Loading...
Close Menu
Ní sheolann eFlow naisc i dteachtaireachtaí téacs. Má fhaigheann tú ceann, scrios láithreach é. Níor cuireadh as dár gcóras nó níor tharla sárú sonraí. Tuilleadh Eolais a fháil anseo.

Príobháideacht & Fianáin

1. Réamhrá

1.1 Tá an láithreán gréasáin eFlow seo á fheidhmiú ag Turas Mobility Services thar ceann Bonneagar Iompair Éireann (“TII”). Urramaíonn eFlow agus TII do cheart chun príobháideachais go hiomlán, agus déileálann siad leis na sonraí go léir a bhailítear tríd an láithreán gréasáin seo de réir na ndlíthe cosanta sonraí is infheidhme.

1.2. Bunaíodh TII tar éis cumasc reachtúil an Údaráis Náisiúnta Bóithre agus na Gníomhaireachta um Fháil Iarnróid faoi Acht na mBóithre 2015. Is é TII an rialaitheoir sonraí maidir leis na sonraí seo agus is é a phríomhsheoladh Ionad Gheata na Páirce, Sráid Gheata na Páirce, Baile Átha Cliath 8, D08 DK10, Éire.

1.3. Is comhlacht Éireannach é Turas a phróiseálann sonraí pearsanta thar ceann Bonneagar Iompair Éireann chun an córas dola gan bhacainn a oibriú ar an mótarbhealach M50 i mBaile Átha Cliath. Soláthraíonn sé clibeanna leictreonacha le húsáid ar gach bóthar dola i bPoblacht na hÉireann a bhaineann le seirbhísí dola eFlow.

Is féidir teagmháil a dhéanamh le Turas:

  • Tríd an bpost: Oifigeach Cosanta Sonraí, Bloc 8, Ionad Fhearchair, Bealach Charlotte, Baile Átha Cliath. D02 K580
  • Trí úsáid a bhaint ar ár sonraí teagmhála
  • Trí ríomhphost a chur chuig: dataprotection@eflow.ie

1.4 Léigh le do thoil téarmaí an Ráiteas Príobháideachais seo go cúramach, mar déanann siad mionchur síos ar na sonraí pearsanta a fhéadfar a bhailiú tríd an láithreán gréasáin seo agus na críocha a bhféadfar na sonraí a úsáid ina leith. Mura bhfuil tú sásta leis an ráiteas príobháideachais suíomh Gréasáin seo níor cheart duit an suíomh Gréasáin seo a úsáid. B’fhéidir gur mhaith leat athbhreithniú a dhéanamh ar ár bhFógra um Chosaint Sonraí freisin.

2. Faisnéis phearsanta a bhailiú agus a úsáid

2.1. Ní bhaileoimid aon fhaisnéis aitheantais phearsanta fút nuair a thugann tú cuairt ar an láithreán gréasáin seo mura roghnaíonn tú an fhaisnéis sin a sholáthar dúinn. Braitheann an fhaisnéis a bhailímid ar na roghanna a roghnaítear nuair a thugann tú cuairt ar an láithreán gréasáin seo.

2.2. Má thugann tú cuairt ar an láithreán gréasáin seo chun brabhsáil, léamh nó íoslódáil, bailímid agus stórálann muid do sheoladh IP, an cineál brabhsálaí agus fad na seisiún úsáideora go huathoibríoch. Úsáidimid an fhaisnéis seo chun cabhrú linn an láithreán gréasáin seo a dhéanamh níos úsáidí do chuairteoirí, chun foghlaim faoi líon na gcuairteoirí ar an láithreán gréasáin seo agus faoin gcineál teicneolaíochta a úsáideann ár gcuairteoirí. Ní dhéanaimid faisnéis faoi dhaoine aonair a rianú ná a thaifeadadh le linn a gcuairteanna. Féadfaimid staitisticí comhiomlána faoinár n-úsáideoirí a thiomsú agus a thuairisciú i dtéarmaí líon, patrún tráchta agus faisnéis a bhaineann leis an láithreán. Ní áireofar in aon staitistic den sórt sin aon fhaisnéis a shainaithníonn duine go pearsanta.

2.3. Féadfaidh tú roghnú sonraí pearsanta a sholáthar dúinn a bhaineann le cuid de na seirbhísí a chuirtear ar fáil ar an láithreán gréasáin, mar shampla, do chuntas eFlow a chlárú agus a bhainistiú, íocaíocht a dhéanamh nó teagmháil a dhéanamh linn le d’fhiosrúchán.

2.4. Má osclaíonn tú cuntas, iarraimid ort d’ainm iomlán, do sheoladh ríomhphoist/seoladh poist, uimhir theileafóin teagmhála, uimhirphláta ceadúnais, agus sonraí cárta creidmheasa, cárta dochair nó dochair dhírigh a sholáthar dúinn. Úsáidimid na sonraí seo chun críocha d’íocaíocht(aí) dola a phróiseáil agus do chuntas eFlow a bhainistiú. Ní bhailímid aon sonraí pearsanta nach bhfuil gá leo chun na críocha seo.

2.5. Tá rogha ag úsáideoirí an M50, nach mian leo clárú le eFlow, íocaíocht a dhéanamh ar an láithreán gréasáin seo trí úsáid a bhaint as an tsaoráid ‘Íoc Dola’, ‘Íoc Pionós’. Chun na críche seo, iarraimid ort uimhirphláta ceadúnais, uimhir thagartha turais agus sonraí cárta creidmheasa nó dochair a sholáthar dúinn. Má theastaíonn admháil uait, iarrfaimid do sheoladh ríomhphoist nó seoladh poist uait.

2.6. Is féidir le húsáideoirí an M50 atá cláraithe le soláthraí clibeanna eile, ach a fuair litir phionóis eFlow, an pionós a achomharc ar an láithreán gréasáin seo trí úsáid a bhaint as an rogha ‘Pionós a Achomharc’. Iarrfaimid ort an fhoirm a chomhlánú ag iarraidh uimhir thagartha an turais, d’uimhirphláta ceadúnais, soláthraí na gclibeanna agus uimhir do chlib.

2.7. Aon uair a úsáideann tú foirm ‘déan teagmháil linn’ chun cumarsáid a dhéanamh linn b’fhéidir go roghnófá na rudaí seo a leanas a sholáthar dúinn:
• Ainm Iomlán, seoladh ríomhphoist/poist, uimhir theileafóin;
• Uimhir chuntais/Uimhir chlárúcháin feithicle;
• Doiciméadú ceangailte (cruthúnas ar íocaíochtaí, srl.).

2.8. Úsáidtear faisnéis bhailithe chun déileáil le do cheist agus sin amháin. Stóráiltear do chuid sonraí pearsanta go sábháilte agus ní choimeádtar iad níos faide ná mar is gá.

2.9. Ó am go ham, féadfaimid teagmháil a dhéanamh leat ag baint úsáide as do sheoladh ríomhphoist maidir le Suirbhéanna Sástachta Custaiméirí agus ríomhphoist ó am go chéile maidir le cur isteach seirbhíse ar an M50. Tá sé de cheart agat diúltú an ríomhphost a fháil uainn trí ríomhphost a sheoladh chugainn ag dataprotection@eflow.ie nó trí scríobh chugainn.

 

3. Cuspóir na Próiseála agus Bunús Dlí

3.1. Próiseálann eFlow sonraí pearsanta d’fhonn:

(a) a chinntiú go bhfaightear íocaíocht ó gach úsáideoir bóthair a úsáideann seirbhísí eFlow de réir oibleagáidí reachtúla TII;

(b) seirbhísí a fháil ó sholáthraithe seirbhíse tríú páirtí;

(c) freagra a thabhairt ar cheisteanna agus ar ghearáin ó bhaill an phobail, agus

(d) oibleagáidí reachtúla eile TII a chomhlíonadh.

3.2 Is é bunús dlí TII maidir leis an bhfaisnéis seo a bhailiú agus a úsáid ná go bhfuil gá le próiseáil den sórt sin chun oibleagáidí dlíthiúla agus rialála TII a chomhlíonadh agus chun a chúraimí a dhéanamh ar mhaithe le leas an phobail agus/nó i bhfeidhmiú údarás oifigiúil atá dílsithe i TII. In imthosca teoranta áirithe, d’fhéadfadh sé go mbeadh do shonraí pearsanta á bpróiseáil ar bhonn do thoiliú – más amhlaidh atá, iarrfar ort léiriú dearfach a thabhairt faoin toiliú sin.

3.3 Is é an bunús dlí ar a mbailímid, a bpróiseálaimid agus a n-aistrímid catagóirí speisialta sonraí a bhaineann leat (m.sh. má éilíonn tú díolúine ó dholaí a íoc ar fhorais stádas míchumais feithicle/tiománaí modhnaithe, d’fhéadfaí cruthúnas go bhfuil an fheithicil modhnaithe agus faisnéis faoi do stádas míchumais a iarraidh) ar an mbealach a thuairiscítear thuas ná:

(a) go bhfuil sé seo riachtanach ar chúiseanna a bhaineann le leas an phobail; agus

(b) go bhfuil toiliú sainráite tugtha agat maidir le próiseáil den sórt sin.

4. Sonraí Pearsanta a Nochtadh

4.1 Féadfaimid do chuid sonraí pearsanta a nochtadh d’eagraíochtaí eile i dtaca leis na críocha thuas, sna cúinsí seo a leanas:

(a) Féadfaimid sonraí pearsanta a roinnt lenár ngníomhairí, conraitheoirí agus soláthraithe seirbhíse a chuidíonn linn le hoibriú gnéithe dár seirbhísí agus dár bhfeidhmeanna, amhail ár bpróiseálaí cárta íocaíochta, conraitheoirí comhfhreagrais baincéireachta agus priontála/poist, eintiteas forfheidhmithe eFlow, Údaráis Ceadúnúcháin Feithiclí Eachtracha agus gníomhaireachtaí forfheidhmithe dlí.

(b) Nuair a cheapaimid oibreoir nua in eFlow, féadfaimid sonraí pearsanta a roinnt leis an oibreoir nua seo chun aistriú rathúil chuig an oibreoir nua a éascú agus leanúnachas seirbhíse do chustaiméirí eFlow a chinntiú le linn aon idirthréimhse.

(c) Má sheolann tú ráiteas, gearán nó ceist chugainn maidir le hábhar nach bhfuilimid freagrach as, iarrfaimid do chead do chumarsáid a chur ar aghaidh chuig an tríú páirtí ábhartha.

(d) Sa chás go bhfuil sé de dhualgas orainn sonraí pearsanta a nochtadh nó a roinnt d’fhonn aon oibleagáid dhlíthiúil a chomhlíonadh, nó chun cearta, maoin nó sábháilteacht eFlow, ár gcustaiméirí nó daoine eile a chosaint. Féadfaimid faisnéis a roinnt faoin mbealach a stiúrann tú do chuntas le gníomhaireachtaí tagartha creidmheasa.

(e) Nuair a cheanglaítear nó má cheadaítear é le dlí, féadfaimid do chuid sonraí pearsanta a roinnt le húdaráis phoiblí agus le comhlachtaí eile, amhail an Garda Síochána nó údaráis forfheidhmithe dlí eile chun coireacht a chosc, a imscrúdú nó a bhrath.

(f) Maidir le hidirbhearta dola idir-inoibritheacha a sholáthar in Éirinn, féadfaimid do chuid sonraí pearsanta a nochtadh d’oibreoir comhoiriúnach ábhartha.

(g) Féadfaimid sonraí pasáiste dola a roinnt le príomhpháirtithe leasmhara, m.sh. an Roinn Iompair, chun críocha taighde agus anailíse staidrimh.

(h) D’fhonn comórtais a oibriú thar ceann TII féadfaimid d’ainm, do sheoladh ríomhphoist agus do roghanna margaíochta a sholáthraíonn tú a nochtadh, le do thoiliú.

(i) Sa chás go gceadaítear sin de réir an dlí.

5. Fianáin

5.1   Baineann an suíomh gréasáin seo úsáid as cuacha. Is comhaid théacs bheaga iad cuacha a chuireann eolas ar fáil dúinn maidir le cé chomh minic is a thugann duine cuairt ar ár suíomh gréasáin, agus conas a ghníomhaíonn siad le linn na gcuairteanna sin.

5.2   Baineann an suíomh gréasáin eFlow úsaid as dhá fhearann ar leith, eflow.ie agus secure.eflow.ie. Beidh sé riachtanach toiliú a lorg le haghaidh gach cuach neamhriachtanach don dá fhearann, i.e. iarrfar ar an úsáideoir toiliú a thabhairt faoi dhó le haghaidh cuacha neamhriachtanacha, mar is gá toiliú a thabhairt do gach fearann cé go bhfuil na cuacha mar an gcéanna.

5.3   Tá dhá phríomhshórt cuacha ann mar seo a leanas:

Cuacha seisiúin – comhad téacs simplí a shuiteálann suíomh gréasáin ar ghléas an chuairteora don úsáid shealadach. Cabhraíonn sé athruithe fíorama an úsáideora a rianú fad is atá sé/sí ar an suíomh gréasáin. Baineann an chuid is mó de na suíomh gréasáin úsáid as cuacha seisiúin a chumasaítear de réir réamhshocraithe mar cabhraíonn sé na leathanaigh gréasáin a lódáil níos tapúla agus tá an nascleanúint níos éasca don úsáideoir dá bharr. Is le linn an tseisiúin bhrabhsála amháin atá cuach seisiúin gníomhach, agus tá sé ríomhchláraithe chun go scriosfar é go huathoibríoch ag deireadh gach seisiúin bhrabhrála nuair a fhágann an t-úsáideoir an brabhsálaí gréasáin.

Cuacha Seasmhacha – cuacha stóráilte ar ghléas úsáideora chun eolas a choimeád, mar aon le socruithe, pearsantú nó faisnéis aitheantais chun síniú isteach. Is é an príomhchuspóir atá ag cuacha seasmhacha ná eispéireas brabhsála a sholáthar d’úsáideoirí a bheidh tumthach agus gan uaim trí eolas a uathlíonadh atá curtha ar fáil cheana féin ag an úsáideoir.

 Tá dáta éaga, sannta ag an bhfreastalaí gréasáin, ag gach cuach seasmhach. Is cabhair é an dáta éaga mar cuireann sé ar chumas úsáideoirí eispéireas brabhsála éasca a bheith acu fiú nuair a dhúntar an fhuinneog bhrabhsála agus nuair a athosclaítear í.

5.4   Ní mhaireann an toiliú a thugtar do chuacha neamhriachtanacha ach ar feadh sé mhí ar a mhéad. Ina dhiaidh sin, beidh sé riachtanach toiliú a thabhairt arís.

5.5  Le haghaidh tuilleadh eolais faoin mbealach a úsáideann an suíomh gréasáin seo cuacha agus faoin rogha atá agat glacadh le nó diúltiú do chuacha, féach an liosta cuacha thíos, le do thoil.  

6. Aistrithe Thar Lear

6.1 I dtaca leis an méid thuas, féadfaidh eFlow do chuid sonraí pearsanta a aistriú lasmuigh den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch, lena n-áirítear chuig dlínse nach n-aithníonn an Coimisiún Eorpach go soláthraíonn sé leibhéal coibhéiseach cosanta do shonraí pearsanta mar a fhoráiltear dó san Aontas Eorpach. Má dhéanann agus a mhéid a dhéanann eFlow amhlaidh, cinnteoidh eFlow go bhfuil bearta iomchuí i bhfeidhm chun a oibleagáidí a chomhlíonadh faoin dlí is infheidhme a rialaíonn aistrithe den sórt sin, a bhféadfadh a bheith ar áireamh ann conradh a dhéanamh a rialaíonn an t-aistriú ina bhfuil na ‘clásail chaighdeánacha chonarthacha’ ceadaithe chun na críche seo ag an gCoimisiún Eorpach agus/nó oibleagáidí/socruithe aistrithe eile a shonróidh an Coimisiún.  Tá tuilleadh sonraí faoi na bearta a rinne eFlow ina leith seo ar fáil ó Oifigeach Cosanta Sonraí eFlow, ag úsáid na sonraí teagmhála a léirítear i gCuid 1.3 thuas.

7. Slándáil

7.1. Chun críocha slándála láithreán gréasáin agus chun a chinntiú go bhfanfaidh an láithreán gréasáin seo ar fáil do gach úsáideoir, fostaíonn ár gcóras ríomhaireachta cláir bhogearraí chun monatóireacht a dhéanamh ar thrácht líonra d’fhonn iarrachtaí neamhúdaraithe chun faisnéis a uaslódáil nó a athrú nó damáiste a dhéanamh ar bhealach eile a aithint. Tá cosc dian ar iarrachtaí neamhúdaraithe faisnéis a uaslódáil nó faisnéis a athrú ar an láithreán gréasáin seo agus d’fhéadfadh siad a bheith inphionóis de réir dlí.

7.2. Coinneofar do chuid sonraí pearsanta a sholáthraíonn tú dúinn ar fhreastalaithe slána arna óstáil ag Turas Mobility Services. Tá an t-idirlíon chomh mór sin nach féidir linn slándáil aon fhaisnéise a tharchuirfidh tú chugainn ar líne a ráthú. Glacann muid gach céim réasúnach, áfach (lena n-áirítear bearta slándála teicniúla agus eagrúcháin iomchuí) chun do shonraí pearsanta a chosaint.

8. Do Chearta

8.1. Tá na cearta seo a leanas agat, in imthosca áirithe, maidir le do shonraí pearsanta:

• An ceart chun rochtain a fháil ar do shonraí pearsanta;

• An ceart a iarraidh go ndéanfaí do shonraí pearsanta a cheartú agus/nó a scriosadh;

• An ceart srian a chur ar úsáid do shonraí pearsanta;

• An ceart agóid a dhéanamh i gcoinne phróiseáil do shonraí pearsanta;

• An ceart chun do chuid sonraí pearsanta, a chuir tú ar fáil dúinn, a fháil i bhformáid struchtúrtha, a úsáidtear go coitianta agus atá inléite ag meaisín nó a cheangal orainn na sonraí sin a aistriú chuig rialtóir sonraí eile, agus

• Sa chás go bhfuil ár bpróiseáil ar do shonraí pearsanta bunaithe ar thoiliú a fháil uait, an ceart do thoiliú leis an bpróiseáil a tharraingt siar tráth ar bith.

8.2. D’fhonn aon cheann de na cearta atá leagtha amach thuas a fheidhmiú, déan teagmháil linn trí na sonraí teagmhála i gCuid 1.3 thuas a úsáid.

9. Coinneáil

9.1. Ní choinneoimid do chuid sonraí ach ar feadh na tréimhse atá riachtanach chun na cuspóirí a chomhlíonadh dár bailíodh iad, rud lena n-áirítear cuspóirí chun riachtanais dlí, riachtanais chuntasaíochta nó riachtanais tuairiscithe ar bith a chomhlíonadh.

9.2. Tá difríochtaí sna tréimhsí coinneála ag brath ar an gcineál catagóirí sonraí pearsanta a choinnítear. Chun an tréimhse choinneála chuí le haghaidh sonraí pearsanta a shocrú bímid ag féachaint ar mhéid, ar chineál agus ar íogaireacht na sonraí pearsanta, ar an mbaol go ndéanfaí díobháil dóibh mar thoradh ar úsáid neamhúdaraithe nó nochtadh do chuid sonraí pearsanta, ar na cuspóirí atá againn le próiseáil do chuid sonraí pearsanta agus cé acu an féidir nó nach féidir linn na cuspóirí sin a bhaint amach ar shlite eile, agus ar na riachtanais dlí is infheidhme.

10. Athruithe ar an Ráiteas Príobháideachais seo

10.1. Ó am go ham b’fhéidir go gcinnfimid ár ráiteas príobháideachais a athrú, ach cuirfear aon athruithe in airde ar an leathanach seo chun tú a choinneáil suas chun dáta ar an gcaoi a mbailímid, a úsáidimid agus a nochtaimid faisnéis. Má chinnimid ag am ar bith sonraí pearsanta a úsáid ar bhealach atá difriúil go mór leis an méid a luaitear sa ráiteas príobháideachais seo, nó a nochtar duit ar bhealach eile tráth a bailíodh iad, tabharfaimid fógra duit, agus beidh rogha agat cibé a úsáidimid do chuid faisnéise ar an mbealach nua nó nach n-úsáidimid.

11. Ceisteanna agus Gearáin

11.1. Má tá aon cheist nó gearán agat faoin úsáid a bhainimid as do shonraí pearsanta, déan teagmháil linn trí na sonraí teagmhála i gCuid 1.3 thuas a úsáid. Nó is féidir teagmháil a dhéanamh le hOifigeach Cosanta Sonraí TII mar seo a leanas:

  • tríd an bpost Oifigeach Cosanta Sonraí Bonneagar Iompair Éire, Ionad Gnó Gheata na Páirce, Sráid Gheata na Páirce, Baile Átha Cliath 8, D08 DK10

11.2. Is féidir tuilleadh faisnéise faoi chosaint sonraí a fháil ar láithreán gréasáin an Choimisiúin um Chosaint Sonraí: www.dataprotection.ie

11.3. Tá sé de cheart agat freisin gearán a dhéanamh leis an gCoimisiún um Chosaint Sonraí mura bhfuil tú sásta leis an mbealach a d’úsáidamar d’fhaisnéis nó gur thugamar aghaidh ar do chearta. Is féidir sonraí faoi conas gearán a dhéanamh a fháil ar láithreán gréasáin an Choimisiúin um Chosaint Sonraí.

12. Dearbhú Fianán

Baineann an suíomh gréasáin seo úsáid as cuacha. Is comhaid théacs bheaga iad cuacha a úsáideann súiomhanna gréasáin chun go mbeidh eispéireas an úsáideora níos éifeachtúla. Bainimid úsáid as cuacha chun an t-ábhar agus fógraí a phearsantú, chun gnéithe meáin shóisialta a sholáthar, chun gnéithe comhrá gréasáin a sholáthar agus chun anailís a dhéanamh ar ár dtrácht . Roinnimid eolas freisin faoin úsáid a dhéanann tú as ár suíomh lenár gcomhpháirtithe meáin shóisialta, fógraíochta agus anailísíochta. D’fhéadfadh siadsan an t-eolas sin a chomhcheangail le heolas eile a chuir tú ar fáil dóibh nó atá bailithe acu ón úsáid atá déanta agat as a gcuid seirbhísí.

Seo hiad a leanas na catagóirí cuacha a úsáidtear ar shuíomh gréasáin eFlow:

Cuacha riachtanacha – cabhraíonn siad an suíomh gréasain a úsáid trí fheidhmeanna bunúsacha a chumasú. Ní féidir leis an suíomh feidhmiú i gceart gan na cuacha seo. De réir an dlí, is féidir linn cuacha a stóráil ar do ghléas má tá géarghá leo chun an suíomh seo a oibriú agus mar sin, ní gá toiliú a fháil. Ní mór toiliú a lorg le haghaidh gach catagóir cuacha eile.

Cuacha Seirbhísí comhrá gréasáin – cabhraíonn siad feabhas a chur ar d’eispéireas ar ár suíomh, agus cabhraíonn siad linn feabhas a chur ar an eolas agus ar na seirbhísí a sholáthraimid duit. Na cuacha atá ann don fheidhm comhrá gréasáin ar eFlow, cuireann siad ar ár gcumas tuiscint a fháil ar an úsáid a bhaineann cuairteoirí as an bhfeidhm comhrá gréasáin trí eolas a bhailiú agus agus a thuairisciú go hanaithnid.

N.B. Ní mór duit toiliú a thabhairt do na cuacha comhrá gréasáin chun bheith ábalta úsáid a bhaint as an bhfeidhm comhrá gréasáin. Más amhlaidh nár thug tú toiliú do na cuacha sin ag tús an tseisiúin agus gur mhaith leat úsáid a bhaint as an gcomhrá gréasáin, cliceáil ar an ngiuirléid comhrá gréasáin (ar gach leathanach) agus tabharfar an rogha toilithe duit.

Cuacha staitisticí – cabhraíonn siad le eFlow tuiscint a fháil ar an mbealach a idirghníomhaíonn cuairteoirí lenár suíomh trí eolas a bhailiú agus a thuairisciú go hanaithnid.

Úsáideann eFlow Anailísíocht Google 4 (GA4) chun sonraí maidir le húsáid an láithreáin ghréasáin a bhailiú, a anailísiú agus a thuairisciú agus é mar aidhm aige feabhsuithe ar eispéireas úsáideora an láithreáin ghréasáin a aithint agus a úsáid. Déanann ionaid shonraí Google atá lonnaithe sna Stáit Aontaithe na sonraí a bhailíonn GA4 a phróiseáil agus a óstáil. Coinnítear na sonraí seo ar feadh dhá mhí. Más mian leat iarratas scriosta sonraí a bhaineann leis na sonraí seo a chur isteach, cuir d’iarratas isteach ag baint úsáide as na modhanna teagmhála atá leagtha amach i gcuid a haon den doiciméad seo.

Cuacha margaíochta – baintear úsáid  astu chun rianú a dhéanamh ar chuairteirí fad is atá siad ar shuíomhanna gréasáin. Cuireann siad ar chumas  eFlow fógraí a thaispeáint a bhaineann le hábhar agus a bhfuil suim ag úsáideoirí aonair iontu, agus mar sin, tá siad níos luachmhaire d’fhoilsitheoirí agus d’fhógróirí tríú páirtí.

Cuacha neamhrangaithe – nuair a chuirtear feidhmeanna nua ar an suíomh gréasáin eFlow, d’fhéadfadh sé tarlú go mbraithfidh an uirlis bainistíochta cuacha cuacha nua.  Ó am go chéile, ní bheidh an uirlis seo ábalta na cuacha seo a rangú agus cuirfear sa chatagóir seo iad. Déanfar an liosta cuacha seo ar an dá fhearann a athbhreithniú de láimh ar bhonn míosúil, agus déanfar na cuacha neamhrangaithe a mheasúnú agus a chatagóiriú i gceart, i.e. aistreofar iad go dtí ceann de na catagóirí cuacha eile.

Is féidir leat cuacha a bhainistiú agus a ghlanadh freisin trí do shocruithe brabhsála a sheiceáil.

Faigh amach tuilleadh fúinn, faoinár gcuacha gréasáin agus faoi conas a dhéanaimid sonraí pearsanta a phróiseáil trí teagmháil a dhéanamh linn – féach sonraí teagmhála thuas (mír 1.3). Tá eolas breise maidir le cuacha tríú páirtí ar shuíomh gréasáin eflow le fáil ag na naisc thíos:

  1. Cookiebot (uirlis bainistíochta cuacha) – cookiebot.com/en/privacy-policy
  2. Google / Youtube – google.com/privacy
  3. Hotjar – hotjar.com/legal/policies/privacy
  4. Akamai – akamai.com/cloudlets/docs/cookie
  5. Genysis-mypurecloud.com/articles/genesys-cloud-and-gdpr-compliance/

Má dhéanann tú teagmháil linn maidir le do thoiliú, luaigh do ID toilithe agus an dáta, le do thoil.