Close Menu

Príobháideacht & Fianáin

eFlow you first

1. Réamhrá

1.1 Tá an láithreán gréasáin eFlow seo á fheidhmiú ag Turas Mobility Services thar ceann Bonneagar Iompair Éireann (“TII”). Urramaíonn eFlow agus TII do cheart chun príobháideachais go hiomlán, agus déileálann siad leis na sonraí go léir a bhailítear tríd an láithreán gréasáin seo de réir na ndlíthe cosanta sonraí is infheidhme.

1.2. Bunaíodh TII tar éis cumasc reachtúil an Údaráis Náisiúnta Bóithre agus na Gníomhaireachta um Fháil Iarnróid faoi Acht na mBóithre 2015. Is é TII an rialaitheoir sonraí maidir leis na sonraí seo agus is é a phríomhsheoladh Ionad Gheata na Páirce, Sráid Gheata na Páirce, Baile Átha Cliath 8, D08 DK10, Éire.

1.3. Is cuideachta Éireannach í Turas Mobility Services a phróiseálann faisnéis phearsanta thar ceann TII d’fhonn an córas dola saor ó bhacainní a oibriú ar mhótarbhealach M50 Bhaile Átha Cliath agus clibeanna leictreonacha a sholáthar le húsáid ar gach dola-bhóthar i bPoblacht na hÉireann a bhaineann le seirbhísí dola eFlow. Is féidir teagmháil a dhéanamh linn:

  • Is féidir teagmháil a dhéanamh linn mar seo a leanas:

    • tríd an bpost Oifigeach Cosanta Sonraí Bloc 8, Ionad Fhearchair, Bealach Charlotte, Baile Átha Cliath, D02 K580

    • trí úsáid a bhaint as ár bhfoirm teagmhála

    • trí ríomhphost dataprotection@eflow.ie

 

1.4 Léigh le do thoil téarmaí an Ráiteas Príobháideachais seo go cúramach, mar déanann siad mionchur síos ar na sonraí pearsanta a fhéadfar a bhailiú tríd an láithreán gréasáin seo agus na críocha a bhféadfar na sonraí a úsáid ina leith. Mura bhfuil tú sásta leis an ráiteas príobháideachais suíomh Gréasáin seo níor cheart duit an suíomh Gréasáin seo a úsáid. B’fhéidir gur mhaith leat athbhreithniú a dhéanamh ar ár bhFógra um Chosaint Sonraí freisin.

2. Faisnéis phearsanta a bhailiú agus a úsáid

2.1. Ní bhaileoimid aon fhaisnéis aitheantais phearsanta fút nuair a thugann tú cuairt ar an láithreán gréasáin seo mura roghnaíonn tú an fhaisnéis sin a sholáthar dúinn. Braitheann an fhaisnéis a bhailímid ar na roghanna a roghnaítear nuair a thugann tú cuairt ar an láithreán gréasáin seo.

2.2. Má thugann tú cuairt ar an láithreán gréasáin seo chun brabhsáil, léamh nó íoslódáil, bailímid agus stórálann muid do sheoladh IP, an cineál brabhsálaí agus fad na seisiún úsáideora go huathoibríoch. Úsáidimid an fhaisnéis seo chun cabhrú linn an láithreán gréasáin seo a dhéanamh níos úsáidí do chuairteoirí, chun foghlaim faoi líon na gcuairteoirí ar an láithreán gréasáin seo agus faoin gcineál teicneolaíochta a úsáideann ár gcuairteoirí. Ní dhéanaimid faisnéis faoi dhaoine aonair a rianú ná a thaifeadadh le linn a gcuairteanna. Féadfaimid staitisticí comhiomlána faoinár n-úsáideoirí a thiomsú agus a thuairisciú i dtéarmaí líon, patrún tráchta agus faisnéis a bhaineann leis an láithreán. Ní áireofar in aon staitistic den sórt sin aon fhaisnéis a shainaithníonn duine go pearsanta.

2.3. Féadfaidh tú roghnú sonraí pearsanta a sholáthar dúinn a bhaineann le cuid de na seirbhísí a chuirtear ar fáil ar an láithreán gréasáin, mar shampla, do chuntas eFlow a chlárú agus a bhainistiú, íocaíocht a dhéanamh nó teagmháil a dhéanamh linn le d’fhiosrúchán.

2.4. Má osclaíonn tú cuntas, iarraimid ort d’ainm iomlán, do sheoladh ríomhphoist/seoladh poist, uimhir theileafóin teagmhála, uimhirphláta ceadúnais, agus sonraí cárta creidmheasa, cárta dochair nó dochair dhírigh a sholáthar dúinn. Úsáidimid na sonraí seo chun críocha d’íocaíocht(aí) dola a phróiseáil agus do chuntas eFlow a bhainistiú. Ní bhailímid aon sonraí pearsanta nach bhfuil gá leo chun na críocha seo.

2.5. Tá rogha ag úsáideoirí an M50, nach mian leo clárú le eFlow, íocaíocht a dhéanamh ar an láithreán gréasáin seo trí úsáid a bhaint as an tsaoráid ‘Íoc Dola’, ‘Íoc Pionós’. Chun na críche seo, iarraimid ort uimhirphláta ceadúnais, uimhir thagartha turais agus sonraí cárta creidmheasa nó dochair a sholáthar dúinn. Má theastaíonn admháil uait, iarrfaimid do sheoladh ríomhphoist nó seoladh poist uait.

2.6. Is féidir le húsáideoirí an M50 atá cláraithe le soláthraí clibeanna eile, ach a fuair litir phionóis eFlow, an pionós a achomharc ar an láithreán gréasáin seo trí úsáid a bhaint as an rogha ‘Pionós a Achomharc’. Iarrfaimid ort an fhoirm a chomhlánú ag iarraidh uimhir thagartha an turais, d’uimhirphláta ceadúnais, soláthraí na gclibeanna agus uimhir do chlib.

2.7. Aon uair a úsáideann tú foirm ‘déan teagmháil linn’ chun cumarsáid a dhéanamh linn b’fhéidir go roghnófá na rudaí seo a leanas a sholáthar dúinn:
• Ainm Iomlán, seoladh ríomhphoist/poist, uimhir theileafóin;
• Uimhir chuntais/Uimhir chlárúcháin feithicle;
• Doiciméadú ceangailte (cruthúnas ar íocaíochtaí, srl.).

2.8. Úsáidtear faisnéis bhailithe chun déileáil le do cheist agus sin amháin. Stóráiltear do chuid sonraí pearsanta go sábháilte agus ní choimeádtar iad níos faide ná mar is gá.

2.9. Ó am go ham, féadfaimid teagmháil a dhéanamh leat ag baint úsáide as do sheoladh ríomhphoist maidir le Suirbhéanna Sástachta Custaiméirí agus ríomhphoist ó am go chéile maidir le cur isteach seirbhíse ar an M50. Tá sé de cheart agat diúltú an ríomhphost a fháil uainn trí ríomhphost a sheoladh chugainn ag dataprotection@eflow.ie nó trí scríobh chugainn.

 

3. Cuspóir na Próiseála agus Bunús Dlí

3.1. Próiseálann eFlow sonraí pearsanta d’fhonn:

(a) a chinntiú go bhfaightear íocaíocht ó gach úsáideoir bóthair a úsáideann seirbhísí eFlow de réir oibleagáidí reachtúla TII;

(b) seirbhísí a fháil ó sholáthraithe seirbhíse tríú páirtí;

(c) freagra a thabhairt ar cheisteanna agus ar ghearáin ó bhaill an phobail, agus

(d) oibleagáidí reachtúla eile TII a chomhlíonadh.

3.2 Is é bunús dlí TII maidir leis an bhfaisnéis seo a bhailiú agus a úsáid ná go bhfuil gá le próiseáil den sórt sin chun oibleagáidí dlíthiúla agus rialála TII a chomhlíonadh agus chun a chúraimí a dhéanamh ar mhaithe le leas an phobail agus/nó i bhfeidhmiú údarás oifigiúil atá dílsithe i TII. In imthosca teoranta áirithe, d’fhéadfadh sé go mbeadh do shonraí pearsanta á bpróiseáil ar bhonn do thoiliú – más amhlaidh atá, iarrfar ort léiriú dearfach a thabhairt faoin toiliú sin.

3.3 Is é an bunús dlí ar a mbailímid, a bpróiseálaimid agus a n-aistrímid catagóirí speisialta sonraí a bhaineann leat (m.sh. má éilíonn tú díolúine ó dholaí a íoc ar fhorais stádas míchumais feithicle/tiománaí modhnaithe, d’fhéadfaí cruthúnas go bhfuil an fheithicil modhnaithe agus faisnéis faoi do stádas míchumais a iarraidh) ar an mbealach a thuairiscítear thuas ná:

(a) go bhfuil sé seo riachtanach ar chúiseanna a bhaineann le leas an phobail; agus

(b) go bhfuil toiliú sainráite tugtha agat maidir le próiseáil den sórt sin.

4. Sonraí Pearsanta a Nochtadh

4.1 Féadfaimid do chuid sonraí pearsanta a nochtadh d’eagraíochtaí eile i dtaca leis na críocha thuas, sna cúinsí seo a leanas:

(a) Féadfaimid sonraí pearsanta a roinnt lenár ngníomhairí, conraitheoirí agus soláthraithe seirbhíse a chuidíonn linn le hoibriú gnéithe dár seirbhísí agus dár bhfeidhmeanna, amhail ár bpróiseálaí cárta íocaíochta, conraitheoirí comhfhreagrais baincéireachta agus priontála/poist, eintiteas forfheidhmithe eFlow, Údaráis Ceadúnúcháin Feithiclí Eachtracha agus gníomhaireachtaí forfheidhmithe dlí.

(b) Nuair a cheapaimid oibreoir nua in eFlow, féadfaimid sonraí pearsanta a roinnt leis an oibreoir nua seo chun aistriú rathúil chuig an oibreoir nua a éascú agus leanúnachas seirbhíse do chustaiméirí eFlow a chinntiú le linn aon idirthréimhse.

(c) Má sheolann tú ráiteas, gearán nó ceist chugainn maidir le hábhar nach bhfuilimid freagrach as, iarrfaimid do chead do chumarsáid a chur ar aghaidh chuig an tríú páirtí ábhartha.

(d) Sa chás go bhfuil sé de dhualgas orainn sonraí pearsanta a nochtadh nó a roinnt d’fhonn aon oibleagáid dhlíthiúil a chomhlíonadh, nó chun cearta, maoin nó sábháilteacht eFlow, ár gcustaiméirí nó daoine eile a chosaint. Féadfaimid faisnéis a roinnt faoin mbealach a stiúrann tú do chuntas le gníomhaireachtaí tagartha creidmheasa.

(e) Nuair a cheanglaítear nó má cheadaítear é le dlí, féadfaimid do chuid sonraí pearsanta a roinnt le húdaráis phoiblí agus le comhlachtaí eile, amhail an Garda Síochána nó údaráis forfheidhmithe dlí eile chun coireacht a chosc, a imscrúdú nó a bhrath.

(f) Maidir le hidirbhearta dola idir-inoibritheacha a sholáthar in Éirinn, féadfaimid do chuid sonraí pearsanta a nochtadh d’oibreoir comhoiriúnach ábhartha.

(g) Féadfaimid sonraí pasáiste dola a roinnt le príomhpháirtithe leasmhara, m.sh. an Roinn Iompair, chun críocha taighde agus anailíse staidrimh.

(h) D’fhonn comórtais a oibriú thar ceann TII féadfaimid d’ainm, do sheoladh ríomhphoist agus do roghanna margaíochta a sholáthraíonn tú a nochtadh, le do thoiliú.

(i) Sa chás go gceadaítear sin de réir an dlí.

5. Fianáin

5.1. Úsáideann an láithreán gréasáin seo fianáin, mar sin féadtar fianán a chur i do bhrabhsálaí idirlín. Is téacsanna beaga iad fianáin a sholáthraíonn faisnéis dúinn faoi cé chomh minic a thugann duine cuairt ar ár láithreán gréasáin, agus cén ghníomhaíocht ar an láithreán gréasáin a dhéantar le linn na gcuairteanna sin. Níl aon fhaisnéis a shainaithníonn duine go pearsanta sna fianáin féin ach má sholáthraíonn tú faisnéis dúinn, féadtar í a nascadh leis na sonraí atá stóráilte sa fhianán.

5.2. Mura dteastaíonn uait go nglacfadh do bhrabhsálaí le fianáin, féadfaidh tú an rogha glactha fianán a mhúchadh i socruithe do bhrabhsálaí. D’fhéadfadh sé go gcuirfeadh tacaíocht fianán a dhíchumasú cosc ar an láithreán gréasáin seo feidhmiú i gceart agus b’fhéidir nach mbeidh tú in ann a ghnéithe agus a fhaisnéis go léir a úsáid go hiomlán.

6. Aistrithe Thar Lear

6.1 I dtaca leis an méid thuas, féadfaidh eFlow do chuid sonraí pearsanta a aistriú lasmuigh den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch, lena n-áirítear chuig dlínse nach n-aithníonn an Coimisiún Eorpach go soláthraíonn sé leibhéal coibhéiseach cosanta do shonraí pearsanta mar a fhoráiltear dó san Aontas Eorpach. Má dhéanann agus a mhéid a dhéanann eFlow amhlaidh, cinnteoidh eFlow go bhfuil bearta iomchuí i bhfeidhm chun a oibleagáidí a chomhlíonadh faoin dlí is infheidhme a rialaíonn aistrithe den sórt sin, a bhféadfadh a bheith ar áireamh ann conradh a dhéanamh a rialaíonn an t-aistriú ina bhfuil na ‘clásail chaighdeánacha chonarthacha’ ceadaithe chun na críche seo ag an gCoimisiún Eorpach agus/nó oibleagáidí/socruithe aistrithe eile a shonróidh an Coimisiún.  Tá tuilleadh sonraí faoi na bearta a rinne eFlow ina leith seo ar fáil ó Oifigeach Cosanta Sonraí eFlow, ag úsáid na sonraí teagmhála a léirítear i gCuid 1.3 thuas.

7. Slándáil

7.1. Chun críocha slándála láithreán gréasáin agus chun a chinntiú go bhfanfaidh an láithreán gréasáin seo ar fáil do gach úsáideoir, fostaíonn ár gcóras ríomhaireachta cláir bhogearraí chun monatóireacht a dhéanamh ar thrácht líonra d’fhonn iarrachtaí neamhúdaraithe chun faisnéis a uaslódáil nó a athrú nó damáiste a dhéanamh ar bhealach eile a aithint. Tá cosc dian ar iarrachtaí neamhúdaraithe faisnéis a uaslódáil nó faisnéis a athrú ar an láithreán gréasáin seo agus d’fhéadfadh siad a bheith inphionóis de réir dlí.

7.2. Coinneofar do chuid sonraí pearsanta a sholáthraíonn tú dúinn ar fhreastalaithe slána arna óstáil ag Turas Mobility Services. Tá an t-idirlíon chomh mór sin nach féidir linn slándáil aon fhaisnéise a tharchuirfidh tú chugainn ar líne a ráthú. Glacann muid gach céim réasúnach, áfach (lena n-áirítear bearta slándála teicniúla agus eagrúcháin iomchuí) chun do shonraí pearsanta a chosaint.

8. Do Chearta

8.1. Tá na cearta seo a leanas agat, in imthosca áirithe, maidir le do shonraí pearsanta:

• An ceart chun rochtain a fháil ar do shonraí pearsanta;

• An ceart a iarraidh go ndéanfaí do shonraí pearsanta a cheartú agus/nó a scriosadh;

• An ceart srian a chur ar úsáid do shonraí pearsanta;

• An ceart agóid a dhéanamh i gcoinne phróiseáil do shonraí pearsanta;

• An ceart chun do chuid sonraí pearsanta, a chuir tú ar fáil dúinn, a fháil i bhformáid struchtúrtha, a úsáidtear go coitianta agus atá inléite ag meaisín nó a cheangal orainn na sonraí sin a aistriú chuig rialtóir sonraí eile, agus

• Sa chás go bhfuil ár bpróiseáil ar do shonraí pearsanta bunaithe ar thoiliú a fháil uait, an ceart do thoiliú leis an bpróiseáil a tharraingt siar tráth ar bith.

8.2. D’fhonn aon cheann de na cearta atá leagtha amach thuas a fheidhmiú, déan teagmháil linn trí na sonraí teagmhála i gCuid 1.3 thuas a úsáid.

9. Coinneáil

9.1. Ní choinneoimid do chuid sonraí ach ar feadh na tréimhse atá riachtanach chun na cuspóirí a chomhlíonadh dár bailíodh iad, rud lena n-áirítear cuspóirí chun riachtanais dlí, riachtanais chuntasaíochta nó riachtanais tuairiscithe ar bith a chomhlíonadh.

9.2. Tá difríochtaí sna tréimhsí coinneála ag brath ar an gcineál catagóirí sonraí pearsanta a choinnítear. Chun an tréimhse choinneála chuí le haghaidh sonraí pearsanta a shocrú bímid ag féachaint ar mhéid, ar chineál agus ar íogaireacht na sonraí pearsanta, ar an mbaol go ndéanfaí díobháil dóibh mar thoradh ar úsáid neamhúdaraithe nó nochtadh do chuid sonraí pearsanta, ar na cuspóirí atá againn le próiseáil do chuid sonraí pearsanta agus cé acu an féidir nó nach féidir linn na cuspóirí sin a bhaint amach ar shlite eile, agus ar na riachtanais dlí is infheidhme.

10. Athruithe ar an Ráiteas Príobháideachais seo

10.1. Ó am go ham b’fhéidir go gcinnfimid ár ráiteas príobháideachais a athrú, ach cuirfear aon athruithe in airde ar an leathanach seo chun tú a choinneáil suas chun dáta ar an gcaoi a mbailímid, a úsáidimid agus a nochtaimid faisnéis. Má chinnimid ag am ar bith sonraí pearsanta a úsáid ar bhealach atá difriúil go mór leis an méid a luaitear sa ráiteas príobháideachais seo, nó a nochtar duit ar bhealach eile tráth a bailíodh iad, tabharfaimid fógra duit, agus beidh rogha agat cibé a úsáidimid do chuid faisnéise ar an mbealach nua nó nach n-úsáidimid.

11. Ceisteanna agus Gearáin

11.1. Má tá aon cheist nó gearán agat faoin úsáid a bhainimid as do shonraí pearsanta, déan teagmháil linn trí na sonraí teagmhála i gCuid 1.3 thuas a úsáid. Nó is féidir teagmháil a dhéanamh le hOifigeach Cosanta Sonraí TII mar seo a leanas:

  • tríd an bpost Oifigeach Cosanta Sonraí Bonneagar Iompair Éire, Ionad Gnó Gheata na Páirce, Sráid Gheata na Páirce, Baile Átha Cliath 8, D08 DK10

11.2. Is féidir tuilleadh faisnéise faoi chosaint sonraí a fháil ar láithreán gréasáin an Choimisiúin um Chosaint Sonraí: www.dataprotection.ie

11.3. Tá sé de cheart agat freisin gearán a dhéanamh leis an gCoimisiún um Chosaint Sonraí mura bhfuil tú sásta leis an mbealach a d’úsáidamar d’fhaisnéis nó gur thugamar aghaidh ar do chearta. Is féidir sonraí faoi conas gearán a dhéanamh a fháil ar láithreán gréasáin an Choimisiúin um Chosaint Sonraí.

12. Dearbhú Fianán