Téarmaí agus Coinníollacha

eFlow you first
Réamhrá
A. Téarmaí agus Coinníollacha

Leagann na téarmaí agus coinníollacha seo, mar aon leis an bhFoirm Iarratais Chuntais, an comhaontú (‘an Comhaontú’) idir tú (‘tusa’ nó ‘an Custaiméir’) agus Bonneagar Iompair Éireann (chun na críocha seo, ‘eFlow’) maidir leis an cuntas a oscailt agus a oibriú le eFlow agus, más infheidhme, soláthar agus úsáid gaolmhar tag leictreonach (dá ngairtear an ‘Clib’ anseo feasta) ar Dholabhóthar an M50 agus Dola-Bhóithre eile i bPoblacht na hÉireann.
Féadfaidh eFlow téarmaí agus coinníollacha an Chomhaontaithe a athrú, a leasú, nó a athrú ar bhealach eile trí fhógra i scríbhinn a sholáthar duit, tríd an bpost nó trí r-phost faoi na téarmaí agus coinníollacha sin.
Cuirfear athruithe, leasuithe nó athruithe eile ar líne freisin ar www.eflow.ie
Tá tú freagrach as faisnéis cothrom le dáta do chustaiméirí a choinneáil de réir chlásal 4.4 thíos, lena n-áirítear do sheoladh, faisnéis teagmhála, faisnéis feithicle agus sonraí cláraithe, agus faisnéis íocaíochta. Ba cheart duit nuashonruithe a dhéanamh nuair a athraíonn d’fhaisnéis, mar shampla, nuair a dhíoltar feithicil a cláraíodh roimhe seo nó nuair a athraíonn tú seoladh. Ba cheart duit athruithe a dhéanamh ar fhaisnéis na gcustaiméirí ar líne trí logáil isteach i do chuntas ar líne ar www.eflow.ie

B. Cuntas a Oscailt

B.1
D’fhonn Cuntas a oscailt, beidh Foirm Iarratais Chuntais comhlánaithe agat ar líne nó beidh na sonraí riachtanacha go léir curtha ar fáil agat don Ionad Seirbhíse do Chustaiméirí chun ligean dó Foirm Iarratais ar Chuntas a chomhlánú nó beidh Foirm Iarratais Chuntais curtha isteach agat sa phost. Áireofar san fhaisnéis a bheidh le háireamh san Fhoirm Iarratais ar Chuntas:

 • ainm, seoladh, sonraí teagmhála agus sonraí na feithicle / na bhfeithiclí ar mhaith leat a chlárú mar Fheithicil / í Cláraithe (mar shampla aicme feithicle, samhail, dath agus sonraí cláraithe);
 • cibé an sanntar an fheithicil / na feithiclí atá cláraithe do rogha dola Físe M50 nó dola Clibe;
 • an Modh Íocaíochta beartaithe;
 • cibé an cuntas pearsanta, gnó nó cuairteoir atá sa Chuntas;
 • cineál agus modh seachadta na Ráiteas Cuntas; agus
 • cibé an bhfuil an Cuntas le bheith ina Chuntas Réamhphá nó i do Chuntas Postphá.

B.2
Sula dtiocfaidh an Comhaontú seo i bhfeidhm agus osclaíonn eFlow Cuntas:

 • ní mór duit glacadh le téarmaí agus coinníollacha an Chomhaontaithe seo de réir chlásal 2 de réir mar is infheidhme; agus
 • i gcás aon Chuntais Réamhphá, caithfidh eFlow Iarmhéid Tosaithe an Chuntais a fháil uait.
B.3
Forchoimeádann eFlow an ceart diúltú d’iarratas ar bith chun Cuntas a oscailt nó an Comhaontú seo a dhéanamh.

B.4
Sa chás gur mian leat cóip den Chomhaontú seo a bheith i gcló níos mó, féadfar é seo a chur ar fáil duit ach é a iarraidh.

1. Sainmhínithe

1.1
Sa Chomhaontú seo beidh na bríonna seo a leanas leis na focail agus na nathanna seo a leanas mura n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt:
Ciallaíonn “Cuntas” do Chuntas Pearsanta, Gnó nó Cuairteora le eFlow.
Ciallaíonn “Foirm Iarratais Chuntais”an fhoirm iarratais atá le comhlánú agat féin nó ag Gníomhaire an Ionaid Seirbhíse i gcás Custaiméir a dhéanann iarratas tríd an Ionad Seirbhíse do Chustaiméirí, d’fhonn Cuntas a oscailt.
Ciallaíonn “Comhardú Cuntais”, tráth ar bith, an méid a thaifeadfaidh Cuntas a bheith i gcreidmheas nó i ndochair, de réir mar a bheidh.
“Táille Cuntas” ciallaíonn sé, tráth ar bith, an méid is iníoctha ag Custaiméir i ndáil le soláthar an Chuntais agus seirbhísí gaolmhara ag an am sin do gach Tréimhse Muirear nó cuid de Thréimhse Muirear de réir an Chomhaontaithe seo (faoi láthair € 1.00 móide CBL in aghaidh an Chlib a eisítear duitse), de réir mar a dhéanfaidh eFlow é a choigeartú ó am go ham, tar éis duit fógra roimh ré a thabhairt maidir leis an gcoigeartú sin.
Ciallaíonn “Iarmhéid Tosaithe Cuntais”, maidir le Cuntas Réamhphá, an t-iarmhéid íosta a theastaíonn chun Cuntas a oscailt, atá bunaithe ar aicme na feithicle / na feithicle a roghnaíodh.
Ciallaíonn “Ráiteas Cuntais” ráiteas cuntais a eisítear chuig Custaiméir ó am go ham, ag leagan amach na n-idirbheart a taifeadadh le linn na tréimhse luaite (lena n-áirítear, aon dolaí, íocaíochtaí nó táillí a thabhaíonn an Custaiméir le linn na tréimhse)
Ciallaíonn “Muirear Ráiteas Cuntas Breise” euro amháin móide CBL (€ 1.00 móide CBL) nó cibé méid eile a shonróidh eFlow mar iníoctha i ndáil le Ráitis Chuntais a eisiúint seachas na Ráitis Chuntais sin a eisítear saor in aisce de réir leis an gComhaontú seo
Ciallaíonn “Comhaontú” na téarmaí agus coinníollacha seo, mar aon leis an bhFoirm Iarratais ar Chuntas, a fhéadfar a leasú agus a fhorlíonadh ó am go ham.
“Tréimhse Muirir” ciallaíonn sé, i gcás na chéad tréimhse, an tréimhse dar tosach (agus lena n-áirítear) an lá a chruthaítear an Cuntas agus a chríochnaíonn ar dhul in éag na míosa féilire agus i leith gach Tréimhse Mhuirir ina dhiaidh sin, tréimhse míosa (1) ag tosú ar dhul in éag don Tréimhse Mhuirir roimhe seo.
Ciallaíonn “Custaiméir” tusa, an duine atá ag oscailt Cuntas le eFlow.
Ciallaíonn “Ionad Seirbhíse do Chustaiméirí” an t-ionad teagmhála tiomnaithe eFlow a bunaíodh chun ceisteanna Custaiméirí a bhainistiú, a réiteach agus freagairt dóibh.
Ciallaíonn “ETC” bailiú dola leictreonach.
Ciallaíonn “Táillí”, a mhéid is infheidhme i ngach cás, an Táille Chuntais, na Táillí Íocaíochta Déanacha agus an Muirear Ráiteas Cuntas Breise.
“Interoperability” ciallaíonn sé go mbeidh Custaiméir, le Clib suiteáilte de réir na dtreoirlínte suiteála clibeanna a sholáthraíonn a n-eisitheoir clibeanna (arna gceadú ag eFlow), in ann dul i bhfeidhm ar urscaoileadh Dola trí ETC ar aon Dolabhóthar seachas an M50 Déanfar Dolabhóthar, atá mar chuid den scéim idir-inoibritheachta náisiúnta agus “idir-inoibritheach” a léirmhíniú dá réir.
Ciallaíonn “Táillí Íocaíochta Déanacha” cibé méid a shonróidh eFlow ó am go ham mar an méid breise is iníoctha agat má mhainníonn eFlow íocaíocht a fháil mar a éilítear faoin gComhaontú.
Ciallaíonn “Dolabhóthar an M50”an chuid sin de bhóthar náisiúnta an N50 (ar a dtugtar an M50 ar shlí eile) ar Dola-Bhóthar é.
Ciallaíonn “Iarmhéid Íosta” an t-iarmhéid íosta a cheanglaítear a choinneáil i gCuntas Réamhphá, arb é dhá euro déag (€ 12.00) nó cibé méid eile a shonróidh eFlow ó am go ham;
Ciallaíonn “Méid Réamhphá Íosta” an t-íosmhéid atá le creidiúnú sa Chuntas Réamhphá gach uair a bhaintear an Iarmhéid Íosta amach, is é sin daichead euro (€ 30.00) nó cibé méid eile a shonróidh eFlow ó am go ham.
Ciallaíonn “Mí-úsáid” mainneachtain an Chustaiméara gníomhú de réir fhorálacha an Chomhaontaithe, na bhFodhlíthe Dola agus na nAchtanna um Bóithre 1993 – 2015, lena n-áirítear cibé gníomhartha nó neamhghníomhartha eile a fhéadfaidh eFlow a shonrú agus fógra a thabhairt do Chustaiméirí ó am go ham.
Ciallaíonn “Ráiteas Cuntas Míosúil” an Ráiteas Cuntais a eisítear duit ag leagan amach stair do idirbhirt ar bhonn míosúil don Tréimhse Muirir agus aon mhuirir a thabhaíonn tú le linn na tréimhse sin.
“Cuntas Íocaíochta” ciallaíonn do chuntas a choinnítear le hinstitiúid creidmheasa nó le cuntas a bhaineann le cárta creidmheasa nó cárta dochair (i ngach cás, ar cuntas é ar féidir treoracha a thabhairt ina leith lena n-údaraítear dochair a dhéanamh uaidh) nó cibé cuntas eile a cheadófar le eFlow, agus atá údaraithe agat nó á údarú agat le eFlow dochair ón gcuntas sin a chur i bhfeidhm de réir an Chomhaontaithe.
Ciallaíonn “Dáta Íocaíochta”, maidir le haon Tréimhse Muirir, an lá gnó tar éis dhul in éag don Tréimhse Mhuirir sin.
Ciallaíonn “Modh Íocaíochta” modh íocaíochta atá inghlactha ag eFlow, is é sin cárta creidmheasa, cárta dochair nó trí dhochar díreach (Limistéar Íocaíochtaí Euro Aonair SEPA amháin) ó chuntas íocaíochta an Chustaiméara, sparán digiteach nó cibé modh íocaíochta eile a fhéadfaidh eFlow a fháil am go ham a cheadú.
“Cuntas iarphá” ciallaíonn sé an cineál cuntais a choinníonn tú le eFlow trína ndéantar méid is comhionann leis an méid atá dlite i leith Dolaí agus cibé méideanna eile a bheidh dlite de réir an Chomhaontaithe seo a thabhaítear le linn Tréimhse Mhuirir (an “méid gan íoc”) agus a thaifeadtar i urscaoiltear an cuntas sin tríd an méid dochair a bhí gan íoc ó do Chuntas Íocaíochta ó am go ham.
“Cuntas réamhphá” ciallaíonn sé an cineál cuntais a choinníonn tú le eFlow trína n-íoctar méideanna roimh ré le creidiúnú don chuntas sin, agus méideanna dlite i leith Dolaí agus cibé méideanna eile a bheidh dlite de réir an Chomhaontaithe seo a asbhaint ina dhiaidh sin, agus leis an saoráid chun méideanna breise ó do Chuntas Íocaíochta a dhochar ó am go ham (nó a íoctar ar bhealach eile ar cibé modh a cheadóidh eFlow) agus a chuirfear chun sochair don chuntas seo.
Ciallaíonn “Ráiteas Cuntais Ráithiúil” an Ráiteas Cuntais a eisítear duit ar bhonn trí (3) mhíosúil ag leagan amach stair do idirbhirt (lena n-áirítear, aon mhuirir a thabhaítear) le linn na tréimhse luaite.
Ciallaíonn “Feithiclí Cláraithe” an fheithicil nó na feithiclí a chláraigh tú i dtaca leis an gComhaontú.
Ciallaíonn “Íocaíocht Diúltaithe” aon íocaíocht nár cuireadh eFlow chun sochair do mhéid na híocaíochta sin.
Ciallaíonn “Gníomhaire Ionad Seirbhíse” fostaí de chuid an Ionaid Seirbhíse do Chustaiméirí atá údaraithe chun déileáil le ceisteanna Custaiméirí.
Tá le “láithreán” an bhrí a thugtar dó i gclásal 22.
“Clib” ciallaíonn an gléas leictreonach a sholáthraíonn eFlow nó eisitheoir clibeanna eile duit le suiteáil sna Feithiclí Cláraithe, ar aon dul leis an treoir suiteála clibeanna a sholáthraíonn eFlow nó eisitheoir clibeanna eile, chun bailiú leictreonach dolaí a éascú faoi théarmaí an Chomhaontaithe seo maidir le téarmaí maidir le Dola-Bhóthar an M50 nó Dola-Bhóithre idir-inoibritheacha eile a úsáid ag na Feithiclí Cláraithe.
Ciallaíonn “Dolláil Clibeanna” an rogha dola ar eisíodh Clib ina leith le suiteáil sna Feithiclí Cláraithe, a ríomhtar trí thagairt don aicme feithiclí atá beartaithe ag an reachtaíocht ábhartha agus na Fodhlíthe Dola is infheidhme.
Ciallaíonn “Dola” aon Dola (lena n-áirítear Dola réamhshocraithe) is iníoctha ag an gCustaiméir as Dolabhóthar a úsáid a ríomhtar trí thagairt don aicme feithiclí atá beartaithe ag an reachtaíocht ábhartha agus na Fodhlíthe Dola is infheidhme.
Ciallaíonn “fodhlíthe dola”, tráth ar bith, na fodhlíthe is infheidhme maidir le Dola-Bhóthar an M50 a dhéantar de bhun na nAchtanna um Bóithre 1993 – 2015.
Ciallaíonn “Córas Bailithe Dola” an córas atá deartha agus cothabhála d’fhonn bailiú Dola a éascú go leictreonach thar ceann eFlow.
Ciallaíonn “Dolabhóthar” aon bhóthar (nó cuid den bhóthar) a bhfuil Dola iníoctha ina leith de réir na nAchtanna um Bóithre 1993-2015.
Ciallaíonn “Feithiclí Neamhchláraithe” aon fheithicil nach bhfuil cláraithe le eFlow nó le hoibreoir Dolabhóthar idir-inoibritheach (seachas Dolabhóthar an M50); agus
Ciallaíonn “Dollú Físe” an rogha dola físe M50 a bhaineann le d’fheithicil. Níl dola físe ar fáil ach ar an M50 agus gearrtar é ag an ráta físe a ríomhtar trí thagairt don aicme feithiclí atá beartaithe ag an reachtaíocht ábhartha agus na Fodhlíthe Dola is infheidhme.

1.2
Sa Chomhaontú seo:

 • tá ceannteidil agus fo-cheannteidil éasca le haghaidh tagartha amháin agus ní chuirfear iad san áireamh agus an Comhaontú seo á léirmhíniú nó á thógáil;
 • folaíonn gach tagairt d’aon chomhaontú (lena n-áirítear, gan teorainn, an Comhaontú seo), doiciméad nó ionstraim eile (faoi réir gach ceadú ábhartha agus aon fhoráil eile den Chomhaontú seo go sainráite maidir leis an gcomhaontú, an doiciméad nó an ionstraim eile sin) tagairt don chomhaontú, doiciméad sin nó ionstraim arna leasú, arna forlíonadh, a hionadú, a novated nó a shannadh;
 • áireofar i ngach tagairt d’aon reacht nó foráil reachtúil (lena n-áirítear aon fho-reachtaíocht) tagairtí d’aon reacht nó foráil reachtúil a leasaíonn, a leathnaíonn, a chomhdhlúthaíonn nó a chuirtear in ionad an chéanna nó a leasaíodh, a leathnaíodh, a comhdhlúthaíodh nó a cuireadh ina ionad;
 • is tagairt í gach tagairt d’am den lá do cibé am den lá a bheidh i bhfeidhm in Éirinn;
 • I measc na bhfocal a allmhairíonn an t-uatha tá an t-iolra agus a mhalairt;
 • folaíonn focail a allmhairíonn inscne áirithe gach inscne;
 • Folaíonn “duine” aon duine, comhpháirtíocht, gnólacht, iontaobhas, comhlacht corpraithe, rialtas, comhlacht rialtais, údarás, díothú, gníomhaireacht nó ionstraimíocht, comhlacht neamhchorpraithe daoine nó comhlachais;
 • folaíonn aon tagairt do “eFlow” (seachas i ndáil le teidlíocht chun íocaíochtaí a fháil) daoine atá ag gníomhú thar ceann eFlow i ndáil leis an gComhaontú seo;
 • measfar go bhfolaíonn aon tagairt d’eagraíocht phoiblí nó d’ionadaí tagairt d’aon chomharba don eagraíocht phoiblí nó don ionadaí sin nó d’aon eagraíocht nó eintiteas nó ionadaí a ghlac feidhmeanna nó freagrachtaí na heagraíochta poiblí nó an ionadaí sin; agus
 • i gcás go bhfuil beirt nó níos mó ar an gCustaiméir measfaidh na daoine sin na cúnaint faoi seach ag an gCustaiméir a bheith i gcomhpháirt agus go leithleach.
2 Glacadh leis an gcomhaontú seo
2.1
In imthosca ina ndéanann tú iarratas ar Chuntas ar líne (www.eflow.ie), iarrfar ort na téarmaí agus na coinníollacha seo a léamh agus ansin cliceáil ar an gcnaipe “Glac leis”, más mian leat dul ar aghaidh. Trí chliceáil ar an gcnaipe “Glac”, beidh ort, agus measfar go ndearna tú an Comhaontú seo agus gur ghlac tú leis.
2.2
I gcás Cuntais a bhfuil feithiclí cláraithe acu le Dola Taga, a luaithe a bheidh an Fhoirm Iarratais ar Chuntas ceadaithe eiseoidh eFlow Clib chuig an seoladh a sholáthraítear ar d’Fhoirm Iarratais Chuntais;
faoi ​​réir chlásal 2.2 (c) agus (d) thíos, tá sé de cheart agat laistigh de cheithre lá dhéag ón dáta a seoladh an Comhaontú chugat chun do Chuntas a chealú linn;
chun an ceart chun cealú a fheidhmiú ní mór duit an Clib a chur ar ais chugainn mar aon le hiarratas i scríbhinn ar chealú. Caithfear an Clib a chur ar ais ina riocht bunaidh nár úsáideadh;
Tiocfaidh an Comhaontú seo i bhfeidhm eadrainn, áfach, agus ní bheidh sé de cheart agat a thuilleadh an Comhaontú seo a chealú ar an gceann is luaithe de: (1) Dul in éag na tréimhse ceithre lá dhéag dá dtagraítear ag 2.2 (c) thuas; agus (2) An dáta agus an t-am a chuireann tú an Clib i d’fheithicil agus turas ar Dholabhóthar ag baint úsáide as an gClib chun do dhliteanas a thaifeadadh chun an dola iníoctha a íoc.
2.3
 • I gcás Dola-Físe (ach amháin na Cuntais sin a nglactar leo de réir chlásal 2.1), a luaithe a bheidh an Fhoirm Iarratais ar Chuntas ceadaithe) eiseoidh eFlow an Comhaontú seo chuig an seoladh a sholáthraítear ar d’fhoirm Iarratais ar Chuntas;
 • faoi ​​réir chlásal 2.3 (c) agus (d) thíos, tá sé de cheart agat laistigh de cheithre lá dhéag ón dáta a seoladh an Comhaontú chugat chun do Chuntas Físe a chealú linn; agus
 • chun an ceart chun cealú a fheidhmiú ní mór duit iarratas i scríbhinn a dhéanamh ar chealú;
 • Tiocfaidh an Comhaontú seo i bhfeidhm eadrainn, áfach, agus ní bheidh sé de cheart agat a thuilleadh an Comhaontú seo a chealú níos luaithe ná: (1) Dul in éag na tréimhse ceithre lá dhéag dá dtagraítear ag 2.3 (c) thuas; agus (2) An dáta agus an t-am a dhéanann tú turas ar dhola an M50 sa chaoi is gurb é an dola a dhlífidh tú a íoc an dola is infheidhme ar shealbhóir Cuntais.
2.4
Ba chóir duit a thabhairt faoi deara, nach dtiocfaidh an Comhaontú seo i bhfeidhm, i gcás Cuntais Réamhphá, mura rud é agus go dtí go bhfaighidh eFlow maidir le do Chuntas, Iarmhéid Tosaithe an Chuntais agus go dtí go mbeidh an t-Iarmhéid Tosaithe Cuntais sin faighte ag eFlow, déileálfar leis na Feithiclí Cláraithe mar Fheithiclí Neamhchláraithe.
3 Feithicil – Modh Taifeadta

Cuireann eFlow dhá mhodh éagsúla ar fáil chun pasáiste na bhFeithiclí Cláraithe ar Dhola-Bhóthar an M50 a thaifeadadh, eadhon: Dola Taga; Doll Físe; Déantar grianghraf / fístaifeadadh de gach feithicil a úsáideann Dola-Bhóthar an M50. Coinnítear na grianghraif / íomhánna seo chun críche forfheidhmithe agus chun aghaidh a thabhairt ar aon díospóidí a d’fhéadfadh teacht chun cinn maidir le feithicil nó cuntas agus iad a réiteach.
Le haghaidh tuilleadh faisnéise ar an gcaoi a ndéanaimid do shonraí pearsanta a bhailiú agus a phróiseáil, féach Ráiteas Príobháideachta eFlow agus Fógra Cosanta Sonraí eFlow inár rannán ‘Íoslódálacha’ [here]

4 Dola
4.1
Gan dul i bhfeidhm ar aon oibleagáid dhlíthiúil a fhorchuirtear ort faoin dlí is infheidhme, tá tú faoi dhliteanas íoc le eFlow as gach Dola a thabhóidh Feithiclí Cláraithe de bhun an dlí is infheidhme agus urscaoilfear na méideanna sin de réir an Chomhaontaithe seo.
4.2
Féadfar na dolaí a bhaineann le Dolabhóthar ar bith (lena n-áirítear Dolabhóthar an M50) a choigeartú ó am go ham de réir an dlí is infheidhme.
4.3
Féadann eFlow athrú aontaobhach a dhéanamh ar an aicme feithicle lena mbaineann Dolláil Clibeanna nó Dola Físe, agus íocfaidh tú an Dola iomchuí a bhaineann leis an aicmiú nua seo, má tá an rogha Dola Clibeála nó Dola Físe á úsáid agat d’aicme feithicle nach bhfuil comhsheasmhach le haicme feithicle na bhFeithiclí Cláraithe agus lena mbaineann an t-idirbheart Clib nó Físe.
4.4
Aontaíonn tú fógra a thabhairt do eFlow faoi aon athrú ar Fheithicil Chláraithe nó athrú ainm nó seoladh nó oifig chláraithe, de réir mar a bheidh, laistigh de sheacht (7) lá ó tharla an t-athrú. Mura gcuirtear fógra ar eFlow faoi aon athruithe d’fhéadfadh dliteanas leanúnach a bheith ort i leith muirir seirbhíse breise, fíneálacha nó pionóis mar atá leagtha amach sna Fodhlíthe Dola.
5 Clibeanna agus Dola Taga
5.1
Ní féidir Clib a úsáid ach amháin don Fheithicil Chláraithe (agus an Cuntas gaolmhar) a eisíonn eFlow ina leith.
5.2
Is ortsa atá an fhreagracht a chinntiú go ngreamaíonn tú Clib (í) don Fheithicil / na Feithiclí Cláraithe a bhfuil sé cláraithe dóibh de réir na dtreoracha gléasta Clibeanna a sholáthraíonn eFlow sa chaoi is:
tá sé in ann cumarsáid a dhéanamh go sásúil leis an gCóras Bailithe Dola; agus
is féidir pasáiste na Feithicle Cláraithe trí Dholabhóthar an M50 (nó aon dola-bhóthar eile) a thaifeadadh ag an gCóras Bailithe Dola (nó aon chóras atá i bhfeidhm ar aon dola-bhóthar eile chun críocha ETC).
5.3
Má fhaigheann tú Clib ó oibreoir Dolabhóthar seachas Dolabhóthar an M50 agus má bheartaíonn tú an chlib seo a úsáid i bhFeithicil Chláraithe in éineacht leis an gClib don Fheithicil Chláraithe sin, is ortsa atá an fhreagracht a chinntiú go bhfuil an chlib suiteáilte i líne leis an treoir suiteála clibeanna agus de réir alt 15 den chomhaontú seo.
5.4
Nuair is Dolabhóthar idir-inoibrithe é Dolabhóthar agus go bhfuil Clib suiteáilte ag an bhFeithicil Chláraithe de réir an Chomhaontaithe seo, b’fhéidir go mbeidh tú in ann dul i bhfeidhm ar urscaoileadh an Dola iníoctha i ndáil le húsáid an dola-bhóthair sin Feithicil Cláraithe:
trína sliocht a thaifeadadh trína Chlib chun cumarsáid a dhéanamh le córas Toll Road den sórt sin le haghaidh ETC;
sonraí faoin idirbheart sin atá á sholáthar do eFlow, sa chaoi go ndéanfaidh eFlow an méid atá dlite i leith an Dola sin a urscaoileadh; agus
méid do Chuntais:
 • (i gcás Cuntas Réamhphá) an méid atá dlite i leith an Dola sin a asbhaint uaidh; nó
 • (i gcás Cuntas Post-Phá) méadófar an méid atá dlite do eFlow ar an gcéad Dáta Íocaíochta eile faoin méid atá dlite i leith an Dola sin, ar an gcoinníoll gur sháraigh tú an Comhaontú seo (cibé acu mar gheall ar mhainneachtain íoc leis eFlow aon mhéid atá dlite dó de réir an Chomhaontaithe seo nó eile nó, i gcás Cuntas Réamhphá, iarmhéid an Chuntais Réamhphá sin níos lú ná an Iarmhéid Íosta), b’fhéidir nach mbeidh tú in ann leas a bhaint as an gceart seo.
5.5
I gcás Dola Taga, i gcás nach dtaifeadtar pasáiste na Feithicle Cláraithe ar an mBóthar Dola ag baint úsáide as an gClib mar gheall ar shuiteáil mhícheart agus go ndéantar íomhá de phláta ceadúnais na Feithicle Cláraithe a thaifeadadh, beidh eFlow i dteideal Dola a ghearradh ina leith. den úsáid sin amhail is gur íocaíocht Físeáin í an fheithicil, ní íocaíocht Clibe.
5.6
Sa chás gur sháraigh tú an Comhaontú seo (cibé acu mar gheall ar mhainneachtain aon mhéid a bhí dlite dó a íoc le eFlow de réir an Chomhaontaithe seo nó eile nó, i gcás Cuntas Réamhphá, tá iarmhéid an Chuntais Réamhphá sin níos lú ná an Iarmhéid Íosta), féadfaidh eFlow caitheamh leat amhail is nach bhfuil na Feithiclí Cláraithe ina n-ábhar dola-chlibe agus sa chás sin beidh tú faoi dhliteanas dolaí a íoc amhail is gur Feithiclí Neamhchláraithe iad na Feithiclí Cláraithe.
6 Dolaíocht Clib Feithicil Leictreach

6.1
Ón 1 Iúil 2018, cáilíonn úinéirí feithiclí leictreacha le haghaidh aisíocaíochtaí ar Dholabhóithre na hÉireann Tá an Scéim um Chuntas Tag Feithiclí Leictreacha (an “Scéim”) oscailte d’úinéirí cláraithe feithicle leictreachais nó hibride breiseán (ie “Feithicil Incháilithe” ”) Atá cláraithe ar Chomhad Bunachar Sonraí Feithiclí Náisiúnta (NVDF) na Roinne Iompair.
6.2
D’fhéadfadh sé go n-iarrfaí ar úinéir cláraithe Feithicil Incháilithe fianaise ar incháilitheacht na feithicle a chur isteach agus é ag iarraidh iarratas a dhéanamh ar an scéim.
6.3
Faoin Scéim gheobhaidh sealbhóirí cuntas aisíocaíochtaí de réir rialacha foilsithe na Scéime atá leagtha amach anseo.
6.4
Leagtar amach i Rialacha na Scéime na teorainneacha foriomlána atá beartaithe ag an Scéim, lena n-áirítear go bhfuil an Scéim faoi réir athbhreithnithe ag an Aire Iompair Turasóireachta agus Spóirt a fhéadfaidh gnéithe áirithe den Scéim a athrú ó am go ham, lena n-áirítear maidir leis an mBliain Bhliantúil. Teorainn Uasta Incháilithe ETC.
6.5
Ba cheart do chustaiméirí a thabhairt faoi deara go sonraítear i Rialacha na Scéime go bhfuil Teorainn Uasta Incháilithe Bhliantúil le cur i bhfeidhm in aghaidh na Feithicle Incháilithe is cuma cén Soláthraí Seirbhíse Clibe a bhfuil cuntas agat leis.
6.6
Cuirfear aisíocaíochtaí chun sochair an Chuntais a bhaineann le Clib na feithicle leictreachais i gcás ina ndéanann idirbheart tag bailí an Fheithicil Incháilithe. Níl an Scéim ar fáil ach d’fheithiclí a bhfuil Clib orthu.
6.7
Cuirfear aisíocaíochtaí chun sochair an Chuntais a bhaineann leis an gClib Feithicle Incháilithe mí i riaráistí.
6.8
Déanfaimid do shonraí idirbheartaíochta a phróiseáil, lena n-áirítear do chuid sonraí pearsanta, chun críocha: (i) aon aisíocaíochtaí le do chuntas a chreidiúnú; (ii) sonrasc a chur le Bonneagar Iompair Éireann maidir le costas agus íocaíocht na n-aisíocaíochtaí; (iii) tuairisciú ar an Scéim do TII agus DTTAS; agus (iv) faireachán a dhéanamh ar chomhlíonadh Rialacha na Scéime. Le haghaidh tuilleadh faisnéise maidir le próiseáil do shonraí pearsanta, féach ar ár bPolasaí Príobháideachta.
6.9
Beidh an Scéim i bhfeidhm go dtí an 31 Nollaig 2022 agus féadfaidh leibhéal na n-aisíocaíochtaí a bheith éagsúil de réir threoir an Aire agus de réir theorainneacha inacmhainneachta na Scéime foriomláine don Státchiste.

7 Dolaí agus Táillí a Íoc

7.1
Íocfaidh tú leis na méideanna go léir atá dlite dó de réir an Chomhaontaithe seo, lena n-áirítear gan teorainn, na méideanna go léir atá dlite:

 • maidir le haon dola agus muirir ghaolmhara;
 • na méideanna go léir is iníoctha trí Tháille Cuntas;
 • na méideanna go léir is iníoctha trí Mhuirir Ráiteas Cuntas Breise a fhéadfar aon Mhuirir Íocaíochta Déanacha a thabhairt isteach; agus
 • aon suimeanna agus muirir eile atá dlite dó de bhun théarmaí agus choinníollacha an Chomhaontaithe.
Áireofar sna muirir a mbeidh tú faoi dhliteanas ina leith (gan dochar do ghinearáltacht an mhéid sin roimhe seo) cibé muirir a fhéadfaidh eFlow a chur in iúl ó am go ham maidir le Mí-úsáid nó mí-úsáid Dolabhóthair.
7.2
Sa chás go dtarlaíonn Íocaíocht Diúltaithe, cinnteoidh an Custaiméir go bhfaighidh eFlow an méid gan íoc (mar aon le haon mhuirir a eascróidh as an Íocaíocht Diúltaithe) a luaithe is féidir ach ar aon chuma laistigh de cheithre lá dhéag (14) ón Íocaíocht Diúltaithe.
7.3
Glacann tú freagracht as fógra a thabhairt do eFlow faoi aon athruithe maidir le do shonraí íocaíochta (lena n-áirítear, gan teorainn, do chuntas íocaíochta) mar atá leagtha amach san Fhoirm Iarratais ar Chuntas.
7.4
Cé go ndéanann eFlow gach iarracht a chinntiú go ndéantar muirir a thaifeadadh go cruinn, glacann tú leis go bhféadfadh míthreoracha in iarmhéideanna an Chuntais tarlú. I gcásanna den sórt sin coimeádann eFlow an ceart coigeartú a dhéanamh gan fógra, nuair is féidir fianaise a sholáthar go bhfuil an coigeartú oiriúnach. Cuirfear coigeartuithe den sórt sin i láthair go mion nó go hachomair ar an Ráiteas Cuntais is infheidhme.
7.5
Níl tú i dteideal úis ar aon suimeanna a fhaigheann eFlow de bhun théarmaí an Chomhaontaithe seo.
7.6
Má dhéanann tú:
 • aon íocaíocht nó do chuid sonraí íocaíochta a chealú nó a athrú (lena n-áirítear an cuntas íocaíochta); nó
 • níl sé ar intinn agat leanúint ar aghaidh ag déanamh na n-íocaíochtaí,

tabharfaidh tú fógra laistigh de cheithre huaire is fiche (24) uair an chloig don eFlow den chealú, den athrú nó den rún sin agus scaoilfidh tú láithreach na méideanna go léir atá dlite do eFlow.
7.7
Íocaíochtaí Dochair Dhírigh ar fáil de réir SEPA (Limistéar Íocaíochtaí Euro Aonair) Is tionscnamh de chuid an AE é SEPA atá deartha chun an bealach a ndéantar íocaíochtaí leictreonacha a phróiseáil san AE a athrú. Ciallaíonn sé seo
nach mbeidh aon difríocht le híocaíocht a dhéanamh in aon tír i gcrios SEPA seachas íocaíocht a dhéanamh in Éirinn.

8 Cuntas Réamhphá

Nuair a bheidh Cuntas Réamhphá roghnaithe agat:

 • is é Iarmhéid Tosaithe an Chuntais do gach Cuntas Réamhphá daichead euro (€ 40.00) do gach Cuntas Cláraithe;
 • tá tú freagrach as an Iarmhéid Íosta sa Chuntas Réamhphá sin a choinneáil i gcónaí;
 • nuair a thabhóidh tú dliteanas ar eFlow de réir an Chomhaontaithe seo, bainfidh eFlow (agus údaraíonn tú leis seo eFlow a asbhaint amhlaidh) ón gCuntas Réamhphá (agus asbhaintí den sórt sin a dhéanamh ón Iarmhéid Cuntais is infheidhme) gach méid atá dlite dó de réir an Comhaontú seo, lena n-áirítear, gan teorainn, iad siúd dá dtagraítear i gclásal 8.1;
 • údaraíonn tú leis seo do eFlow treoracha a thabhairt chun do chuntas íocaíochta a dhochar ó am go ham le méid is comhionann le:
 • an Íosmhéid Réamhphá; nó
 • cibé méid eile is gá chun a chinntiú go bhfuil Iarmhéid an Chuntais ar do Chuntas Réamhphá cothrom ar a laghad leis an Iarmhéid Íosta, de réir an Mhodh Íocaíochta a bhaineann leis an gCuntas;

agus léireoidh an Cuntas na híocaíochtaí sin nuair a gheobhaidh eFlow iad.

9 Cuntas Post Pá
Sa chás gur roghnaigh tú Cuntas Postphá;
 • tá tú freagrach as a chinntiú go bhfuil an Modh Íocaíochta roghnaithe agat bailí agus go bhfuil go leor airgid ar fáil sa Chuntas Íocaíochta chun íocaíocht na méideanna go léir atá dlite do eFlow a chumasú de réir an Chomhaontaithe seo;
 • nuair a thabhóidh tú dliteanas (lena n-áirítear, gan teorainn, i leith na ndaoine dá dtagraítear i gclásal 8.1) i leith eFlow de réir an Chomhaontaithe seo, áireofar i eFlow an méid sin sa Chuntas Post pá agus athrófar Iarmhéid an Chuntais chun é a chur san áireamh an méid sin; agus
 • ar gach Dáta Íocaíochta, tabharfaidh eFlow treoracha chun do Chuntas Íocaíochta a dhochar (agus údaraíonn tú leis seo do eFlow treoracha den sórt sin a thabhairt) le méid is comhionann le Comhardú an Chuntais amhail ar dhul in éag don Tréimhse Muirir ábhartha de réir an Mhodh Íocaíochta léireoidh siad a bhaineann leis an gCuntas agus leis an gCuntas na híocaíochtaí sin nuair a gheobhaidh eFlow iad.
10 Cuntas Cuairteora

Sa chás gur roghnaigh tú Cuntas Cuairteora:

 • Is cuntas sealadach é seo agus ní bheidh sé gníomhach ach don tréimhse ama a roghnaigh tú;
 • Níl ach rogha an Chuntais Réamhphá ar fáil do Chuntais Chuairteoirí;
 • Ní féidir dochair dhíreach a bhunú ar Chuntas Cuairteora;
 • Ní dhéanfar feithiclí atá cláraithe le Cuntas Cuairteora a shannadh go huathoibríoch do Dhollaí Físe amháin.
11 Táillí Cuntas agus Táillí

11.1
Beidh tú freagrach as na Táillí is infheidhme a íoc ar bhonn míosúil. Cuirfear Táillí den sórt sin chun do Chuntais do gach Tréimhse Muirir.
11.2
The Account Fee payable for each Tag issued in connection with a vehicle assigned to Tag Tolling is €1.00 plus VAT for every month or part there of where the Customer has a valid Tag assigned to a registered vehicle. Féadfar an méid sin a athrú le fógra roimh ré don Chustaiméir.
11.3
Ní bhaineann táillí le feithiclí a roghnaigh Video Tolling ar fheithicil.
11.4
Níl aon táille iníoctha i ndáil le heisiúint an Ráitis Mhíosúil Chuntais i gcás go gcuirtear an Ráiteas Cuntais sin in iúl trí ríomhphost agus go gcuirtear ar fáil ar líne é. Níl aon táille iníoctha i ndáil le heisiúint an Ráitis Chuntais Ráithiúil i gcás ina n-eisítear an Ráiteas Cuntais Ráithiúil sin tríd an bpost. Nuair a éilíonn tú go n-eiseofar Ráiteas Cuntas Míosúil sa phost, beidh Muirear Ráiteas Cuntas Breise i bhfeidhm maidir le gach Cuntas Míosúil den sórt sin.
11.5
Sa chás go n-iarrann tú Ráiteas Cuntas breise, íocfaidh tú le Ráiteas Muirear Ráiteas Cuntas Breise i leith gach Ráiteas Cuntais breise den sórt sin, cibé acu a eisítear é trí ríomhphost nó sa phost.

12 Díospóid Muirir

12.1
Caithfear eFlow a chur ar an eolas faoi aon díospóidí faoi mhuirir atá le feiceáil ar do Chuntas laistigh de nócha (90) lá ón bpost a bheith curtha suas. Tá gach díospóid faoi réir athbhreithnithe agus faofa ag eFlow agus d’fhéadfadh go mbeadh cáipéisíocht nó fianaise bhreise uait. Chun díospóidí a réiteach, coimeádann eFlow íomhánna grianghrafadóireachta de gach idirbheart ar Dholabhóthar an M50 ar feadh tréimhse teoranta ama.
12.2
Sa chás gur chuir eFlow muirear ar do Chuntas go mícheart agus / nó má ghearrann tú go mícheart é, aisíocfaidh eFlow an méid a gearradh go mícheart ar do Chuntas.

13 Ráiteas

13.1
Soláthróidh eFlow, de réir na Foirme Iarratais ar Chuntas, gan aon táille:

 • Ráiteas Cuntas Míosúil arna chur in iúl trí ríomhphost agus curtha ar fáil ar líne; nó
 • Ráiteas Cuntas Ráithiúil tríd an bpost, chuig do r-phost nó do sheoladh poist (de réir mar is infheidhme) arna sholáthar ar d’Fhoirm Iarratais Chuntais (nó d’aon r-phost nó seoladh poist athraithe a chuir tú in iúl do eFlow de réir an Chomhaontaithe seo) ag leagan amach stair an idirbhirt don tréimhse luaite. Nóta: Ní sheolfar Ráitis Mhíosúla agus Ráithiúla i gcás gur nialas an t-iarmhéid tosaigh agus deiridh ar chuntas agus i gcás nach raibh aon stair idirbhirt ann don tréimhse luaite. Beidh na ráitis seo ar fáil ar líne, áfach.

13.2
Féadfaidh tú a iarraidh go n-eiseofar Ráitis Chuntais bhreise chugat trí r-phost nó tríd an bpost agus, ar an Ráiteas Cuntais breise sin a sholáthar, beidh eFlow i dteideal Muirear Ráiteas Cuntas Breise a fháil i leith an Ráitis Chuntais bhreise sin.
13.3
Sainaithneoidh aon Ráiteas Cuntais na Dola-Bhóithre ábhartha, na dolaí infheidhmithe agus na muirir eile is iníoctha agus gach íocaíocht a gheofar nó a dhiúltaítear laistigh den tréimhse a luaitear.
13.4
Sa chás gur roghnaigh tú Ráitis Chuntais Ráithiúla a fháil tríd an bpost, beidh eFlow i dteideal, i leith aon tréimhse trí mhí ar leith, Ráitis Chuntais Mhíosúla a eisiúint chugat sa phost in ionad na Ráiteas Cuntas Ráithiúil sin.

14 Clib a Sholáthar agus a Úsáid

14.1
Nuair a chláraíonn tú go sealadach le haghaidh Dola Clibeanna (i.e., faoi réir glacadh leis an gComhaontú seo de réir chlásal 2), soláthróidh eFlow an Clib (nó Clibeanna) duit agus déanfaidh tú:

 • an Clib a shuiteáil agus a úsáid san Fheithicil Chláraithe dá n-eisítear an Clib de réir na dtreoracha a chuirtear ar fáil agus cinnteoidh sé go bhfuil an Clib suite i gceart;
 • ná húsáid an Clib ach de réir an Chomhaontaithe seo don Fheithicil Chláraithe atá liostaithe san Fhoirm Iarratais ar Chuntas agus ar eisíodh an Clib ina leith;
 • gan an Clib a aistriú, a dhíol, a dhiúscairt, a dhamáistiú ná a bhac ná an Clib a úsáid go calaoiseach nó go mídhleathach;
 • gach cúram is féidir a fheidhmiú chun a chinntiú nach gcailltear, nach goideadh nó go mbaintear mí-úsáid as an gClib agus gach céim réasúnach a ghlacadh chun sábháilteacht an Chlib a chinntiú;
 • gach faisnéis atá i do sheilbh a sholáthar do eFlow maidir le haon chaillteanas, goid nó Mí-úsáid an Chlib agus gach céim a mheasann eFlow a bheith riachtanach chun cabhrú le Clib a aisghabháil; nó
 • gan Clib a aistriú nó a roinnt le feithicil eile chun iarracht a dhéanamh íocaíocht leictreonach Dola a dhéanamh.

Gan dochar do ghinearáltacht an mhéid sin roimhe seo, ní dhéanfaidh tú iarracht an Clib a úsáid trína choinneáil i do lámh nó é a fhágáil ar an Painéal na nIonstraimí nó i suíomh neamh-suite eile san Fheithicil Chláraithe nó in aon fheithicil eile agus is mí-úsáid aon iompar den sórt sin. chun críocha an Chomhaontaithe seo.
14.2
Mura ndéanann tú an Clib / na Clibeanna a shuiteáil i gceart san Fheithicil / na Feithiclí Cláraithe, féadfar an ráta Dola d’Fheithiclí Neamhchláraithe a ghearradh ort maidir le Dolabhóthar an M50. Beidh tú faoi dhliteanas as aon dolaí gan phá agus pionóis is infheidhme de réir an dlí is infheidhme mar thoradh ar mhainneachtain an Clib a chur i gceart.
14.3
Fanfaidh an Clib ina mhaoin de eFlow i gcónaí agus ní dhéanfaidh tú aon rud ná ní cheadóidh tú aon rud a dhéanamh a d’fhéadfadh a bheith ina Mhí-úsáid ar an gClib.

15 Clib Damáiste / Caillte / Goidte

15.1
Sa chás go ndéantar damáiste, cailliúint nó goideadh Clib, is ortsa atá an fhreagracht fógra a thabhairt do eFlow tríd an suíomh Gréasáin, trí ghréasán gréasáin nó ar an teileafón trí ghlaoch ar an Ionad um Sheirbhís do Chustaiméirí. Leanfaidh tú de bheith faoi dhliteanas as aon úsáid a bhaintear as an gClib go dtí go mbeidh eFlow curtha ar an eolas go bhfuil an Clib millte, caillte nó goidte agus go bhfuil an Clib curtha ar ceal ag eFlow.
15.2
Chun críocha an Chomhaontaithe seo, sainmhínítear damáiste mar rindreáil an Chlib lochtach nó neamh-inoibrithe mar gheall ar chur isteach, mí-úsáid, úsáid mhíchuí, sceitheadh ​​ceallraí, dí-éilliú nó scriosadh de thaisme.
15.3
Tar éis fógra a thabhairt do eFlow de réir chlásal 15.1 thuas, déanfaidh eFlow an Clib a chealú nó a dhíchumasú ar bhealach eile agus ní féidir aon úsáid bhreise a bhaint as an gClib.
15.4
Sa chás go gcaillfidh tú nó má dhéanann tú damáiste do Chlib, ní bheidh tú i dteideal Clib athsholáthair saor in aisce ach féadfaidh tú iarratas a dhéanamh arís ar Chlib nua ar chostas € 20.00 móide CBL nó cibé costas eile is infheidhme ag an am sin.

16 Clib a Fhilleadh

16.1
Aontaíonn tú an Clib a chur ar ais chuig eFlow:

 • arna iarraidh sin ag eFlow;
 • má tá an Clib lochtach nó má fhaightear í tar éis fógra a fháil ón gCustaiméir gur cailleadh nó gur goideadh an Clib; nó
 • tar éis fhoirceannadh an Chomhaontaithe seo ar chúis ar bith.

16.2
Sa chás go dteipeann ort Clib a thabhairt ar ais de réir an Chomhaontaithe seo, laistigh de cheithre lá dhéag (14) ó oibleagáid ort déanamh amhlaidh, féadfaidh eFlow muirear € 20.00 móide CBL nó cibé costas eile is infheidhme ag an am sin a ghearradh ort; muirear le cur chun dochair ó do Chuntas.

17 Comhaontú a Chealú

17.1
Féadfaidh tú an Comhaontú seo a chealú laistigh de cheithre lá dhéag (14) den Chomhaontú de réir chlásal 2 agus faoi réir chlásal 2.
Sa chás go bhfuil feidhm ag an gceart cealaithe agus go bhfeidhmíonn tú maidir le Cuntas Clibe, cuirfidh tú an Clib ar ais láithreach chuig eFlow laistigh de cheithre lá dhéag (14) tar éis é a fháil agus aisíocfaidh eFlow aon Táille Cuntais nó aon Iarmhéid Tosaithe Cuntais a íocadh leat agat.
17.2
I gcás gur úsáideadh an Clib laistigh den tréimhse ceithre lá dhéag (14), ní bheidh tú i dteideal an ceart an Comhaontú a chealú.

18 Foirceannadh

18.1
Féadfaidh eFlow an Comhaontú seo a fhoirceannadh le héifeacht láithreach:

 • má chuirtear achainí i láthair le haghaidh ordú féimheachta i do leith nó mura bhfuil tú in ann do chuid fiacha a íoc de réir mar a bheidh siad dlite; nó, de réir mar is iomchuí, glacann eire seilbh go dleathach (agus ní scoireann sé seilbh laistigh de thríocha (30) lá); nó má cheaptar glacadóir go bailí i leith do shócmhainní; nó go gcuirtear achainí i láthair chun scrúdaitheoir a cheapadh; nó má dhéantar ordú scrúdaitheoireachta ina leith; nó go gcuirtear achainí i láthair maidir le do fhoirceannadh nó féimheacht; nó má dhéantar ordú le haghaidh do fhoirceanta nó féimheachta; nó má dhéantar nó go ritear rún éifeachtach maidir le do fhoirceannadh; nó
 • má tá sárú ábhartha á dhéanamh agat ar aon cheann de théarmaí an Chomhaontaithe seo, mura féidir an sárú sin a leigheas nó, más féidir é a leigheas, leanann an mhainneachtain sin gan leigheas ar feadh tríocha (30) lá tar éis do eFlow fógra a thabhairt duit;
 • má theipeann ort an Clib a úsáid de réir an Chomhaontaithe seo nó má rinne tú nó airbheartaigh an Clib a úsáid ar bhealach neamhúdaraithe nó neamhdhleathach; nó
 • i dtuairim eFlow, gur scoir tú de na híocaíochtaí a dhéanamh de réir an Chomhaontaithe seo agus má mhainníonn tú méid atá dlite do eFlow a urscaoileadh laistigh den tréimhse ama a iarrtar ar íocaíocht.

18.2
Gan dochar do cheart an Comhaontú seo a chealú de réir alt 17 thuas, féadfaidh ceachtar páirtí an Comhaontú seo a fhoirceannadh trí fhógra ceithre lá dhéag (14) lá a thabhairt don pháirtí eile ar choinníoll, ar an bhfógra sin a thabhairt:

 • scoirfidh do theidlíocht an Córas Bailithe Dola atá beartaithe ag an gComhaontú seo a úsáid; agus
 • déileálfar leis na Feithiclí Cláraithe mar Fheithiclí Neamhchláraithe.
19 Iarmhairtí Foirceanta

19.1
Tar éis fhoirceanta, beidh tú fós freagrach as aon mhéideanna atá dlite duit faoin gComhaontú seo a íoc agus cuirfear dochair gan íoc as do Chuntas. Más gá, féadfaidh eFlow treoracha a thabhairt chun do chuntas íocaíochta a dhochar le haon iarmhéid gan íoc le eFlow ar a fhoirceannadh nó dá éis.
Aisíocfar aon iarmhéid creidmheasa atá fágtha leat trí chomhaontú leis an modh íocaíochta roghnaithe agat nuair a bheidh gach íocaíocht dola nó iarmhéideanna gan íoc íoctha.
19.2
Mura bhfuil go leor airgid i do Chuntas, beidh tú fós faoi dhliteanas i leith na méideanna sin go léir. Mura n-íoctar muirir neamhíoctha den sórt sin go pras le eFlow, d’fhéadfá a bheith faoi dhliteanas i leith muirir seirbhíse breise, fíneálacha nó pionóis mar a leagtar amach sna Fodhlíthe Dola, Muirir Íocaíochta Déanacha nó a chuirfear in iúl duit ó am go ham.

20 Leasuithe ar an gComhaontú

20.1
Féadfaidh eFlow téarmaí agus coinníollacha an Chomhaontaithe seo a athrú tráth ar bith agus cuirfear aon athruithe den sórt sin in iúl duit sula dtiocfaidh siad i bhfeidhm. Measfar gur ghlac tú le haon athruithe den sórt sin laistigh de cheithre lá dhéag (14) ón bhfógra nó nuair a bhíonn idirbheart dola agat ar an M50 tar éis dháta an fhógra, cibé acu is luaithe.
20.2
Mura nglacann tú le téarmaí agus coinníollacha an Chomhaontaithe seo, nó le haon athruithe, leasuithe nó athruithe eile amach anseo ar théarmaí agus choinníollacha an Chomhaontaithe seo ag eFlow, tabharfaidh tú fógra don Ionad um Sheirbhís do Chustaiméirí eFlow laistigh de cheithre lá dhéag (14) ó eisiúint na cuirfear deireadh leis na sonraí sin le eFlow agus leis an gComhaontú seo agus ba cheart aon Clibeanna a sheoladh ar ais de réir chlásal 16 thuas.

21 Cosaint Sonraí

21.1
Chun faisnéis a fháil ar phróiseáil do shonraí pearsanta, féach Ráiteas Príobháideachta eFlow agus Fógra Cosanta Sonraí eFlow inár gcuid ‘Íoslódálacha’ anseo

22 Maoin Intleachtúil
Deonaíonn eFlow ceart neamh-eisiatach, neamh-inaistrithe, teoranta duit rochtain a fháil ar shuíomh Gréasáin eFlow atá le fáil ag www.eflow.ie (an “Suíomh”) agus an t-ábhar atá ar taispeáint air. Tá rochtain den sórt sin faoi réir théarmaí an Chomhaontaithe seo agus na dTéarmaí Úsáide Suíomh Gréasáin atá leagtha amach ar an Suíomh tráth na rochtana sin.
23 Ionadaíocht agus Barántas

Déanann tú ionadaíocht agus barántas ar eFlow:

 • tá an fhaisnéis a nochtar do eFlow i dtaca leis an gComhaontú seo fíor agus ceart;
 • gur ghlac tú go bailí leis an gComhaontú seo; agus
 • is éard atá sa Chomhaontú seo d’oibleagáidí bailí agus ceangailteacha.
24 Tasc

24.1
Féadfaidh eFlow a chearta, a oibleagáidí agus a leas sa Chomhaontú seo nó faoina bhun a shannadh, a aistriú nó a dhiúscairt ar shlí eile d’aon duine ag am ar bith.
24.2
Ní féidir leat a chearta, a oibleagáidí agus a leas sa Chomhaontú nó faoin gComhaontú a shannadh, a aistriú nó a dhiúscairt ar bhealach eile.

25 Force Majeure
Má dhéantar úsáid an Chlib nó aon Dolabhóthar a chosc nó a bhac le haon ábhar nach bhfuil faoi smacht eFlow lena n-áirítear ach gan a bheith teoranta do ghníomhartha Dé, gníomhartha rialtais, stailceanna, frithdhúnadh, díospóidí tionsclaíocha, gaotha, tine, tintreach, aerárthach, pléascadh, tuile, triomach, círéibeacha, tráchtanna sibhialta, gníomhartha cogaidh, éirí amach, lánchosc, paindéimí, neamhábaltacht cumarsáid a dhéanamh le tríú páirtithe ar chúis ar bith, teip aon ríomhaire nó córais lonnaíochta, mainneachtain nó moill ar tharchur teachtaireachtaí trí aon líonra aip nó fón póca, cosc ​​nó bac a chur ar aon fhuinneamh nó soláthairtí eile a fháil, míthreoir déanach nó mailíseach nó goid nó íocaíocht dhearmad ó ghníomhaire nó aon chúis eile (cibé acu atá sé comhchineáil comhchineáil le haon cheann de na rudaí thuas) nach bhfuil faoi smacht. de eFlow nó aon cheann dá ghníomhairí nó dá fhochonraitheoirí, ansin cuirfear feidhmíocht an Chomhaontaithe seo ar fionraí gan aon dliteanas ar thaobh eFlow go dtí go dtiocfaidh deireadh leis an gcosc nó an bac sin.
26 Dliteanas

26.1
A mhéid a cheadaítear leis an dlí, aon dliteanais uile agus gach dliteanas eFlow (cibé acu faoi chonradh, tort (lena n-áirítear faillí) nó eile) a eascraíonn as Clib nó i dtaca leis (lena n-áirítear gan teorainn, an Clib ag feidhmiú, á dhíghníomhachtú nó eisiatar leis seo Mí-Úsáid an Chlib).
26.2
Ní bheidh aon oibleagáid ná dliteanas ar eFlow ná ar a ghníomhairí maidir le d’úsáid nó feidhmíocht an Chlib. Is é an t-aon leigheas eisiach atá agat ó eFlow agus a ghníomhairí ná athsholáthar a dhéanamh ar aon Chlib (í) lochtach.
26.3
Gan dochar don mhéid sin roimhe seo, ní bheidh eFlow faoi dhliteanas duit as aon chaillteanas brabúis, cáilmheasa, deise gnó nó aon chineál caillteanais speisialta nó iarmhartaigh a thabhóidh tú, cibé acu go díreach nó go hindíreach.

27 Ilghnéitheach

27.1
Is iad na téarmaí agus coinníollacha atá leagtha amach anseo téarmaí agus coinníollacha uile an Chomhaontaithe. Admhaíonn tú nach raibh tú ag brath ar aon ionadaíocht ach amháin i gcás aon a leagtar amach sna téarmaí agus coinníollacha seo.
27.2
Beidh léirmhíniú an Chomhaontaithe seo faoi rialú ag dlí na hÉireann agus tá dlínse ag cúirteanna na hÉireann aon díospóid a réiteach maidir leis an gComhaontú.
27.3
Ní tharscaoilfear aon téarmaí nó coinníollacha mura bhfuil fianaise i scríbhinn ar an tarscaoileadh sin agus sínithe ag an bpáirtí tarscaoilte. Ní oibreoidh aon neamhghníomh nó moill ar cheachtar páirtí i bhfeidhmiú aon chirt, cumhachta nó pribhléide faoi seo mar tharscaoileadh, ná ní choiscfidh aon fheidhmiú aonair nó páirteach ar aon cheart, cumhacht nó pribhléid den sórt sin aon fheidhmiú eile nó breise de chuid aon cheann eile. ceart, cumhacht nó pribhléid.
27.4
Tá na cearta agus na leigheasanna anseo carnach le haon chearta nó leigheasanna a sholáthraíonn an dlí agus níl siad san áireamh. Ach amháin mar a deirtear go sainráite sa Chomhaontú seo, eisiatar leis seo aon uiríll, barántais agus gnóthais uile, sainráite nó intuigthe.

28 Forálacha Doirbh
Beidh gach ceann de na forálacha atá sna téarmaí agus coinníollacha seo in-scartha agus difriúil óna chéile agus má tá aon cheann amháin nó níos mó de na forálacha sin neamhbhailí, mídhleathach nó míréasúnta anois nó ina dhiaidh seo, beidh bailíocht, dlíthiúlacht agus infhorfheidhmitheacht na bhforálacha eile den sórt sin gan aon tionchar, dochar ná comparáid a dhéanamh leis ar aon bhealach.
29 Fógra

29.1
Nuair a cheanglaítear ort féin nó ar eFlow fógra a thabhairt don duine eile de bhun an Chomhaontaithe seo, nó más mian leat cumarsáid a dhéanamh leis an gceann eile, féadfar an fógra nó an chumarsáid sin a sheirbheáil:
a. i do chás chuig eFlow,

 • trína phostáil chuig: eFlow; Bosca Poist 13294, An Chathair Theas, DSU, Corcaigh,
 • trí r-phost nó trí tharchur macasamhla chuig: cibé seoladh ríomhphoist nó uimhir mhacasamhla a chuirfear in iúl ó am go ham; nó


b. i gcás eFlow duit,

 • trí phostáil nó seachadadh chuig cibé seoladh a thaifeadtar san Fhoirm Iarratais ar Chuntas (a fhéadfar a athrú ó am go ham de réir an Chomhaontaithe seo)
 • nó cibé seoladh eile a shamhlaítear le hAchtanna na mBóithre 1993-2015;
 • trí ríomhphost chuig: cibé seoladh a thaifeadtar san Fhoirm Iarratais ar Chuntas (a fhéadfar a leasú ó am go ham de réir an Chomhaontaithe seo); nó
c. ar cibé bealaí eile a mheasfaidh eFlow a bheith iomchuí.

29.2
Measfar aon fhógra nó cumarsáid a sheirbheálfar amhlaidh a sheirbheáil go cuí:

 • i gcás poist, daichead a hocht (48) uair an chloig tar éis a phostála nó má sheachadtar é de láimh, ar sheachadadh;
 • i gcás ríomhphoist, ar é a sheachadadh; nó
 • i gcás tarchur macasamhla, ar dhearbhú go bhfuil an seolaí faighte.

29.3
Má dhéantar fógra ó bhéal ar an teileafón nó go pearsanta, ní bheidh sé éifeachtach ach má dheimhnítear é le fógra i scríbhinn a sheirbheáiltear de réir chlásal 29 seo laistigh de sheacht (7) lá ón bhfógra sin ar an teileafón nó go pearsanta.

30 An Dlí Rialaithe
Beidh an Comhaontú seo faoi rialú agus forléiriú dhlíthe na hÉireann.