhailiú agus leas na faisnéise sin go dteastaíonn an phróiseáil sin chun oibleagáidí rialaitheacha agus dlíthiúla TII a chomhlíonadh, agus chun tabhairt faoina thascanna ar mhaithe le leas an phobail agus/nó i gcleachtadh an údaráis oifigiúil a dhílsítear in TII, lena n-áirítear an ceart chun íocaíochtaí dola a éileamh, a ghearradh, a bhailiú agus a shlánú agus na méideanna dlite eile go léir de bharr úsáid an bhóthair dhola. D’fhéadfaí próiseáil do shonraí pearsanta a bhunú ar do chomhthoiliú i roinnt imthosca teoranta – iarrfar ort an comhthoiliú sin a chur in iúl go dearfach sa chás go ndéantar amhlaidh.

Is é an bunús dlí lena mbailímid, lena bpróiseálaimid agus lena n-aistrímid catagóirí speisialta sonraí: fútsa (m.sh. d’fhéadfaí cruthúnas a iarraidh go bhfuil feithicil modhnaithe agus faisnéis a fhiafraí faoi do stádas míchumais má éilíonn tú díolúine ó íoc na ndolaí ar fhorais feithicle modhnaithe/stádais mar thiománaí le míchumas) ar an mbealach ar a dtuairiscítear thuas:

• go dteastaíonn an méid sin ar chúiseanna chun leas suntasach an phobail; agus

• gur thug tú do chomhthoiliú sainráite don phróiseáil sin..

Aistrithe thar lear

Féadfaidh eFlow do shonraí pearsanta a aistriú lasmuigh den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch i dtaca leis an méid thuas, lena n-áirítear chuig dlínse nach bhfuil aitheanta ag an gCoimisiún Eorpach go soláthraíonn sé leibhéal cosanta coibhéiseach le haghaidh sonraí pearsanta agus a sholáthraítear san Aontas Eorpach. Má dhéanann eFlow é sin agus sa mhéid go ndéanann sé é sin, is amhlaidh a áiritheoidh eFlow go mbíonn bearta iomchuí i bhfeidhm chun a chuid oibleagáidí a chomhlíonadh de réir an dlí is infheidhme lena rialaítear na haistrithe sin, lena n-áireofaí conradh a dhéanamh lena rialófaí an t-aistriú ina bhfaightear na “clásail chonarthacha caighdeánacha” atá faofa chun na críche sin ag an gCoimisiún Eorpach, nó i dtaca le haistrithe chuig Stáit Aontaithe Mheiriceá, lena n-áirithítear go gcumhdaítear an t-aistriú le creat Sciath Phríobháideachais AE-SAM. Bíonn tuilleadh sonraí faoi na bearta a ghlac eFlow ina leith sin ar fáil ó Oifigeach Cosanta Sonraí eFlow ach leas a bhaint as na sonraí teagmhála a thugtar thuas.

Faighteoirí Sonraí

Féadfaimid do shonraí pearsanta a nochtadh d’eagrais eile i ndáil leis na cuspóirí thuas, sna himthosca seo a leanas:

· Féadfaimid sonraí pearsanta a chomhroinnt lenár ngníomhairí, lenár gconraitheoirí agus lenár soláthraithe seirbhíse a thugann cúnamh dúinne le hoibriú na ngnéithe dár seirbhísí agus dár bhfeidhmeanna, cosúil lenár bpróiseálaí cárta íocaíochta, lenár gconraitheoirí baincéireachta agus priontála/comhfhreagrais phoist, le heintiteas forghníomhaithe eFlow agus le gníomhaireachtaí forghníomhaithe dlí..

· Sa chás go gceapfaimis oibreoir nua do eFlow, d’fhéadfaimis sonraí pearsanta a chomhroinnt leis an oibreoir nua sin d’fhonn idirthréimhse rathúil chuig an oibreoir nua a éascú agus leanúnachas seirbhíse a áirithiú do chustaiméirí eFlow le linn idirthréimhse ar bith.

· Iarrfaimid do chead a fháil chun do chumarsáid a chur ar aghaidh chuig an tríú páirtí ábhartha má sheolann tú trácht, gearán nó fiosrú chugainne i ndáil le hábhar éigin nach bhfuilimid freagrach as..

·Sa chás go mbíonn dualgas orainne sonraí pearsanta a nochtadh nó a chomhroinnt d’fhonn aon oibleagáid dhlíthiúil a chomhlíonadh, nó chun cearta, maoin nó sábháilteacht eFlow, ár gcustaiméirí agus daoine eile a chosaint. Féadfaimid faisnéis a chomhroinnt freisin faoin mbealach ina mbainistíonn tú do chuntas le gníomhaireachtaí tagartha creidmheasa.

·De réir mar is gá nó mar a cheadaítear de réir an dlí, féadfaimid do shonraí pearsanta a chomhroinnt le húdaráis agus comhlachtaí poiblí eile, cosúil leis na Gardaí agus údaráis forghníomhaithe dlí eile chun críocha an choireacht a chosc, a imscrúdú nó a bhrath.

· Maidir le soláthar idirbheart dola idir-inoibrithe in Éirinn, féadfaimid do shonraí pearsanta a nochtadh le hoibreoir comhoiriúnach ábhartha.

· Chun na críche comórtais a oibriú thar ceann TII féadfaimid d’ainm, an seoladh ríomhphoist agus na roghanna margaíochta a thug tú dúinne a nochtadh le do chomhthoiliú.

· De réir mar a cheadaítear dúinne ar bhealach éigin eile de réir an dlí..

Coinneáil

Ní choinneoimid do shonraí pearsanta ach amháin ar feadh chomh fada is gá don chuspóir nó do na cuspóirí dá bhfuarthas iad, lena n-áirítear chun na gcríoch aon cheanglais dhlíthiúla, chuntasaíochta nó thuairiscithe a shásamh. Is éagsúil iad na tréimhsí coinneála ag brath ar an gcineál catagóirí sonraí pearsanta inár seilbh.

Is chun an tréimhse choinneála iomchuí a chinneadh i leith sonraí pearsanta a bhreithnímid méid, cineál agus íogaireacht na sonraí pearsanta, riosca féideartha na díobhála ó úsáid neamhúdaraithe nó ó nochtadh do shonraí pearsanta, na cuspóirí dá bpróiseálaimid do shonraí pearsanta agus an féidir linn na cuspóirí sin a ghnóthú ar bhealaí eile, agus na ceanglais dhlíthiúla is infheidhme.

Slándáil d’Fhaisnéise

Coinnítear na sonraí pearsanta a phróiseálaimidne ar fhreastalaithe slána arna n-óstáil ag emovis operations Ireland. Ghlac eFlow bearta slándála teicniúla agus eagrúcháin iomchuí chun d’fhaisnéis a chosaint ó rochtain neamhúdaraithe agus i gcoinne próiseáil neamhdhleathach, caillteanais de thaisme, scriosta nó damáiste. Áiritheoimid freisin go gcaithfidh ár ngníomhairí nó soláthraithe seirbhíse tríú páirtí a phróiseálann do shonraí do chuid sonraí a choinneáil go slán sábháilte.

Do Chearta

Bíonn na cearta seo a leanas agat, i roinnt imthosca, i ndáil le do shonraí pearsanta:

• an ceart chun rochtain a dhéanamh ar do shonraí pearsanta;

• an ceart chun ceartú agus/nó scriosadh do shonraí pearsanta a iarraidh;

• an ceart chun úsáid do shonraí pearsanta a shrianadh;

• an ceart chun agóid a dhéanamh i gcoinne próiseála do shonraí pearsanta;

• an ceart chun do shonraí pearsanta a fháil, a sholáthair tú dúinne, i bhformáid struchtúrtha, in úsáid go coitianta agus arb inléite ag meaisín í; nó chun iallach a chur orainne na sonraí sin a sheoladh chuig rialtóir sonraí eile, agus

• sa chás go mbíonn ár bpróiseáil do shonraí pearsanta bunaithe ar an gcomhthoiliú a sholáthair tú, an ceart chun do chomhthoiliú leis an bpróiseáil a tharraingt siar ag tráth ar bith.

Déan teagmháil le hOifigeach Cosanta Sonraí eFlow ach leas a bhaint as na sonraí teagmhála thuasluaite chun ceann ar bith de na cearta a leagtar amach thuas a theachtadh.

Ceisteanna agus Gearáin

Má tá ceist nó gearán ar bith agat faoin leas a bhainimid as do shonraí pearsanta, déan teagmháil linne ach leas a bhaint as na sonraí teagmhála thuas. (hipearnasc don chuid “teagmháil a dhéanamh le eFlow” den cháipéis seo) Mar mhalairt rogha, is féidir teagmháil a dhéanamh le hOifigeach Cosanta Sonraí TII mar seo a leanas:

• tríd an bpost: Oifigeach Cosanta Sonraí, Bonneagar Iompair Éireann, Ionad Gnó Gheata na Páirce, Sráid Gheata na Páirce, Baile Átha Cliath 8, D08 DK10

• thar an bhfón: +353 1 646 3600

• trí ríomhphost: dataprotection@tii.ie

Is féidir teacht ar a thuilleadh faisnéise faoin gcosaint sonraí ar láithreán gréasáin an Choimisiúin um Chosaint Sonraí: www.dataprotection.ie.

Bíonn an ceart agat freisin gearán a thaisceadh leis an gCoimisiún um Chosaint Sonraí mura mbíonn tú sásta leis an gcaoi inar bhainimid leas as d’fhaisnéis nó inar thugamar aghaidh ar do chearta.. Is féidir teacht ar mhionsonraí faoin gcaoi chun gearán a thaisceadh ar láithreán gréasáin an Choimisiúin um Chosaint Sonraí.

 

Tearmaí Uasaid suíomh Eflow

1. Ginearálta

1.1 Tá an suíomh seo I mbun gnó ag Sanef, (“emovis operations Ireland”) ar son Bonneagar Iompar Eireann. Nuair a baineann tú úsáid as an suímh (cuairt san áireamh) glacann tú leis na tearmai. Leigh go curamach na tearmai seo roimh a uasaidtear an suiomh seo, mar glacann tu leis na tearmai seo nuair uasaideann tu an siumh seo. Mura glactar leis na tearmai seo na teigh ar a suimh.

1.2 Is féidir linn na téarmai seo an athbhreithniú ag aon am. Le do thoil dean seiceál ar an suíomh chun noiteala a dheanamh ar aon athrú atá déannta ar an suíomh mar má coimmeadan tú ag uasaid an suíomh glacann tu leis na n-athrucháin seo.

1.3 Beidh na téarmaí seo faoi rialtaigh ag Rialtas Na hEireann. Beidh dlínse éiseach ag na gcuirteanna maidir le aon díspóir a tiocfaidh chun cinn ag bainnt le na téarmaí seo.

2. Inteleachta readmhaoin

2.1 Tá an ceadúnas againn chun chuile réadmhaoin intelechta (gach coipcheart, paitinni, tradmharcaí ruin na céide, agus cearta eolas rúnda, cláirithe no neamchlárithe freisin) a maireann sa suíomh Eflow. Is féidir cóip leictreónach a fháil den suíomh Eflow a fháil, aon sliocht, nó aon part don cuspóir iad a feiceal ar a ríomhaire is seachas sin, mura bhfuil se ceadaithe againn aon athrú,coip, stoireaá, foilsigh, cíos, ceadúnas, nó roint a dheanamh le haon pairt den suíomh, a nábhair freisin.

3. Eolas

3.1 Ta na habhair agus an t-eolas ata ar fail ar a siuiomh, direach cuirthe ar fail don cuspoir eolas amhain. Fad is ata gach iarracht deanta an t-eolas ceart a beith ar an suiomh againn, ni dtugtear aon iondaiocht no barantai, leirithe no le thiuscint, maidir le cuinneass no criochnulacht an suoimh.

4. Seirbhisi

4.1 Is feidir ag ar mbreithiunas fein, seirbhisi a cuir ar fail dhuit cuntas clib san aireamh.

 4.2 Coinníonn muid an ceartas chun, deireadh a chur le, baint, srian a chur le, leathnaigh no chuir in aithne aon seirbhís, agus uasdátaigh, criochnaigh aon gné den suíomh ( Do rochtan san aireamh) gan aon sonrú a thabhairt dhuit agus gan aon dilteanas.

5. Rochtan an suíomh

5.1 Uasaidfaidh muid  iarracht réasúnta chun cinntiú go bhfuil an suíomh seo oibríochtúil an t-am ar fad. Mar sinn féin, maidir leis an slí ina n-oibríonn na serbhísí seo agus an idilíonn faoi domhannda, ní feidir dearbhú  a thabhairt go mbeidh an suíomh saor ó moill, nó botúin, agus go mbeidh rochtan don suímh Eflow, cuirthe ar crochadh gan aon dearbhú a thabhairt don cuatméir. Ní beidh Eflow freagrach as aon damáste nó caillúint faoi bhun an suíomh Eflow a bheith síos.

6. Séanadh

6.1 Seachas na sonraí atá sna tearmaí agus coinníllacha,  gach iondaíach, barántaí, atá cuirthe in iúl, I gceannatar leis an suíomh nó an t-eolas atá lastuigh. Tá siad fágtha lasmuigh mar atá ceadaithe maidir leis an dlí.

7. Srian an dliteanas

7.1 Maidir leis an fírinne nach deimhnigh go mbeidh ár suíomh ag obair chuile uair gan fadhb nó go bhuil an t-eolas atá ar a suíomh i gceart freisin.Ní ghlactar aon dilteanas I gcomhar aon damáiste a fulaingtear agat.(Pé a bhuil sé díreach nó indíreach, specíalta, caillúint brabús san aireamh)  Ag teacht chun cinn maidir leis an suíomh, nó an t-eolas atá lastuigh, ( Aon botúin, aon eolas míchruinn nó easnaimh, san eolas, nó aon fadhb nó aon moill ar an nasc idilínn.)

8. Nasc Suíomhanna eile

Is Feidir linn nasc do suíomhanna eile a chuir ar fail ar an idirlíonn, atá chuirthe i lathair ag triú páirtí. Tá na nasc seo cuirthe i láthair i gcomhair do dheis amháin. Ni dheanntar aon iondaíocht maidir le aon suíomh is feidir leat rochtain tríd ár suíomh n a bhfuil nasc Eflow ann. Nuiar a bhfuil rochatan ar na suíomhanna seo, glactar leat nach bgfuil aon smacht ag Eflow maidir leis an eolas atá sna suíomh seo.

 8.1 Glactar leis an slánaíocht linn agus, muid a coimmead gan aon lucht ag baint le do mí úsaáid an suíomh, nó a séarbhísí atá lastuigh.

9. Clárú agus Slándáil

9.1 In Ord gnéithe áirithe ar an suíomh tá ort clárú linn. Tá na sonraí atá cláirithe linn tábhachtachm agus tá orthú a beith fíor. Má tá aon athrú deannta leis na sonraí le do thoil dean pé athrú is gá ar an cúntas.

 9.2 Má roghnaíonn tú nó a bhfuil ceann cuirthe ar fail dhuit, nó aon sonraí atá pairteacht lenár gnáis slándáil, tá ort gach píosa den eolas seo a caitheamh mar rúnd agus gan é a thabhairt do triú páirtithe. Aontaíonn leat muid as chuir faoi eolas má tharlaíonn aon athrú le do sonraí.

10. Ráiteas Príomháideach

10.1 Beidh sonraí pearsannta atá baillithe againn ar an suíomh próiseasta de réir an ráiteas príomháideach atá ar an suíomh againn. Le do thoil léigh an ráiteas seo go chuaramach, mar agus tú ag uasáid an suíomh seo aontaíonn leat leis na próiseas seo.


Úsáideann an láithreán gréasáin seo fianáin, trí leanúint ar aghaidh, comhaontaíonn tú lena n-úsáid.
Foghlaim níos mó faoi fhianáin agus conas iad a bhainistiú.

X