Comhaontú Custaiméara eFlow


Réamhrá

A. Téarmaí agus Coinníollacha

Leagann na téarmaí agus coinníollacha seo, chomh maith leis an bhFoirm Iarratais Chuntais, amach an comhaontú (an Comhaontú) idir tusa (tusa nó an Custaiméir) agus Bonneagar Iompair Éireann (eFlow you first nó eFlow chun na críocha seo) maidir le hoscailt agus feidhmiú Cuntais le eFlow agus, más infheidhme, an soláthar agus úsáid ghaolmhar de chlib leictreonach (dá dtagraítear as seo amach mar Clib) ar Dholabhóthar an M50 agus ar dholabhóithre eile i bPoblacht na hÉireann.

Is féidir le eFlow téarmaí agus coinníollacha an Chomhaontaithe seo a choigeartú, a léasú nó a athrú ar dhóigh eile am ar bith trí fhógra scríofa a sholáthar duit, sa phost nó trí mheán r-phoist de théarmaí agus coinníollacha dá leithéid. Beidh coigeartuithe, leasuithe nó athruithe eile ar fáil ar líne chomh maith ag www.eflow.ie

Tá tusa freagrach as faisnéis chustaiméara cothrom le dáta a choimeád i gcomhréir le clásal 4.4 anseo thíos, lena n-áirítear do sheoladh, sonraí teagmhála, faisnéis agus sonraí cláraithe na feithicle, agus faisnéis íocaíochta. Ba chóir duit nuashonruithe a dhéanamh nuair a thagann athrú ar do chuid faisnéise, mar shampla, nuair a dhíoltar feithicil a bhíodh cláraithe leat nó nuair a athraíonn do sheoladh. Ba chóir duit na hathruithe a dhéanamh ar an bhfaisnéis chustaiméara ar líne trí logáil isteach chuig do chuntas ar líne ag www.eflow.ie/ga nó trí dhul i mbun teagmhála le Lárionad Seirbhísí Custaiméara eFlow ar an nguthán ag 1890 50 10 50 nó trí fhacs a sheoladh chuig an uimhir ábhartha.

B. CUNTAS A OSCAILT

B.1 D’fhonn Cuntas a oscailt, beidh ort Foirm Iarratais Chuntais a chomhlánú ar líne nó na sonraí riachtanacha go léir a sholáthar don Lárionad Seirbhísí Custaiméara ionas gur féidir leo Foirm Iarratais Chuntais a chomhlánú ar do shon nó beidh ort Foirm Iarratais Chuntais a sheoladh sa phost. I measc na faisnéise atá le tabhairt san Fhoirm Iarratais Chuntais beidh:

  • ainm, seoladh, sonraí teagmhála agus sonraí na bhfeithiclí ar mian leat a chlárú mar Fheithiclí Cláraithe (cosúil le haicme na feithicle, an cineál feithicle, dath agus sonraí clárúcháin);
  • an Modh Íocaíochta beartaithe;
  • cibé an cuntas pearsanta nó gnó a bheidh sa Chuntas;
  • cibé an Cuntas Clibe nó Cuntas Físeáin a bheidh sa Chuntas;
  • cineál agus modh seachadta na Ráiteas Cuntais; agus
  • cibé an Cuntas Breisithe nó Cuntas Íocaiochta Bille a bheidh sa Chuntas.

B.2 Sula dtagann an Comhaontú seo i bhfeidhm agus sula n-osclaíonn eFlow Cuntas:
(a) ní mór duit glacadh le téarmaí agus coinníollacha an Chomhaontaithe seo i gcomhréir le clásal 2 mar is infheidhmithe; agus

(b) i gcás aon Chuntais Bhreisithe, caithfidh go mbeadh an tIarmhéid Tosaigh Cuntais faighte uait ag eFlow.
B.3 Tá sé de cheart ag eFlow aon iarratas ar Chuntas a oscailt nó ar dhul isteach sa Chomhaontú seo a dhiúltú.
B.4 Sa chás go bhfuil cóip den Chomhaontú seo ag teastáil uait i gcló níos mó, is féidir é seo a chur ar fáil duit ar iarratas.

1 DEFINITIONS

1.1 Sa Chomhaontú seo, bainfidh na bríonna seo a leanas leis na focail agus nathanna seo a leanas mura n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt :

Ciallaíonn “Cuntas” do Chuntas Clibe nó do Chuntas Físeáin;

Ciallaíonn “Foirm Iarratais Chuntais” an fhoirm iarratais atá le comhlánú agat nó ag Gníomhaire an Lárionaid Seirbhíse i gcás Custaiméara a dhéanann iarratas trí mheán an Lárionaid Seirbhísí Custaiméara, d’fhonn cuntas a oscailt;

Ciallaíonn “Iarmhéid Cuntais” , ag am ar bith, an méid taifeadta trína bhféadfaidh Cuntas a bheith i sochar nó i ndochar, de réir mar a d’fhéadfadh a bheith i gceist;

Ciallaíonn “Táille Chuntais” , ag am ar bith, an méid iníoctha ag Custaiméir maidir le soláthar an Chuntais agus na seirbhísí gaolmhara tráth dá leithéid do gach Tréimhse Mhuirir nó cuid de Thréimhse Mhuirir i gcomhréir leis an gComhaontú seo (€1.00 móide CBL in aghaidh na Clibe a eisítear duit i láthair na huaire), a d’fhéadfadh eFlow a choigeartú ó am go chéile, tar éis fógra roimh ré a thabhairt duit faoi choigeartú dá leithéid;

Ciallaíonn “Iarmhéid Tosaigh Cuntais” , maidir le Cuntas Réamhíoctha, daichead euro (€40.00);

Ciallaíonn “Ráiteas Cuntais” ráiteas faoin gcuntas a eisítear do Chustaiméir ó am go chéile, a leagann amach na hidirbhearta taifeadta le linn na tréimhse luaite (lena n-áirítear, aon Dolaí tabhaithe ag an gCustaiméir le linn na tréimhse sin);

Ciallaíonn “Muirear um Ráiteas Cuntais Breise” euro amháin móide CBL (€1.00 móide CBL) nó suim eile dá leithéid a d’fhéadfadh eFlow a shonrú le bheith iníoctha maidir le heisiúint na Ráiteas Cuntais sin seachas na Ráitis Chuntais a eisítear saor in aisce i gcomhréir leis an gComhaontú seo;

Ciallaíonn “Comhaontú” na téarmaí agus coinníollacha seo, chomh maith leis an bhFoirm Iarratais Chuntais, a d’fhéadfaí a léasú agus a fhorlíonadh ó am go chéile;

Ciallaíonn “Tréimhse Mhuirir” , i gcás an chéid tréimhse, an tréimhse ag tosú ar (agus a áiríonn) an lá a chruthaítear an Cuntas agus ag críochnú ar thráth éagtha na míosa féilire agus maidir le gach Tréimhse Mhuirir ina dhiaidh sin, tréimhse aon mhí amháin (1) ag tosú ar thráth éagtha na Tréimhse Muirir roimhe sin;

Ciallaíonn “Custaiméir” tusa, an té atá ag oscailt Cuntais le eFlow;

Ciallaíonn “An Lárionad Seirbhísí do Chustaiméirí” lárionad teagmhála tiomnaithe eFlow a bunaíodh chun fiosruithe ó Chustaiméirí a bhainistiú, a réiteach agus a fhreagairt;

Ciallaíonn “BLD” bailiú leictreonach na ndolaí;

Ciallaíonn “Táillí” , sa mhéid is infheidhme i ngach chás, an Táille Chuntais, na Muirir Íocaíochta Déanaí agus an Muirear Breise um Ráiteas Cuntais;

Ciallaíonn “Idir-inoibritheacht” go mbeidh Custaiméir a bhfuil Clib acu in ann Dola a urscaoileadh trí mheán BLD ar aon Dolabhóthar seachas Dolabhóthar an M50 atá mar chuid den scéim náisiúnta idir-inoibritheachta agus déanfar “idir-inoibritheach” a léirmhíniú mar is cuí;

Ciallaíonn “Muirir Íocaíochta Déanaí” méid a d’fhéadfadh eFlow a shonrú ó am go chéile mar an tsuim bhreise iníoctha agat mura bhfaigheann eFlow íocaíocht de réir mar a iarrtar faoin gComhaontú;

Ciallaíonn “Dolabhóthar an M50” an chuid sin de bhóthar náisiúnta an N50 (an M50 is fearr aithne) atá ina dholabhóthar;

Ciallaíonn “Iarmhéid Íosta” an t-iarmhéid íosta atá le coimeád i gCuntas Breisithe, is sé sin dhá euro déag (€12.00) nó a leithéid de mhéid eile a d’fhéadfadh eFlow a shonrú ó am go chéile;

Ciallaíonn “Íosmhéid Breisithe” an méid íosta atá le cur do shochar an Chuntais Bhreisithe gach uair a sroichtear an tIarmhéid Íosta, is sé sin tríocha euro (€30.00) nó a leithéid de mhéid eile a d’fhéadfadh eFlow a shonrú ó am go chéile;

Ciallaíonn “Mí-úsáid” teip an Chustaiméara gníomhú i gcomhréir le forálacha an Chomhaontaithe, na bhFodhlíthe agus Achtanna na mBóithre, 1993-2007, lena n-áirítear achtanna nó easnaimh eile dá leithéid a d’fhéadfadh eFlow a shonrú agus a chur in iúl do Chustaiméirí ó am go chéile;

Ciallaíonn “Ráiteas Cuntais Míosúil” an Ráiteas Cuntais a eisítear duit ag leagan amach do thuairisc idirbheartaíochta ar bhonn míosúil don tréimhse luaite agus aon mhuirir atá tabhaithe agat le linn na tréimhse sin;

Ciallaíonn “Cuntas Íocaíochta” cuntas atá agat le hinstitiúid chreidmheasa nó cuntas a bhaineann le cárta creidmheasa nó cárta dochair (i ngach cás, cuntas ar féidir treoracha a thabhairt ina leith chun údarás a thabhairt dochair a bhaint as) nó cuntas eile dá leithéid ar féidir le eFlow a fhaomhadh, agus atá údaraithe agat, nó á údarú agat, do eFlow dochar a bhaint óna leithéid de chuntas i gcomhréir leis an gComhaontú;

Ciallaíonn “Dáta Íocaíochta” , maidir le haon Tréimhse Mhuirir, an chéad lá gnó eile a leanann dáta éagtha Tréimhse Mhuirir dá leithéid;

Ciallaíonn “Modh Íocaíochta” modh íocaíochta atá inghlactha ag eFlow, is é sin, cárta creidmheasa, cárta dochair nó dochar díreach ó chuntas íocaíochta an Chustaiméara nó modh íocaíochta eile dá leithéid a d’fhéadfadh eFlow a fhaomhadh ó am go chéile;

Ciallaíonn “Cuntas Íocaíochta Bille” an cineál cuntais atá agat le eFlow trína mbaintear suim atá cothrom leis an tsuim atá dlite maidir le Dolaí agus suimeanna eile dá leithéid a d’fhéadfadh a bheith dlite i gcomhréir leis an gComhaontú seo tabhaithe le linn tréimhse áirithe (an “méid gan íoc”) agus tuairiscithe i gcuntas dá leithéid trí mheán an méid gan íoc ag an am sin a chur do dhochar ó do chuntas íocaíochta ó am go chéile;

Ciallaíonn “Cuntas Breisithe” an cineál cuntais atá agat le eFlow trína n-íoctar suimeanna roimh ré le cur do shochar cuntais dá leithéid, le suimeanna atá dlite maidir le Dolaí agus suimeanna eile dá leithéid a d'fhéadfadh a bheith dlite, i gcomhréir leis an gComhaontú seo, á mbaint ina dhiaidh sin, agus leis an áis suimeanna breise a chur do dhochar do chuntais íocaíochta ó am go chéile (nó íoctha ar bhealach eile a d’fhéadfadh eFlow a fhaomhadh) agus a chur do shochar an chuntais seo;

Ciallaíonn “Ráiteas Cuntais Ráithiúil” an Ráiteas Cuntais a eisítear duit ar bhonn trí (3) mhí ina leagtar amach do thuairisc idirbheartaíochta (lena n-áirítear, aon mhuirir atá tabhaithe) le linn na tréimhse luaite;

Ciallaíonn “Feithiclí Cláraithe” an fheithicil nó na feithiclí atá cláraithe agat maidir leis an gComhaontú;

Ciallaíonn “Íocaíocht Dhiúltaithe” aon íocaíocht, nach bhfuil méid na híocaíochta sin curtha do shochar ag eFlow;

Ciallaíonn “Gníomhaire an Lárionaid Seirbhísí” fostaí de chuid an Lárionaid Seirbhísí do Chustaiméirí atá údaraithe chun déileáil le fiosruithe ó Chustaiméirí;

Tá an bhrí ag “Láithreán” atá tugtha dó i gclásal 21;

Ciallaíonn “Clib” an gléas leictreonach a sholáthraíonn eFlow duit le suiteáil sna Feithiclí Cláraithe d’fhonn bailiú leictreonach na nDolaí faoi théarmaí an Chomhaontaithe seo maidir le húsáid Dholabhóthar an M50 nó Dolabhóithre idir-inoibritheacha eile ag na Feithiclí Cláraithe a éascú;

Ciallaíonn “Cuntas Clibe” cuntas a choimeádtar le eFlow a bhfuil Clib eisithe ina leith lena suiteáil sna Feithiclí Cláraithe;

Ciallaíonn “Dola” aon dola (lena n-áirítear, dola réamhshocraithe) atá iníoctha ag an gCustaiméir as Dolabhóthar a úsáid agus a ríomhtar trí mheán tagartha don aicme feithicle de réir na reachtaíochta ábhartha agus Fodhlíthe Dola infheidhmithe;

Ciallaíonn “Fodhlíthe Dola” , ag am ar bith, na fodhlíthe atá infheidhmithe i ndáil le Dolabhóthar an M50 déanta de bhun Acht na mBóithre, 1993;

Ciallaíonn “Córas Bailithe na nDolaí” an córas deartha agus cothaithe d’fhonn éascú a dhéanamh ar bhailiú na nDolaí go leictreonach ar son eFlow;

Ciallaíonn “Dolabhóthar” aon bhóthar (nó cuid de bhóthar) a bhfuil dola iníoctha maidir lena úsáid de réir Acht na mBóithre, 1993;

Ciallaíonn “Feithiclí Neamhchláraithe” aon fheithicil nach bhfuil cláraithe le eFlow nó le hoibreoir chuid dolabhóithre idir-inoibritheacha (seachas Dolabhóthar an M50); agus

Ciallaíonn “Cuntas Físeáin” cuntas a choimeádtar le eFlow, nach Cuntas Clibe é.

1.2 Sa Chomhaontú seo:

(a) is le haghaidh éascaíocht tagartha amháin na ceannteidil agus fotheidil agus ní chuirfear san áireamh iad agus léirmhíniú nó forbairt á déanamh ar an gComhaontú seo;

(b) áiríonn na tagairtí go léir d’aon chomhaontú (lena n-airítear, gan teorainn, an Comhaontú seo), cáipéis nó ionstraim eile (faoi réir faomhadh ábhartha agus forála ar bith eile den Chomhaontú seo a bhaineann go díreach lena leithéid de chomhaontú, de cháipéis nó d'ionstraim eile) tagairt don chomhaontú, don cháipéis nó don ionstraim sin de réir mar a léasaíodh, a forlíonadh, a ionadaíodh, a athnuadh nó a sannadh;

(c) áireoidh na tagairtí uile d’aon reacht nó foráil reachtúil (lena n-áirítear aon fho-reachtaíocht) tagairtí d’aon reacht nó foráil reachtúil a léasaíonn, a leathnaíonn, a chomhdhlúthaíonn nó a ionadaíonn an ní céanna nó é sin atá leasaithe, leathnaithe, comhdhlúite nó ionadaithe ag an ní céanna;

(d) déanfaidh gach tagairt don am tagairt do pé am a bheidh i gceist sa Stát ábhartha;

(e) áiríonn focail a léiríonn an uimhir uatha an uimhir iolra agus a mhalairt chomh maith;

(f) áiríonn focail a léiríonn inscne ar leith na hinscní go léir;

(g) áiríonn “duine” aon duine aonair, comhpháirtíocht, fiontar, iontaobhas, comhlacht corparáideach, rialtas, comhlacht rialtais, údarás, eascróg, gníomhaireacht nó ionstraim, comhlacht neamhchorpraithe de dhaoine nó de chomhlachas;

(h) áireoidh aon tagairt do “eFlow” (seachas tagairt maidir le teidlíocht chun íocaíochtaí a fháil) daoine ag gníomhú ar son eFlow maidir leis an gComhaontú seo;

(i) glacfar leis go n-áireoidh aon tagairt d’eagraíocht phoiblí nó d’ionadaí poiblí tagairt d’aon chomharba de chuid eagraíochta nó ionadaí poiblí dá leithéid nó d’aon eagraíocht nó aonán nó ionadaí atá tar éis glacadh le feidhmeanna nó freagrachtaí na heagraíochta nó an ionadaí poiblí dá leithéid; agus

(j) nuair is ionann an Custaiméir agus beirt nó níos mó, glacfar leis go mbeidh na cúnaint uile faoi seach ag an gCustaiméir déanta ag a leithéid de dhaoine i gcomhpháirt agus go leithleach.

2 GLACADH LEIS AN GCOMHAONTÚ SEO

2.1 I gcúinsí ina ndéanann tú iarratas ar Chuntas ar líne (www.eflow.ie/ga), iarrfar ort na téarmaí agus coinníollacha seo a léamh agus ansin an cnaipe “Glac Leis” [Accept] a chliceáil, más mian leat leanúint ar aghaidh. Tríd an gcnaipe “Glac Leis” [Accept] a bhrú, beidh, agus glacfar leis go mbeidh, an Comhaontú seo déanta agus glactha agat.

2.2 I gcás Cuntas Clibe (seachas na Cuntais Chlibe sin a nglactar leo i gcomhréir le clásal 2.1), chomh luath agus atá an Fhoirm Iarratais Chuntais faofa:

(a) eiseoidh eFlow an comhaontú seo in éineacht le clib chuig an seoladh a soláthraíodh ar d’fhoirm Iarratais Chuntais ;

(b)  ach amháin sa chás go bhfuil tú tar éis glacadh leis an gComhaontú seo (mar atá leagtha amach anseo thíos), tá sé de cheart agat do Chuntas Clibe linn a chur ar ceal laistigh de 14 lá ón dáta a sheoltar an Comhaontú seo chugat; agus

(c) d’fhonn an ceart chun cealaithe a fheidhmiú, ní mór duit an Chlib agus an Comhaontú a sheoladh ar ais chugainn i dteannta le hiarratas scríofa le haghaidh cealú. Caithfear an chlib a sheoladh ar ais le cuma bhunaidh, neamhúsáidte uirthi . Mar sin féin, tiocfaidh an Comhaontú seo chun feidhme eadrainn agus ní bheidh sé de cheart agat níos mó an Comhaontú seo a chur ar ceal ar a luaithe díobh seo a leanas:

(i) Dáta éagtha na tréimhse 14 lá dá dtagraítear dó ag 2.2(c) anseo thuas; agus

(ii) An dáta agus an t-am a chuireann tú an Chlib isteach i d'fheithicil agus a thugann tú faoi thuras ar dholabhóthar ag baint úsáide as an gClib chun do dhliteanas a thaifeadadh chun an dola iníoctha a íoc.

2.3 I gcás Cuntas Físeáin (seachas na Cuntais Físeáin sin a nglactar leo i gcomhréir le clásal 2.1), chomh luath agus atá an Fhoirm Iarratais Chuntais faofa :

(a) eiseoidh eFlow an Comhaontú chuig an seoladh a soláthraíodh ar d'fhoirm Iarratais Chuntais ;

(b)  ach amháin sa chás go bhfuil tú tar éis glacadh leis an gComhaontú seo (mar atá leagtha amach anseo thíos), tá sé de cheart agat do Chuntas Físeáin linn a chur ar ceal laistigh de 14 lá ón dáta a sheoltar an Comhaontú seo chugat; agus

(c) d’fhonn an ceart chun cealaithe a fheidhmiú ní mór duit an Chlib agus an Comhaontú a sheoladh ar ais chugainn i dteannta le hiarratas scríofa le haghaidh cealú. Mar sin féin, tiocfaidh an Comhaontú seo chun feidhme eadrainn agus ní bheidh sé de cheart agat níos mó an Comhaontú seo a chur ar ceal ar a luaithe díobh seo a leanas:

(i) Dáta éagtha na tréimhse 14 lá dá dtagraítear dó ag 2.3(c) anseo thuas; agus

(ii) An dáta agus an t-am a thugann tú faoi thuras ar dholabhóthar an M50 agus gurb ionann an dola atá tú faoi dhliteanas a íoc agus an dola is infheidhme maidir le sealbhóir Cuntas Físeáin.

2.4 Ba chóir a thabhairt faoi deara , cé go bhféadfadh an Comhaontú seo a bheith i bhfeidhm de réir an mhéid atá luaite roimhe seo, ní thagann sé i bhfeidhm, i gcás Cuntas Breisithe, mura bhfaigheann agus go dtí go bhfaigheann eFlow an tIarmhéid Tosaithe Cuntais maidir le do Chuntas, agus go dtí go bhfaigheann eFlow an tIarmhéid Tosaigh Cuntais úd, déileálfar leis na Feithiclí Cláraithe mar Fheithiclí Neamhchláraithe.

3 CUNTAIS – MODH TAIFEADTA

Tairgeann eFlow dhá Chuntas do Chustaiméirí trí thagairt do mhodh taifeadta ghluaiseacht na bhFeithiclí Cláraithe ar Dholabhóthar an M50, eadhon:

  • Cuntais Chlibe; agus

  • Cuntais Físeáin.

Féadfaidh ceachtar Cuntas a bheith ina Chuntas Breisithe nó ina Chuntas Íocaíochta Bille.

Beag beann ar an gcineál Cuntais a roghnaítear, tógtar grianghraf/déantar taifeadadh físeáin de na feithiclí uile a úsáideann Dolabhóthar an M50. Coimeádtar na grianghraif/íomhánna sin chun críocha forfheidhmithe agus chun déileáil le haon agóidí a thagann chun cinn i leith feithicle nó cuntais agus chun na hagóidí úd a réiteach.

4 DOLAÍ

4.1 Gan cur isteach ar aon oibleagáid dhlíthiúil a fhorchuireann dlí infheidhmithe ort, tá tú faoi dhliteanas eFlow a íoc as gach uile dhola a d'fhéadfadh na Feithiclí Cláraithe a thabhú de bhun dlí infheidhmithe agus urscaoilfear suimeanna dá leithéid de réir an Chomhaontaithe seo .

4.2 Féadfar na Dolaí atá infheidhmithe i ndáil le haon dolabhóthar (lena n-áirítear Dolabhóthar an M50) a choigeartú ó am go chéile i gcomhréir le dlí infheidhmithe.

4.3 Féadfaidh eFlow aicme na feithicle lena mbaineann Cuntas Clibe nó Cuntas Físeáin a athrú go haontaobhach, agus íocfaidh tú an Dola cuí a bhaineann leis an aicmiú nua seo, má tá úsáid á baint agat as Cuntas Clibe nó Cuntas Físeáin le haghaidh aicme feithicle nach bhfuil comhsheasmhach le haicme feithicle na bhFeithiclí Cláraithe agus lena mbaineann an Cuntas Clibe nó an Cuntas Físeáin.

4.4 Aontaíonn tú aon athrú ar Fheithicil Chláraithe nó ar ainm nó seoladh nó oifig chláraithe a chur in iúl do eFlow, de réir mar is cuí, laistigh de sheacht (7) lá ón uair a dtarlaíonn an t-athrú sin.

5 TAGS AND TAG ACCOUNTS

5 CLIBEANNA AGUS CUNTAIS CHLIBE

5.1 Ní féidir Clib a úsáid ach amháin don Fheithicil Chláraithe (agus an Cuntas Clibe gaolmhar) dá n-eisíonn eFlow .

5.2 Tá sé de dhualgas ort a chinntiú go ngreamaíonn tú Clibeanna don Fheithicil Chláraithe lena bhfuil siad cláraithe de réir na dtreoracha um shuiteáil Clibe atá soláthartha ag eFlow ionas:

(a) go bhfuil sí ábalta cumarsáid a dhéanamh go sásúil leis an gCóras Bailithe Dolaí; agus

(b) gur féidir leis an gCóras Bailithe Dolaí (nó aon chóras atá i bhfeidhm ar aon dolabhóthar eile chun críocha BLD) gluaiseacht na Feithicle Cláraithe ar Dholabhóthar an M50 (nó aon dolabhóthar eile) a thaifeadadh.

5.3 Má fhaigheann tú clib ó oibreoir dolabhóthair seachas Dolabhóthar an M50 agus má tá sé ar intinn agat an chlib seo a úsáid i bhFeithicil Chláraithe in éineacht leis an gClib don Fheithicil Chláraithe sin, tá sé mar fhreagracht ort a chinntiú go léann Córas Bailithe na nDolaí an Chlib úd.

5.4 Nuair is ionann dolabhóthar agus dolabhóthar idir-inoibritheach agus nuair atá Clib suiteáilte san Fheithicil Chláraithe i gcomhréir leis an gComhaontú seo, d’fhéadfadh go mbeifeá in ann an Dola atá iníoctha maidir le húsáid dolabhóthair dá leithéid ag Feithicil Chláraithe dá leithéid a urscaoileadh:

(a) trína gluaiseacht a thaifeadadh tríd an gClib dá cuid cumarsáide le córas an dolabhóthair úid le haghaidh BLD;

(b) sonraí idirbhearta dá leithéid a sholáthar do eFlow, ionas go ndéanfaidh eFlow an méid atá dlite maidir leis an Dola sin a urscaoileadh; agus

(c) méid do Chuntais:

(i) (i gcás Cuntas Breisithe) bainfear uaidh an méid atá dlite maidir le Dola dá leithéid ; nó

(ii) (i gcás Cuntas Íocaíochta Bille) méadófar an méid atá dlite le eFlow ar an gcéad Dáta Íocaíochta eile faoin méid atá dlite maidir le Dola dá leithéid, ar an gcoinníoll nach mbeifeá in ann leas a bhaint as an gceart seo má sháraíonn tú an Comhaontú seo (cibé toisc gur theip ort aon suim a bhí dlite le eFlow a íoc leis de réir an Chomhaontaithe seo nó eile nó, i gcás Cuntais Bhreisithe, go bhfuil iarmhéid Chuntais Bhreisithe dá leithéid níos lú ná an tIarmhéid Íosta).

5.5 I gcás Cuntas Clibe, nuair nach dtaifeadtar gluaiseacht na Feithicle Cláraithe ar an Dolabhóthar ag úsáid na Clibe agus go dtaifeadtar íomhá de chláruimhir na Feithicle Cláraithe, beidh eFlow i dteideal Dola a ghearradh i leith úsáid dá leithéid amhail gur Cuntas Físeáin atá sa Chuntas, seachas Cuntas Clibe.

5.6 Sa chás go bhfuil an Comhaontú seo sáraithe agat (cibé toisc gur theip ort aon suim a bhí dlite le eFlow a íoc leis de réir an Chomhaontaithe seo nó eile nó, i gcás Cuntas Breisithe, go bhfuil iarmhéid Cuntais Bhreisithe dá leithéid níos lú ná an tIarmhéid Íosta), d'fhéadfadh eFlow déileáil leat amhail is nach bhfuil na Feithiclí Cláraithe faoi réir Cuntas Clibe agus mar sin, beidh tú faoi dhliteanas Dolaí a íoc amhail gur Feithiclí Neamhchláraithe iad na Feithiclí Cláraithe.

6 CUNTAS FÍSEÁIN

6.1 Ní bheidh Cuntas Físeáin ann ach amháin maidir leis na Feithiclí Cláraithe sin atá cláraithe maidir lena leithéid de Chuntas Físeáin.

6.2 Sa chás go bhfuil an Comhaontú seo sáraithe agat (cibé toisc gur theip ort aon suim a bhí dlite le eFlow a íoc leis i gcomhréir leis an gComhaontú seo nó eile nó, i gcás Cuntais Réamhíoctha, go bhfuil iarmhéid Cuntais Bhreisithe dá leithéid níos lú ná an tIarmhéid Íosta), d’fhéadfadh eFlow déileáil leat amhail is nach bhfuil na Feithiclí Cláraithe faoi réir Cuntais Físeáin agus dá réir sin, beidh tú faoi dhliteanas Dolaí a íoc amhail gur Feithiclí Neamhchláraithe iad na Feithiclí Cláraithe.

7 ÍOCAÍOCHT DOLAÍ AGUS MUIREAR

7.1 Íocfaidh tú na méideanna go léir atá dlite le eFlow i gcomhréir leis an gComhaontú seo, lena n-áirítear, gan teorainn, na méideanna go léir atá dlite:

(a) maidir le haon Dola agus muirir ghaolmhara;

(b) na méideanna uile atá iníoctha trí mheán Táille Chuntais;

(c) na méideanna uile atá iníoctha trí mheán Muirear um Ráiteas Cuntais Breise;

(d) aon Mhuirir Íocaíochta Déanaí; agus

(e) aon suimeanna agus muirir eile atá dlite leis, de bhun théarmaí agus choinníollacha an Chomhaontaithe .

Áireoidh na muirir a mbeidh tú faoi dhliteanas ina leith (gan dochar do ghinearáltacht na nithe roimhe seo) a leithéid de mhuirir a d’fhéadfadh eFlow a chur in iúl ó am go chéile maidir le Mí-úsáid nó mí-úsáid Dolabhóthair.

7.2 Nuair a tharlaíonn Íocaíocht Dhiúltaithe, cinnteoidh an Custaiméir go bhfaigheann eFlow an méid gan íoc (in éineacht le haon mhuirir a thagann chun cinn de bharr na hÍocaíochta Diúltaithe) chomh luath agus is féidir ach ar aon chuma laistigh de cheithre lá dhéag (14) ó thráth na hÍocaíochta Diúltaithe.

7.3 Glacann tú freagracht as eFlow a chur ar an eolas mar gheall ar aon athruithe i ndáil le do chuid sonraí íocaíochta (lena n-áirítear, gan teorainn, do chuntas íocaíochta) mar atá leagtha amach san Fhoirm Iarratais Chuntais.

7.4 Cé go ndéanann eFlow gach iarracht a chinntiú go dtaifeadtar muirir go cruinn, glacann tú leis go bhféadfadh mí-áirimh sna hiarmhéideanna Cuntais titim amach ó am go chéile. I gcásanna dá leithéid, tá sé de cheart ag eFlow coigeartuithe a dhéanamh, gan fhógra, nuair is féidir fianaise a sholáthar go bhfuil an t-athrú oiriúnach. Cuirfear a leithéid d’athruithe in iúl go sonrach nó go hachomair ar an Ráiteas Cuntais is infheidhme.

7.5 Níl tú i dteideal úis maidir le haon suimeanna a fhaigheann eFlow de bhun théarmaí an Chomhaontaithe seo.

7.6 Más rud é:

(a) go gcealaíonn nó go n-athraíonn tú aon íocaíocht nó do chuid sonraí íocaíochta (lena n-áirítear an cuntas íocaíochta); nó

(b) nach bhfuil sé i gceist agat leanúint leis na híocaíochtaí a dhéanamh, cuirfidh tú cealú, athrú nó intinn dá leithéid in iúl do eFlow laistigh de cheithre huaire an chloig is fiche (24) agus urscaoilfidh tú láithreach bonn na méideanna uile atá dlite le eFlow .

7.7 Tá Íocaíochtaí Dochair Dhírigh ar fáil ó chuntais bainc i mBainc Phoblacht na hÉireann amháin.

8 CUNTAS BREISITHE

Nuair atá Cuntas Breisithe roghnaithe agat:

(a) is ionann an tIarmhéid Tosaigh Cuntais do gach Cuntas Breisithe agus daichead euro (€40.00) do gach Feithicil Chláraithe;

(b) tá tusa freagrach as an Iarmhéid Íosta a choimeád i gCuntas Breisithe dá leithéid i gcónaí ;

(c) nuair a thabhaíonn tú dliteanas le eFlow de réir an Chomhaontaithe seo, bainfidh eFlow (agus ar an mbealach sin, tugann tú údarás do eFlow amhlaidh a dhéanamh) na méideanna uile atá dlite leis ón gCuntas Breisithe (agus bainfear asbhaintí dá leithéid ón Iarmhéid Cuntais infheidhmithe) de réir an Chomhaontaithe seo, lena n-áirítear, gan teorainn, iad sin dá dtagraítear i gclásal 7.1;

(d) leis seo, tugann tú údarás do eFlow treoracha a thabhairt do chuntas íocaíochta a chur do dhochar ó am go chéile le suim ar choibhéis;

(i) an tÍosmhéid Breisithe; nó

(ii) aon mhéid eile a d’fhéadfadh a bheith riachtanach chun a chinntiú go bhfuil an tIarmhéid Cuntais ar do Chuntas Breisithe cothrom ar a laghad leis an Iarmhéid Íosta, i gcomhréir leis an Modh Íocaíochta a bhaineann leis an gCuntas agus léireoidh an Cuntas íocaíochtaí dá leithéid nuair a fhaigheann eFlow iad, ar an gcoinníoll, agus Iarmhéid Íosta á chinneadh chun críocha Chlásal 8 seo, go gcuirfear aon dochar de do chuntas íocaíochta atá curtha i gcrích ag eFlow (agus nach bhfuil na fáltais úd faighte go fóill ag eFlow ach de bharr an ama a thógann sé cistí a chur do shochar eFlow, tar éis aon treoir dá leithéid a thabhairt amháin) san áireamh.

9 CUNTAS ÍOCAÍOCHTA BILLE

Nuair atá Cuntas Íocaíochta Bille roghnaithe agat:

(a) tá tusa freagrach a chinntiú go bhfuil do Mhodh Íocaíochta roghnaithe bailí agus go bhfuil a dhóthain airgid ar fáil sa chuntas íocaíochta chun na méideanna go léir atá dlite le eFlow a íoc i gcomhréir leis an gComhaontú seo;

(b) nuair a thabhaíonn tú dliteanas (lena n-áirítear, gan teorainn, i ndáil leo siúd dá dtagraítear i gclásal 7.1) i leith eFlow de réir an Chomhaontaithe seo, áireoidh eFlow méid dá leithéid sa Chuntas Íocaíochta Bille agus ceartófar an tIarmhéid Cuntais chun méid dá leithéid a chur san áireamh; agus

(c) ar gach Dáta Íocaíochta, tabharfaidh eFlow treoracha chun suim atá cothrom leis an Iarmhéid Cuntais ar dháta éagtha na Tréimhse Muirir ábhartha a chur do dhochar do chuntas íocaíochta (agus ar an mbealach sin, tugann tú údarás do eFlow treoracha dá leithéid a thabhairt) de réir an Mhodha Íocaíochta a bhaineann leis an gCuntas agus léireoidh an Cuntas íocaíochtaí dá leithéid nuair a fhaigheann eFlow iad.

10 TÁILLÍ AGUS MUIRIR CHUNTAIS

10.1 Beidh tú freagrach as na Táillí infheidhmithe a íoc ar bhonn míosúil. Cuirfear a leithéid de Tháillí do dhochar ó do Chuntas ag deireadh gach Tréimhse Mhuirir.

10.2 Is ionann an Táille Chuntais atá iníoctha le haghaidh gach Clib a eisítear i ndáil le Cuntas Clibe agus €1.00 móide CBL le haghaidh gach mí, nó cuid de, nuair atá Cuntas Clibe bailí ag an gCustaiméir. D’fhéadfaí a leithéid de mhéid a éagsúlú le réamhfhógra don Chustaiméir.

10.3 Níl aon Táille Chuntais i gceist le Cuntas Físeáin.

10.4 Níl aon táille le híoc maidir le heisiúint an Ráitis Chuntais Mhíosúil nuair a eisítear Ráiteas Cuntais dá leithéid trí mheán r-phoist agus cuirtear ar fáil ar líne é. Níl aon táille le híoc maidir le heisiúint an Ráitis Chuntais Ráithiúil nuair a eisítear a leithéid de Ráiteas Cuntais Ráithiúil sa phost. Nuair a theastaíonn uait go n-eiseofaí Ráiteas Cuntais Míosúil sa phost, beidh Muirear um Ráiteas Cuntais Breise i gceist maidir le gach Ráiteas Cuntais Míosúil dá leithéid a eisítear tríd an bpost.

10.5 Sa chás go lorgaíonn tú Ráiteas Cuntais sa bhreis orthu siúd dá dtagraítear i gclásal 10.4, íocfaidh tú Muirear um Ráiteas Cuntais Breise le eFlow i ndáil le Ráiteas Cuntais breise dá leithéid, cibé an eisítear é trí mheán r-phoist nó sa phost.

11 DÍOSPÓID NA MUIREAR

11.1 Ní mór eFlow a chur ar an eolas mar gheall ar aon díospóidí faoi mhuirir a léirítear i do Chuntas laistigh de nócha (90) lá tar éis bhreacadh an mhuirir. Bíonn gach díospóid faoi réir athbhreithnithe agus faofa ag eFlow agus d’fhéadfadh go mbeadh tuilleadh doiciméadaithe nó fianaise á lorg uait. D’fhonn díospóidí a réiteach, coimeádann eFlow íomhánna fótagrafacha de na hidirbhearta uile ar Dholabhóthar an M50

11.2 Sa chás go bhfuil muirear breactha go mícheart ag eFlow i do Chuntas agus/nó gur gearradh muirear ort go mícheart , aisíocfaidh eFlow an méid a gearradh go mícheart ar do Chuntas.

12 RÁITIS

12.1 Soláthróidh eFlow, i gcomhréir leis an bhFoirm Iarratais Chuntais, gan mhuirear:

(a) Ráiteas Cuntais Míosúil curtha in iúl trí mheán r-phoist agus curtha ar fáil ar líne; nó

(b) Ráiteas Cuntais Ráithiúil sa phost,

chuig an seoladh r-phoist nó poist (mar is cuí) a soláthraíodh ar d’Fhoirm Iarratais Chuntais (nó chuig aon seoladh r-phoist nó poist athraithe atá curtha in iúl agat do eFlow i gcomhréir leis an gComhaontú seo) ag leagan amach tuairisc na n-idirbheart don tréimhse luaite. Tabhair faoi deara: Ní sheolfar Ráitis Mhíosúla agus Ráithiúla sa chás go bhfuil an t-iarmhéid tosaithe agus deiridh cothrom le nialas agus sa chás nach bhfuil aon tuairisc idirbheartaíochta don tréimhse luaite. Mar sin féin, beidh na ráitis seo ar fáil ar líne.

12.2 Féadfaidh tú iarratas a dhéanamh go n-eiseofaí Ráitis Chuntais bhreise chugat trí mheán r-phoist nó tríd an bpost agus, nuair a chuirtear a leithéid de Ráiteas Cuntais breise ar fáil, beidh eFlow i dteideal Muirear um Ráiteas Cuntais Breise a fháil maidir lena leithéid de Ráiteas Cuntais breise.

12.3 Aithneoidh aon Ráiteas Cuntais na Dolabhóithre ábhartha, na Dolaí infheidhmithe agus na muirir eile atá iníoctha.

12.4 Nuair atá roghnaithe agat Ráitis Chuntais Ráithiúla a fháil tríd an bpost, beidh eFlow i dteideal, i ndáil le haon tréimhse trí mhí ar leith, Ráitis Chuntais Mhíosúla a eisiúint chugat tríd an bpost in ionad a leithéid de Ráitis Chuntais Ráithiúla.

13 SOLÁTHAR AGUS ÚSÁID CHLIBE

13.1 Tar éis duit clárú go sealadach do Chuntas Clibe (.i., faoi réir ghlacadh leis an gComhaontú seo i gcomhréir le clásal 2), soláthróidh eFlow an Chlib (nó na Clibeanna) duit agus ní mór duit :

(a) an Chlib a shuiteáil agus a úsáid san Fheithicil Chláraithe lena bhfuil an Chlib eisithe de réir na dtreoracha soláthartha agus a chinntiú go bhfuil an Chlib feistithe i gceart ;

(b) an Chlib a úsáid de réir an Chomhaontaithe seo don Fheithicil Chláraithe liostáilte san Fhoirm Iarratais Chuntais agus sa mhéid is gur eisíodh an Chlib ina leith;

(c) a chinntiú nach aistrítear, díoltar, faightear réidh le, loitear nó cuirtear isteach ar an gClib nó nach mbaintear úsáid aisti go calaoiseach nó go mídhleathach;

(d) gach iarracht a dhéanamh a chinntiú nach gcailltear, nach ngoidtear nó nach mbaintear mí-úsáid as an gClib agus gach céim réasúnta a ghlacadh chun sábháilteacht na Clibe a chinntiú ;

(e) gach faisnéis atá agat maidir le caillteanas, gadaíocht nó Mí-úsáid na Clibe a sholáthar do eFlow agus gach céim réasúnta a mheasann eFlow a bheith riachtanach chun cabhrú le hathghabháil na Clibe a ghlacadh de láimh; nó

(f) gan an Chlib a aistriú ná a roinnt le feithicil eile chun iarracht a dhéanamh Dola a íoc go leictreonach.

Gan dochar do ghinearáltacht na nithe roimhe seo, ní dhéanfaidh tú iarracht an Chlib a úsáid trí í a choinneáil i do lámh nó í a fhágáil ar an deais nó i suíomh neamh-shuiteáilte eile san Fheithicil Chláraithe nó in aon fheithicil eile agus is ionann a leithéid d’iompar agus Mí-úsáid chun críocha an Chomhaontaithe seo.

13.2 Mura shuiteálann tú an Chlib i gceart sna Feithiclí Cláraithe, tá seans go ngearrfar ráta na nDolaí ort le haghaidh Feithiclí Neamhchláraithe maidir le Dolabhóthar an M50. Beidh tú faoi dhliteanas as aon Dolaí neamhíoctha agus pionóis infheidhmithe i gcomhréir leis an dlí infheidhme mar thoradh ar theip an Chlib a shuiteáil i gceart.

13.3 Beidh an Chlib mar mhaoin de chuid eFlow i gcónaí agus ní dhéanfaidh tú nó ní cheadóidh tú d'aon rud a bheith déanta a d’fhéadfaí glacadh leis mar Mhí-úsáid Clibe .

13.4 Beidh tú freagrach as eFlow a chur ar an eolas mar gheall ar Chlib nach bhfuil ag feidhmiú i gceart nó atá lochtach. Sa mhéid is go n-iarann eFlow é, d’fhéadfaí Clib a thástáil chun a fháil amach cibé an bhfuil sí ag feidhmiú i gceart. Déanfar Clib nach bhfuil ag feidhmiú i gceart nó atá lochtach, i dtuairm eFlow, de bharr cúiseanna seachas mí-úsáid nó úsáid mhíchuí a athsholáthar duit gan aon chostas ortsa .

13.5 Sa chás go bhfuil eFlow den tuairim go bhfuil Mí-úsáid á baint nó bainte as an gClib, beidh eFlow i dteideal an Chlib a chur ar ceal nó a dhíchumasú ionas nach mbeifear in ann tuilleadh úsáide a bhaint as an gClib chun Dolaí a urscaoileadh. Ní bheidh eFlow faoi dhliteanas i do leith maidir le cealú na Clibe de bharr aon mhí-úsáide iarbhír nó mí-úsáide a bhfuil amhras réasúnach fúithi.

14 CLIBEANNA DAMÁISTITHE/CAILLTE/GOIDTE

14.1 Sa chás go ndéantar damáiste di, go gcailltear nó go ngoidtear Clib, tá sé de dhualgas ort eFlow a chur ar an eolas trí mheán an láithreáin ghréasáin nó ar an nguthán trí glaoch a chur ar an Lárionad Seirbhísí do Chustaiméirí. Beidh tú faoi dhliteanas fós maidir le haon úsáid a bhaintear as an gClib go dtí go gcuirtear in iúl do eFlow go ndearnadh damáiste, gur cailleadh nó gur goideadh an Chlib agus go dtí go gcuireann eFlow an Chlib ar ceal .

14.2 Chun críocha an Chomhaontaithe seo, sainmhínítear damáiste mar an Chlib a fhágáil lochtach nó as feidhm de thoradh a bheith ag baint di, de thoradh mí-úsáide, úsáid mhíchuí, sceite ceallra, aghloit, nó scriosadh de thaisme.

14.3 Tar éis eFlow a chur ar an eolas i gcomhréir le clásal 14.1 thuas, cealóidh nó díchumasóidh eFlow an Chlib ar dhóigh eile agus ní bheifear in ann a thuilleadh úsáide a bhaint as an gClib.

14.4 Nuair a chailleann tú nó nuair a dhéanann tú damáiste do Chlib, ní bheidh tú i dteideal Clib athsholáthair a fháil saor in aisce ach athiarratas a dhéanamh ar Chlib nua ar chostas €20.00 móide CBL nó ar chostas eile dá leithéid mar atá infheidhmithe ag an am.

15 TABHAIRT AR AIS NA CLIBE

15.1 Aontaíonn tú an Chlib a thabhairt ar ais do eFlow:

(a) ar iarratas ó eFlow;

(b) nuair atá an Chlib lochtach nó nuair a fhaightear í tar éis don Chustaiméir fógra a thabhairt go raibh an Chlib caillte nó goidte; nó

(c) i ndiaidh fhoirceannadh an Chomhaontaithe seo cibé cúis atá leis.

15.2 Nuair a theipeann ort Clib a thabhairt ar ais i gcomhréir leis an gComhaontú seo, laistigh de cheithre lá dhéag (14) óna bhfuil dualgais ort a leithéid a dhéanamh, féadfaidh eFlow muirear de chuid €20.00 móide CBL nó a leithéid de chostas eile mar is infheidhmithe ag an am sin a ghearradh ort, agus is féidir a leithéid de chostas a chur do dhochar ó do Chuntas.

16 CEALÚ AN CHOMHAONTAITHE

16.1 Féadfar an Comhaontú seo a chealú laistigh de cheithre lá dhéag (14) ó dháta an Chomhaontaithe i gcomhréir le clásal 2. Nuair atá an ceart chun cealaithe i bhfeidhm agus go mbaineann tú úsáid as, tabharfaidh tú an Chlib ar ais do eFlow láithreach bonn laistigh de cheithre lá dhéag (14) tar éis í a fháil agus aisíocfaidh eFlow aon Táille Cuntais nó Iarmhéid Tosaigh Cuntais a d’íoc tú.

16.2 Sa chás gur baineadh úsáid as an gClib laistigh den tréimhse cheithre lá dhéag (14), ní bheidh tú i dteideal an ceart i ndáil le cealú an Chomhaontaithe a fheidhmiú .

17 FOIRCEANNADH

17.1 Féadfaidh eFlow an Comhaontú seo a fhoirceannadh le héifeacht láithreach:

(a) má chuirtear achainí le haghaidh ordaithe féimheachta faoi do bhráid nó mura mbíonn tú in ann do chuid fiachas a íoc de réir mar a bhíonn siad dlite; nó, de réir mar is cuí, go nglacann eireadóir seilbh go dleathach (agus nach scarann sé le seilbh laistigh de thríocha (30); nó go gceaptar glacadóir go bailí i ndáil le do chuid sócmhainní; nó go gcuirtear i láthair chun scrúdaitheoir a cheapadh; nó go ndéantar ordú scrúdaitheora i do leith; nó go gcuirtear achainí i láthair do d’fhoirceann nó d’fhéimheacht; nó go ndéantar ordú do d’fhoirceann nó d’fhéimheacht; nó go ndéantar nó go gceadaítear réiteach éifeachtach do d’ fhoirceann; nó

(b) má tá tú i mbun sáraithe ábhartha ar aon cheann de théarmaí an Chomhaontaithe seo agus murar féidir a leithéid de shárú a réiteach nó, más féidir é a réiteach, go leanann mainneachtain dá leithéid gan réiteach ar feadh tríocha (30) lá tar éis do eFlow fógra a thabhairt duit;

(c) má theipeann ort an Chlib a úsáid de réir an Chomhaontaithe seo nó más rud é gur baineadh úsáid nó gur beartaíodh úsáid a bhaint as an gClib ar bhealach neamhúdaraithe nó neamhdhleathach; nó

(d) nuair, i dtuairim eFlow, atá scortha agat de na híocaíochtaí atá riachtanach de réir an Chomhaontaithe seo a dhéanamh agus go dteipeann ort méid atá dlite le eFlow a urscaoileadh laistigh den am atá leagtha síos don íocaíocht.

17.2 Gan dochar do do cheart an Comhaontú seo a chur ar ceal i gcomhréir le cuid 16 anseo thuas, féadfaidh ceachtar páirtí an Comhaontú seo a fhoirceannadh trí fhógra ceithre lá dhéag (14) a thabhairt don pháirtí eile ar an gcoinníoll, nuair a thugtar a leithéid d’fhógra:

(a) go dtiocfaidh deireadh le do theidlíocht úsáid a bhaint as an socrú bailithe dolaí atá beartaithe leis an gComhaontú seo; agus

(b) go ndéileálfar leis na Feithiclí Cláraithe mar Fheithiclí Neamhchláraithe.

18 IARMHAIRTÍ AN FHOIRCEANTA

18.1 I ndiaidh foirceanta, beidh tú fós freagrach as aon mhéideanna atá dlite faoin gComhaontú seo a íoc agus bainfear a leithéid de mhéideanna gan íoc ó do Chuntas. Más gá, d’fhéadfadh eFlow orduithe a thabhairt chun aon iarmhéid atá fós gan íoc le eFlow a bhaint ó do chuntas íocaíochta ar nó i ndiaidh foirceanta.

Aisíocfar aon iarmhéid creidmheasa atá fágtha leat.

18.2 Mura bhfuil go leor airgid i do Chuntas, beidh tú fós faoi dhliteanas i leith méideanna uile dá leithéid. Mura n-íoctar a leithéid de mhuirir neamhíoctha le eFlow go pras, d’fhéadfadh go mbeifeá faoi dhliteanas breis muirear seirbhíse, fíneálacha, nó pionós de réir mar atá leagtha amach sna Fodhlíthe, Muirir Íocaíochta Déanaí nó de réir mar a d’fhéadfaí a chur in iúl duit ó am go chéile.

19 LEASUITHE AR AN GCOMHAONTÚ

19.1 Féadfaidh eFlow téarmaí agus coinníollacha an Chomhaontaithe seo a athrú am ar bith agus cuirfear a leithéid d’athruithe in iúl duit sula dtagann siad i bhfeidhm. Glacfar leis go mbeidh glactha agat le haon athruithe dá leithéid laistigh de cheithre lá dhéag (14) tar éis fógra dá leithéid a fháil nó nuair a úsáideann tú do Chuntas Clibe nó Físeáin i ndiaidh dháta an fhógra, pé ceann acu is luaithe.

19.2 Mura nglacann tú le téarmaí agus coinníollacha an Chomhaontaithe seo, nó le haon coigeartuithe, leasuithe nó athruithe eile ar théarmaí agus choinníollacha an Chomhaontaithe seo ag eFlow amach anseo, cuirfidh tú Lárionad Seirbhísí do Chustaiméirí eFlow ar an eolas laistigh de cheithre lá dhéag (14) ó dáta eisithe na sonraí sin ag eFlow agus foirceannfar an Comhaontú seo.

20 COSAINT SONRAÍ

20.1 Toilíonn tú le húsáid agus nochtadh faisnéise arna soláthar agat (lena n-áirítear sonraí pearsanta mar a shainmhíníonn na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 agus 2003) chun na críocha leagtha amach sa Chomhaontú seo.

20.2 Féadfaidh eFlow do chuid sonraí pearsanta a nochtadh dá chuid gníomhairí, conraitheoirí agus soláthraithe seirbhíse chomh fada is atá riachtanach chun na críocha a léirítear anseo thuas.

20.3 Féadfaidh eFlow do chuid sonraí pearsanta a nochtadh d’oibreoir ábhartha comhoiriúnach i ndáil le soláthar idirbhearta dola idir-inoibritheacha in Éirinn.

20.4 Féadfaidh eFlow faisnéis a roinnt le gníomhaireachtaí teistiméireachta creidmheasa chomh maith, maidir leis an mbealach ina láimhseálann tú do chuntas.

20.5 Féadfaidh eFlow dul i mbun teagmhála leat trí mheán r-phoist nó sa phost chun do thuairim a fháil ar eFlow agus ar bhealaí chun ár seirbhís a fheabhsú. Féadfaidh eFlow dul i mbun teagmhála leat freisin trí mheán r-phoist nó sa phost chun do thuairim a fháil ar phromóisin agus ar thairiscintí na todhchaí a d’fhéadfaí a chur ar fáil.

20.6 Féadfaidh eFlow dul i mbun teagmhála leat trí mheán r-phoist nó tríd an bpost chun d'aird a tharraingt ar thairiscintí promóisin maidir le táirgí agus seirbhísí atá fógartha ar www.eflow.ie agus a bhféadfadh spéis a bheith agat iontu.

20.7 Féadfaidh eFlow dul i mbun teagmhála leat trí mheán r-phoist nó sa phost chun eolas a sholáthar duit i ndáil le fógraí comórtais á reáchtáil ag eFlow, i gcomhar le páirtithe cleamhnaithe agus urraitheoirí comhlacha.  

20.8 Murar mian leat eolas a fháil faoi tháirgí agus seirbhísí breise eFlow, agus/nó faisnéis tríú páirtí, féadfaidh tú é sin a chur in iúl dúinn i bhfoirm scríofa trí litir a sheoladh chuig eFlow, Teach Cape, Páirc Oifigí an Chinn Thiar, Baile Átha Cliath 15, Éire nó trí r-phost a sheoladh chuig unsubscriberewards@eflow.ie. Bíodh d’uimhir chuntais san áireamh ar gach comhfhreagras le do thoil.

20.9 Coimeádfar na sonraí pearsanta a sholáthraíonn tú do eFlow ar fhreastalaithe slána agus glacfar gach beart réasúnta de láimh (lena n-áirítear bearta slándála teicniúla agus eagrúcháin iomchuí) chun do chuid sonraí pearsanta a chosaint .

20.10 Má dhéanaimid cinneadh ag am ar bith úsáid a bhaint as do chuid sonraí pearsanta ar bhealach atá difriúil ón méid atá leagtha amach san fhógra cosanta sonraí seo, nó ón mbealach a nochtadh duit ar dhóigh eile ag am an bhailithe, cuirfimid ar an eolas tú, agus beidh tú in ann rogha a dhéanamh cé acu an mbainfimid nó nach mbainfimid úsáid as do chuid sonraí ar an mbealach nua.

20.11 Tá sé de cheart agat, faoi réir díolúintí áirithe, cóip a fháil d’aon sonraí pearsanta atá á gcoinneáil againn fút agus aon mhíchruinnis i sonraí dá leithéid a cheartú. Más mian leat leas a bhaint as aon cheann de na cearta seo, déan teagmháil linn, le do thoil, ag eFlow, Teach Cape, Páirc Oifigí an Chinn Thiar, Baile Átha Cliath 15. Déileálfar le d’iarratas chomh luath agus is féidir agus ní thógfaidh sé níos mó ná 40 lá é a phróiseáil.

21 MAOIN INTLEACHTÚIL

Tugann eFlow cead teoranta, neamheisiach, neamh-inaistrithe duit rochtain a fháil ar agus úsáid a bhaint as láithreán gréasáin eFlow ag www.eflow.ie/ga (“an Láithreán”) agus an t-ábhar atá léirithe ann. Tá a leithéid de rochtain faoi réir théarmaí an Chomhaontaithe seo agus faoi réir Théarmaí Úsáide an tSuímh Ghréasáin atá leagtha amach ar an Láithreán tráth na rochtana úd.

22 IONADAÍOCHT AGUS BARÁNTA

Déanann tú ionadaíocht agus barántú do eFlow:

(a) go bhfuil an fhaisnéis atá tugtha do eFlow maidir leis an gComhaontú seo fíor agus ceart;

(b) go bhfuil tú tar éis glacadh go bailí leis an gComhaontú seo; agus

(c) gurb ionann an Comhaontú seo agus do chuid oibleagáidí bailí agus ceangailteacha.

23 SANNADH

23.1 Féadfaidh eFlow a chuid ceart, oibleagáidí agus leasa sa Chomhaontú seo, nó faoin gComhaontú seo, a shannadh, a aistriú nó a dhiúscairt ar dhóigh eile chuig aon duine ag am ar bith.

23.2 Ní féidir leatsa a chuid ceart, oibleagáidí nó leasa sa Chomhaontú nó faoin gComhaontú a shannadh, a aistriú nó a dhiúscairt.

24 FORCE MAJEURE

Má bhíonn cosc nó bac ar úsáid na Clibe nó Dolabhóthair ar bith de bharr cúis ar bith nach bhfuil faoi smacht eFlow, lena n-áirítear ach nach bhfuil teoranta d’fhoiche Dé, gníomhartha rialtais, stailceanna, frithdhúnadh, conspóidí tionsclaíochta, gaotha, tine, tintreach, aerárthach, pléascadh, tuile, triomach, círéibeacha, clampair shibhialta, gníomhartha cogaidh, éirí amach, lánchosc, neamhábaltacht chun cumarsáide le tríú páirtithe ar pé cúis, teip aon ríomhaire nó córas lonnaíochta, teip nó moilliú i ndáil le tarchur teachtaireachtaí trí mheán aon líonra fóin phóca, cosc nó bac i leith ghnóthú aon fhuinnimh nó soláthairtí eile, gadaíocht nó mísc dhéanach nó mhailíseach nó bréag-íocaíocht ag gníomhaire nó aon chúis eile (cibé an bhfuil nó nach bhfuil sí cosúil le haon ní thuasluaite) nach bhfuil faoi smacht eFlow nó aon cheann dá ghníomhairí nó dá fhochonraitheoirí, ansin cuirfear feidhmíocht an Chomhaontaithe seo ar fionraí gan aon dliteanas ar thaobh eFlow go dtí go dtagann deireadh lena leithéid de chosc nó bac.

25 DLITEANAS

25.1 Sa mhéid atá ceadaithe de réir an dlí, eisiaitear leis seo aon dliteanas nó gach dliteanas de chuid eFlow (cibé faoi chonradh, tort (lena n-áirítear faillí) nó eile) a thagann chun cinn de bharr nó maidir le Clib (lena n-áirítear gan teorainn, teip ar an gClib feidhmiú, díghníomhachtú dá cuid nó Mí-úsáid na Clibe).

25.2 Ní bheidh aon oibleagáid nó dliteanas ar eFlow ná a ghníomhairí i ndáil le do chuid úsáide nó feidhmíochta den Chlib. An t-aon réiteach eisiatach a gheobhaidh tú ó eFlow agus a ghníomhairí ná athsholáthar aon Chlib(eanna) lochtach(a) .

25.3 Gan dochar don mhéid réamhluaite, ní bheidh eFlow faoi dhliteanas i do leith i ndáil le haon chaillteanas brabúis, cáilmheasa, deise gnó nó aon chineál caillteanais speisialta, indírigh nó iarmhartaigh a thabhaíonn tú, cibé go díreach nó go hindíreach.

26 ILGHNÉITHEACH

26.1 Is ionann na téarmaí agus coinníollacha atá leagtha amach anseo agus téarmaí agus coinníollacha uile an Chomhaontaithe. Aithníonn tú nár bhraith tú ar aon ionadaíocht seachas aon ní atá leagtha amach sna téarmaí agus coinníollacha seo.

26.2 Rialóidh dlí na hÉireann léirmhíniú an Chomhaontaithe seo agus tá dlínse ag cúirteanna na hÉireann aon díospóid a bhaineann leis an gComhaontú a réiteach.

26.3 Ní tharscaoilfear aon téarmaí nó coinníollacha seachas má tá fianaise ann dá leithéid de tharscaoileadh i scríbhinn agus é sínithe ag an bpáirtí tarscaoilte. Ní ghníomhóidh easnamh nó moill ar thaobh ceachtar pháirtí agus aon cheart, cumhacht nó pribhléid thíos á bhfeidhmiú mar tharscaoileadh, ná ní chuirfidh feidhmiú aonair nó páirteach de cheart, cumhacht nó pribhléid dá leithéid bac ar aon fheidhmiú eile nó breise d’aon cheart, cumhacht nó pribhléid eile.

26.4 Tá na cearta agus réitigh anseo feasta carnach le agus níl siad eisiatach i ndáil le haon chearta nó réitigh atá soláthartha ag an dlí. Seachas mar a luaitear go sonrach sa Chomhaontú seo, eisiaitear leis seo, aon agus gach ionadaíocht, baránta agus gnóthas, léirithe nó intuigthe.

27 FORÁLACHA INSCARTHA

Beidh gach ceann de na forálacha atá sna téarmaí agus coinníollacha seo inscartha agus éagsúil óna chéile agus má tá nó má éiríonn ceann amháin nó níos mó de na forálacha úd neamhbhailí, mídhleathach nó míréasúnta ina dhiaidh seo, ní chuirfear isteach ar, ní dhéanfar dochar do agus ní dhéanfar comparáid idir bailíocht, dlíthiúlacht agus in-fhorfheidhmitheacht na bhforálacha úd atá fágtha.

28 FÓGRAÍ

28.1 Sa chás go bhfuil dualgas ortsa nó ar eFlow fógra a thabhairt don pháirtí eile de bhun an Chomhaontaithe seo, nó más mian libh cumarsáid a dhéanamh lena chéile ar dhóigh eile, is féidir a leithéid d’fhógra a thabhairt nó de chumarsáid a dhéanamh:

(a) i do chás chuig eFlow,

(i) tríd an bpost chuig: eFlow, Teach Cape, Páirc Oifigí an Chinn Thiar, Baile Átha Cliath 15, Éire; nó

(ii) trí mheán r-phoist nó facs chuig: seoladh r-phoist nó uimhir facsamhla dá leithéid a d’fhéadfaí a chur in iúl ó am go chéile; nó

(b) i gcás eFlow chugatsa,

(i) trí chomhfhreagras a sheoladh nó a sheachadadh chuig an seoladh faoi mar atá taifeadta san Fhoirm Iarratais Chuntais (a d’fhéadfaí a athrú ó am go chéile de réir an Chomhaontaithe seo) nó seoladh eile dá leithéid a d’fhéadfadh a bheith beartaithe ag Achtanna na mBóithre 1993-2007;

(ii) trí mheán r-phoist chuig: seoladh dá leithéid faoi mar atá taifeadta san Fhoirm Iarratais Chuntais (a d’fhéadfaí a leasú ó am go cheile de réir an Chomhaontaithe seo); nó

(iii) ar bhealaí eile dá leithéid a bhreithníonn eFlow a bheith oiriúnach.

28.2 Glacfar leis go mbeidh aon fhógra nó cumarsáid a dhéantar sna slite sin seirbheáilte go cuí:

(a) i gcás an phoist, ocht n-uaire an chloig is daichead (48) i ndiaidh postála nó má dhéantar seachadadh de láimh, tráth an tseachadta ;

(b) i gcás r-phoist, tráth an tseachadta; nó

(c) i gcás tarchur facsamhla, nuair a dheimhníonn an seolaí go bhfuarthas é .

28.3 Má thugtar fógra ar an nguthán nó go pearsanta, ní bheidh sé éifeachtach ach amháin má dheimhnítear trí mheán fógra scríofa é, dáilte i gcomhréir le clásal 28 seo laistigh de sheacht lá ó fhógra dá leithéid a thabhairt ar an nguthán nó go pearsanta.