Slándáil


Beartas eFlow um Chosaint Sonraí

Brollach

a) Eolas Faoi eFlow

Is é eFlow oibreoir an chórais dolaí saor ó bhacainn ar mhótarbhealach M50 Bhaile Átha Cliath agus soláthróir clibeanna leictreonacha le húsáid ar gach aon bhóthar dola i bPoblacht na hÉireann.

Is ainm gnó cláraithe de chuid Bonneagair Iompair Éireann (“BIÉ”) é eFlow. Tá emovis operations Ireland faoi chonradh ag BIÉ faoi láthair chun córas dola an M50 (eFlow) a oibriú thar a cheann. Cuideachta Éireannach is í emovis operations Ireland atá lonnaithe i mBaile Átha Cliath.

b) Eolas Faoi BIÉ

Bunaíodh BIÉ tar éis cumasc reachtúil an Údaráis um Bóithre Náisiúnta agus na Gníomhaireachta um Fháil Iarnród faoi Acht na mBóithre 2015. Is é BIÉ an rialaitheoir sonraí maidir leis na sonraí pearsanta a dhéanann eFlow a bhailiú agus a phróiseáil. Is é an seoladh príomhach atá ag BIÉ ná Ionad Gnó Gheata na Páirce, Sráid Gheata na Páirce, Baile Átha Cliath 8, D08 DK10, Éire.

Cuspóir an Fógartha

Is éard is cuspóir leis an bhfógra seo ná tú a chur ar an eolas maidir leis na sonraí pearsanta sin a bhaineann leatsa a bhféadfar go mbeifear á mbailiú agus á bpróiseáil ag eFlow chun críche seirbhísí dolabhóthair agus maidir leis an úsáid a bhféadfaimid baint as a leithéid de shonraí pearsanta (lena n-áirítear nochtadh le tríú páirtithe). Urramaíonn eFlow go hiomlán do cheart chun príobháideachta agus tá sé tiomanta do do chuid sonraí pearsanta a chosaint. Déantar aon sonraí pearsanta a phróiseáiltear i ndáil le gnó eFlow a phróiseáil de réir na ndlíthe cosanta sonraí is infheidhme.

Teagmháil a dhéanamh le eFlow

Ag seo, sonraí chun teagmháil a dhéanamh linn:

• sa phost: An tOifigeach Cosanta Sonraí, eFlow, Teach Cape, Páirc Oifigí an Chinn Thiar, Baile Átha Cliath 15, D15 Y9DV

• trí úsáid a bhaint as ár bhfoirm teagmhála

• trí ríomhphost dataprotection@eflow.ie

Sonraí Pearsanta arna bPróiséail ag eFlow

Tá gá le sonraí pearsanta a phróiseáil chun seirbhísí dolabhóthair a sholáthar do chustaiméirí eFlow. Féadfar go ndéanfaimid na sonraí pearsanta seo a leanas a bhaineann leat, cuid de nó é ina iomláine, a bhailiú agus a phróiseáil:

Cuntais chláraithe

D'ainm iomlán, do sheoladh poist, do sheoladh ríomhphoist, d’uimhir theileafóin teagmhála, do chláruimhir, uimhir thagartha do thurais, do sholáthraí clibeanna, uimhir do chlib agus do chárta creidmheasa, cárta dochair nó do chuid sonraí dochair dhírigh. Próiseálaimid faisnéis faoi phasáiste eFlow, faoin stair íocaíochta, do chomhfhreagras agus taifeadtaí de chomhráite teileafóin.

An Aip M50 Quick Pay (“An Aip”)

Faisnéis maidir le cárta creidmheasa nó dochair agus do chláruimhir nuair a roghnaíonn tú leis an íocaíocht as do phasáiste ar mhótarbhealach an M50 a dhéanamh. Anuas air sin, nuair a roghnaíonn tú clárú don Aip déanaimid do sheoladh ríomhphoist, d’uimhir theileafóin agus do phasfhocal criptithe a phróiseáil. Is féidir tuilleadh sonraí maidir le próiseáil do shonraí pearsanta a dhéantar ar an Aip a fháil ag seo

Cuntas neamhchláraithe

D’ainm iomlán, do sheoladh poist agus do chláruimhir. Próiseálaimid faisnéis faoi phasáiste eFlow, faoin stair íocaíochta, do chomhfhreagras agus taifeadtaí de chomhráite teileafóin.

Nuair a dhéanann tú teagmháil le eFlow ar an bhfón, i ríomhphost nó trí na seirbhísí ar an láithreán gréasáin, déanaimid sonraí faoin gcumarsáid sin a thaifeadadh (m.sh. taifid chomhfhreagrais, teachtaireacht gréasáin, comhfhreagras litreach/facs, taifeadtaí glaonna teileafóin lena n-áirítear logaí glaonna teileafóin, srl.), chomh maith le haon sonraí eile a bhaineann leat agus a roghnaíonn tú iad a chur ar fáil dúinn. Chun críocha íocaíochtaí a phróiseáil, féadfar do eFlow sonraí cárta creidmheasa nó cárta dochair a bhailiú ó úsáideoirí bóthair.

Foinse Sonraí Pearsanta

Anuas ar fhaisnéis a bhailiú uait go díreach, féadfar do eFlow faisnéis fút féin agus faoi d’fheithicil a fháil nó a bhailiú ó na foinsí seo a leanas:

 • An Comhad Tiománaithe na bhFeithiclí Náisiúnta, de réir údaráis reachtaigh shonraigh;
 • Údaráis um Cheadúnú Feithiclí i dTíortha Eachtracha, sa tír ina bhfuil an fheithicil cláraithe:
 • An Chuideachta Cíosa Feithicle, ionas gur féidir le eFlow teagmháil a dhéanamh leat agus na híocaíochtaí as do phasáiste a iarraidh;
 • Oibreoirí dá gCoibhéas i dtaca le hidirbhearta dola in-inoibritheacha a sholáthar in Éirinn.
 • Taifeadtaí grianghrafadóireachta agus físe de phasáiste tríd an dola a dhéanann gach uile fheithicil a úsáideann dola-bhóthar an M50; agus
 • Ceamaraí/an TCI ag bonneagar dola an M50.

Cuspóir na Próiseála agus an Bunús Dlí Léi

Próiseálann eFlow sonraí pearsanta chun:

 • a chinntiú go bhfaightear íocaíocht ó gach uile úsáideoir bóithre a úsáideann seirbhísí eFlow i gcomhréir le hoibleagáidí reachtúla BIÉ;
 • seirbhísí a fháil ó sholáthraithe seirbhíse tríú páirtí;
 • freagra a thabhairt ar cheisteanna agus ar ghearáin, agus
 • cloí leis na hoibleagáidí reachtúla eile atá ar BIÉ.

Ceanglaítear ar BIÉ mar rialaitheoir sonraí a chinntiú go bhfuil bunús sa dlí le próiseáil do shonraí pearsanta. Is é an bunús dlí atá ag BIÉ chun an t-eolas seo a bhailiú agus a úsáid ná go bhfuil gá ann lena leithéid de phróiseáil ionas go gcomhlíonfaimis leis na hoibligeáidí dlíthiúla agus rialúcháin atá ag BIÉ agus ionas gur féidir le BIÉ na cúraim atá againn a dhéanamh ar mhaithe le leas an phobail agus/nó agus muidne ag feidhmiú de réir an údaráis oifigiúil a cuireadh in BIÉ, lena n-áirítear an ceart íocaíochtaí dola agus gach suim eile atá dlite mar thoradh ar úsáid an dola-bhóthair a éileamh, a mhuirearú, a bhailiú agus a aisghabháil. In imthosca teoranta áirithe, féadfar gur ar bhonn toiliú a bheith tugtha agat leis go mbeidh do chuid sonraí pearsanta próiseáilte - nuair is amhlaidh an cás iarrfar ort léiriú dearfach a thabhairt ar an toiliú sin.

 

Is é an bunús dlí lena ndéanaimid catagóirí speisialta sonraí a bhaineann leat a bhailiú, a phróiseáil agus a aistriú (m.sh. má éilíonn tú díolúine ó dholaí a íoc ar fhorais stádas míchumais feithicle/tiománaí, féadfar go n-iarrfaí ar chruthúnas go bhfuil an fheithicil athraithe chomh maith le faisnéis faoi do stádas míchumais) sa tslí a thuairiscítear thuas ná:

 • go bhfuil sé riachtanach ar mhaithe le leas poiblí substaintiúil; agus
 • go bhfuil do thoiliú sainráite tugtha agat le próiseáladh dá leithéid a bheith déanta.

Is é an bunús dlí lena mbailímid, lena bpróiseálaimid agus lena n-aistrímid catagóirí speisialta sonraí: fútsa (m.sh. d’fhéadfaí cruthúnas a iarraidh go bhfuil feithicil modhnaithe agus faisnéis a fhiafraí faoi do stádas míchumais má éilíonn tú díolúine ó íoc na ndolaí ar fhorais feithicle modhnaithe/stádais mar thiománaí le míchumas) ar an mbealach ar a dtuairiscítear thuas:

• go dteastaíonn an méid sin ar chúiseanna chun leas suntasach an phobail; agus

• gur thug tú do chomhthoiliú sainráite don phróiseáil sin..

Aistrithe go Tíortha Eachtracha

Maidir leis an méid thuas, féadfar do eFlow do shonraí pearsanta a aistriú lasmuigh den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch, lena n-áirítear chuig dlínse nach n-aithníonn an Coimisiún Eorpach mar cheann a dhéanann soláthar do leibhéal cosanta coibhéiseach le haghaidh sonraí pearsanta mar a fhoráiltear san Aontas Eorpach. Má tharlaíonn sé, agus an oiread is a dhéanann eFlow amhlaidh, deimhneoidh eFlow go mbeidh bearta iomchuí i bhfeidhm chun cloí lenár n-oibleagáidí faoin dlí infheidhme a rialaíonn aistrithe den sórt sin, ina bhféadfaí mar chuid de sin conradh a dhéanamh chun an t-aistriú a rialú, ina mbeidh na ‘gnáth-chlásail conarthacha’ a cheadaíonn an Coimisiún Eorpach chun na críche sin agus/nó aon oibligeáidí/socruithe aistrithe eile arna sonrú ag an gCoimisiún. Tá tuilleadh sonraí faoi na bearta a rinne eFlow i dtaca leis seo ar fáil ó Oifigeach Cosanta Sonraí eFlow, ach na sonraí teagmhála atá luaite thuas a úsáid.

Faighteoirí Sonraí

Féadfar dúinn do chuid sonraí pearsanta a nochtadh d'eagraíochtaí eile maidir leis na cuspóirí thuas, sna cúinsí seo a leanas:

 • Is féidir linn sonraí pearsanta a chomhroinnt lenár ngníomhairí, lenár gconraitheoirí agus lenár soláthraithe seirbhíse a chabhraíonn linn oibriú gnéithe dár seirbhísí agus dár bhfeidhmeanna, leithéidí ár bpróiseálaí cártaí íocaíochta, ar gconraitheoirí baincéireachta agus clódóireachta/comhfhreagrais poist, eintiteas forfheidhmithe eFlow, Údaráis Cláraithe Feithicle i dTíortha Eachtracha agus gníomhaireachtaí forfheidhmithe dlí.
 • Sa chás go ndéanaimid oibreoir eFlow nua a cheapadh, féadfar dúinn sonraí pearsanta a roinnt leis an oibreoir nua sin d'fhonn aistriú rathúil go dtí an oibreoir nua a éascú agus chun deimhniú go leantar leis an tseirbhís leanúnach do chustaiméirí eFlow i rith na hidirthréimhse.
 • Sa chás go gcuireann tú barúil nó gearán nó ceist isteach chugainn maidir le hábhar nach bhfuilimid freagrach as, iarrfaimid cead ort do theachtaireacht a chur ar aghaidh chuig an tríú páirtí ábhartha.
 • Sa chás go bhfuil sé de dhualgas orainn sonraí pearsanta a nochtadh nó a chomhroinnt chun aon oibleagáid dhlíthiúil a chomhlíonadh, nó chun cearta, maoin nó sábháilteacht eFlow, ár gcustaiméirí, nó daoine eile a chosaint. Féadfar dúinn faisnéis a chomhroinnt faoin dóigh a gníomhaíonn tú do chuntas le gníomhaireachtaí tagartha creidmheasa.
 • Nuair is gá, nó nuair is ceadaithe de réir an dlí, is féidir linn do chuid sonraí pearsanta a roinnt le húdaráis eile agus le comhlachtaí poiblí eile, ar nós na nGardaí nó údaráis forfheidhmithe dlí eile chun an choireacht a chosc, a imscrúdú nó a bhrath.
 • I dtaca le hidirbhearta dola in-inoibritheacha a sholáthar in Éirinn, is féidir linn do shonraí pearsanta a nochtadh d'oibreoir comhoiriúnach ábhartha.
 • Féadfaimid sonraí pasáiste dola a chomhroinnt le príomhpháirtithe leasmhara, i.e. an Roinn Iompair chun críche taighde agus anailíse staidrimh.
 • Chun comórtais a oibriú thar ceann BIÉ, is féidir linn d’ainm, do sheoladh ríomhphoist agus do roghanna margaíochta a chuir tú ar fáil dúinn a nochtadh, ach amháin do thoiliú a bheith faighte againn chuige sin.
 • Nuair a cheadaítear dúinn é a dhéanamh ar aon bhealach eile de réir an dlí.

Coinneáil

Ní choinneoimid do shonraí pearsanta ach chomh fada agus is a bhíonn gá leis chun críche an chuspóra nó chun críocha na gcuspóirí lena ndearnadh iad a bhailiú, lena n-áirítear chun aon cheanglais dhlíthiúla, chuntasaíochta nó tuairiscithe a shásamh. Bíonn na dtréimhsí coinneála éagsúil, ag brath ar an chineál de chatagóirí sonraí pearsanta atá á gcoimeád.

Chun an tréimhse choinneála chuí do shonraí pearsanta a chinneadh, déanaimid an méid, an cineáil agus an íogaireacht atá i gceist leis na sonraí pearsanta a chur san áireamh, chomh maith leis an mbaol díobhála féideartha atá ann go n-úsáidfear iad chun críocha neamhúdaraithe nó go nochtfar iad, agus cuirfear san áireamh chomh maith na cuspóirí lena ndéanaimid do shonraí pearsanta a phróiseáladh agus cibé acu is féidir linn a bhaint amach trí mhodhanna eile, chomh maith leis na ceanglais dlí is infheidhme.

Slándáil do chuid Faisnéise

Tionólfar na sonraí pearsanta a ndéanaimid iad a phróiseáil ar fhreastalaithe slán arna n-óstáil ag emovis operations Ireland. Tá beartaithe iomchuí teicniúla agus slándála eagraíochta curtha i bhfeidhm ag eFlow chun cosaint a thabhairt do do chuid faisnéise ó rochtain neamhúdaraithe agus ó phróiseáil neamhdhleathach, ó caillteanas, scrios nó damáiste a dhéantar de thaisme é. Cinnteoimid freisin go n-éilítear ar ár ngníomhairí nó soláthraithe seirbhíse tríú páirtí a phróiseálann do chuid sonraí iad a choinneáil slán sábháilte.

Do Chearta

Bíonn na cearta seo a leanas agat, i gcásanna áirithe, i dtaca le do chuid sonraí pearsanta:

 • An ceart rochtain a fháil ar do shonraí pearsanta;
 • An ceart iarraidh a thabhairt chun do shonraí pearsanta a bheith ceartaithe agus/nó scriosta;
 • An ceart úsáid do shonraí pearsanta a shrianadh;
 • An ceart agóid a dhéanamh in aghaidh phróiseáil do shonraí pearsanta;
 • An ceart do shonraí pearsanta, a chuir tú ar fáil dúinn, a fháil, i bhformáid struchtúrtha, atá coiteann, inléite ag meaisín, nó an ceart muidne a ordú chun é a chur ar aghaidh chuig rialaitheoir sonraí eile, agus
 • Sa chás go bhfuil an próiseáladh a dhéanaimid ar do shonraí pearsanta ar bhonn thoiliú a bheith tugtha agat, tá sé de cheart agat do thoiliú leis an bpróiseáladh sin a tharraingt siar tráth ar bith.

Chun aon cheann de na cearta atá luaite thuas a fheidhmiú, téigh i dteagmháil le hOifigeach Cosaint Sonraí eFlow le do thoil trí úsáid a bhaint as na sonraí teagmhála atá luaite thuas.

Ceisteanna agus Gearáin

Má tá aon cheisteanna nó gearáin agat faoin úsáid a bhainimid as do shonraí pearsanta, déan teagmháil linn trí na sonraí teagmhála thuas. Mar mhalairt air sin, is féidir teagmháil a dhéanamh le hOifigeach Cosanta Sonraí BIÉ ag seo a leanas:

• Sa phost: Oifigeach Cosanta Sonraí, Bonneagar Iompair Éireann, Ionad Gnó Gheata na Páirce, Sráid Gheata na Páirce, Baile Átha Cliath 8, D08 DK10

• Ar an nguthán: +353 1 646 3600

• trí ríomhphost: dataprotection@tii.ie

Is féidir tuilleadh eolais faoi chosaint sonraí a fháil ar shuíomh gréasáin an Choimisiúin um Chosaint Sonraí: www.dataprotection.ie.

Tá sé de cheart agat freisin gearán a thaisceadh leis an gCoimisiún um Chosaint Sonraí más rud é nach bhfuil tú sásta leis an mbealach ina bhfuil do chuid faisnéise úsáidte againn nó leis an mbealach inar ndéileáladh le do chearta. Is féidir teacht ar shonraí faoi conas gearán a dhéanamh ar  shuíomh gréasáin an Choimsiúin um Chosaint Sonraí.

 

Tearmaí Uasaid suíomh Eflow

1. Ginearálta

1.1 Tá an suíomh seo I mbun gnó ag Sanef, (“emovis operations Ireland”) ar son Bonneagar Iompar Eireann. Nuair a baineann tú úsáid as an suímh (cuairt san áireamh) glacann tú leis na tearmai. Leigh go curamach na tearmai seo roimh a uasaidtear an suiomh seo, mar glacann tu leis na tearmai seo nuair uasaideann tu an siumh seo. Mura glactar leis na tearmai seo na teigh ar a suimh.

1.2 Is féidir linn na téarmai seo an athbhreithniú ag aon am. Le do thoil dean seiceál ar an suíomh chun noiteala a dheanamh ar aon athrú atá déannta ar an suíomh mar má coimmeadan tú ag uasaid an suíomh glacann tu leis na n-athrucháin seo.

1.3 Beidh na téarmaí seo faoi rialtaigh ag Rialtas Na hEireann. Beidh dlínse éiseach ag na gcuirteanna maidir le aon díspóir a tiocfaidh chun cinn ag bainnt le na téarmaí seo.

2. Inteleachta readmhaoin

2.1 Tá an ceadúnas againn chun chuile réadmhaoin intelechta (gach coipcheart, paitinni, tradmharcaí ruin na céide, agus cearta eolas rúnda, cláirithe no neamchlárithe freisin) a maireann sa suíomh Eflow. Is féidir cóip leictreónach a fháil den suíomh Eflow a fháil, aon sliocht, nó aon part don cuspóir iad a feiceal ar a ríomhaire is seachas sin, mura bhfuil se ceadaithe againn aon athrú,coip, stoireaá, foilsigh, cíos, ceadúnas, nó roint a dheanamh le haon pairt den suíomh, a nábhair freisin.

3. Eolas

3.1 Ta na habhair agus an t-eolas ata ar fail ar a siuiomh, direach cuirthe ar fail don cuspoir eolas amhain. Fad is ata gach iarracht deanta an t-eolas ceart a beith ar an suiomh againn, ni dtugtear aon iondaiocht no barantai, leirithe no le thiuscint, maidir le cuinneass no criochnulacht an suoimh.

4. Seirbhisi

4.1 Is feidir ag ar mbreithiunas fein, seirbhisi a cuir ar fail dhuit cuntas clib san aireamh.

 4.2 Coinníonn muid an ceartas chun, deireadh a chur le, baint, srian a chur le, leathnaigh no chuir in aithne aon seirbhís, agus uasdátaigh, criochnaigh aon gné den suíomh ( Do rochtan san aireamh) gan aon sonrú a thabhairt dhuit agus gan aon dilteanas.

5. Rochtan an suíomh

5.1 Uasaidfaidh muid  iarracht réasúnta chun cinntiú go bhfuil an suíomh seo oibríochtúil an t-am ar fad. Mar sinn féin, maidir leis an slí ina n-oibríonn na serbhísí seo agus an idilíonn faoi domhannda, ní feidir dearbhú  a thabhairt go mbeidh an suíomh saor ó moill, nó botúin, agus go mbeidh rochtan don suímh Eflow, cuirthe ar crochadh gan aon dearbhú a thabhairt don cuatméir. Ní beidh Eflow freagrach as aon damáste nó caillúint faoi bhun an suíomh Eflow a bheith síos.

6. Séanadh

6.1 Seachas na sonraí atá sna tearmaí agus coinníllacha,  gach iondaíach, barántaí, atá cuirthe in iúl, I gceannatar leis an suíomh nó an t-eolas atá lastuigh. Tá siad fágtha lasmuigh mar atá ceadaithe maidir leis an dlí.

7. Srian an dliteanas

7.1 Maidir leis an fírinne nach deimhnigh go mbeidh ár suíomh ag obair chuile uair gan fadhb nó go bhuil an t-eolas atá ar a suíomh i gceart freisin.Ní ghlactar aon dilteanas I gcomhar aon damáiste a fulaingtear agat.(Pé a bhuil sé díreach nó indíreach, specíalta, caillúint brabús san aireamh)  Ag teacht chun cinn maidir leis an suíomh, nó an t-eolas atá lastuigh, ( Aon botúin, aon eolas míchruinn nó easnaimh, san eolas, nó aon fadhb nó aon moill ar an nasc idilínn.)

8. Nasc Suíomhanna eile

Is Feidir linn nasc do suíomhanna eile a chuir ar fail ar an idirlíonn, atá chuirthe i lathair ag triú páirtí. Tá na nasc seo cuirthe i láthair i gcomhair do dheis amháin. Ni dheanntar aon iondaíocht maidir le aon suíomh is feidir leat rochtain tríd ár suíomh n a bhfuil nasc Eflow ann. Nuiar a bhfuil rochatan ar na suíomhanna seo, glactar leat nach bgfuil aon smacht ag Eflow maidir leis an eolas atá sna suíomh seo.

 8.1 Glactar leis an slánaíocht linn agus, muid a coimmead gan aon lucht ag baint le do mí úsaáid an suíomh, nó a séarbhísí atá lastuigh.

9. Clárú agus Slándáil

9.1 In Ord gnéithe áirithe ar an suíomh tá ort clárú linn. Tá na sonraí atá cláirithe linn tábhachtachm agus tá orthú a beith fíor. Má tá aon athrú deannta leis na sonraí le do thoil dean pé athrú is gá ar an cúntas.

 9.2 Má roghnaíonn tú nó a bhfuil ceann cuirthe ar fail dhuit, nó aon sonraí atá pairteacht lenár gnáis slándáil, tá ort gach píosa den eolas seo a caitheamh mar rúnd agus gan é a thabhairt do triú páirtithe. Aontaíonn leat muid as chuir faoi eolas má tharlaíonn aon athrú le do sonraí.

10. Ráiteas Príomháideach

10.1 Beidh sonraí pearsannta atá baillithe againn ar an suíomh próiseasta de réir an ráiteas príomháideach atá ar an suíomh againn. Le do thoil léigh an ráiteas seo go chuaramach, mar agus tú ag uasáid an suíomh seo aontaíonn leat leis na próiseas seo.