Loading...
Close Menu
Ní sheolann eFlow naisc i dteachtaireachtaí téacs. Má fhaigheann tú ceann, scrios láithreach é. Níor cuireadh as dár gcóras nó níor tharla sárú sonraí. Féadann tú a bheith cinnte go bhfuil do shonraí slán.

Téarmaí agus Coinníollacha

eFlow you first
Réamhrá
A. Téarmaí agus Coinníollacha

Sonraítear sna téarmaí agus coinníollacha seo, i dteannta leis an bhFoirm Iarratais Cuntais, an comhaontú (‘an Comhaontú’) idir tusa (‘tusa’ nó ‘an Custaiméir’) agus Bonneagar Iompair Éireann (‘eFlow’ chun na gcríoch seo) i ndáil le hoscailt agus feidhmiú cuntais le eFlow agus, más infheidhme, soláthar agus úsáid ghaolmhar clib leictreonach (dá dtagraítear dó mar ‘Clib’ ina dhiaidh seo) ar Bhóthar Dola an M50 agus Bóithre Dola eile i bPoblacht na hÉireann.
Féadfaidh eFlow téarmaí agus coinníollacha an Chomhaontaithe a athrú, a leasú nó athrú ar shlí ar bith eile am ar bith trí fhógra i scríbhinn a thabhairt duit maidir lena leithéid sin de théarmaí agus coinníollacha, tríd an bpost nó trí ríomhphost.
Postálfar athruithe, leasuithe nó athruithe eile ar líne ag www.eflow.ie
Tá tusa freagrach as faisnéis chustaiméara a choinneáil cothrom le dáta de réir chlásal 4.4 thíos, lena n-áirítear do sheoladh, sonraí teagmhála, faisnéis feithicle agus sonraí clárúcháin, agus faisnéis íocaíochta. Ba cheart duit an fhaisnéis is déanaí a chur ar fáil má athraíonn do chuid faisnéise, mar shampla, má dhíoltar feithicil a bhí cláraithe i d’ainm roimhe sin nó nuair a athraíonn do sheoladh. Ba cheart duit an fhaisnéis chustaiméara a athrú ar líne trí logáil isteach i do chuntas ar líne ag www.eflow.ie

B. Cuntas a Oscailt

B.1
Chun Cuntas a oscailt, beidh ort Foirm Iarratais Cuntais a chomhlánú ar líne nó na sonraí ábhartha ar fad a chuir ar fáil don Lárionad Seirbhísí do Chustaiméirí ionas gur féidir Foirm Iarratais Cuntais a chomhlánú nó beidh Foirm Iarratais Cuntais curtha ar fáil tríd an bpost agat. Áireofar san fhaisnéis atá le cur ar fáil ar an bhFoirm Iarratais Cuntais:

 • ainm, seoladh, sonraí teagmhála agus sonraí na feithicle/na bhfeithiclí ar mian leat a chlárú mar Fheithicil Chláraithe/Feithiclí Cláraithe (cosúil le haicme, múnla, dath agus sonraí clárúcháin feithicle);
 • cibé acu atá nó nach bhfuil an Fheithicil/na Feithiclí cláraithe sannta do rogha dola Físeáin an M50 nó don rogha dola Clibe;
 • an Modh Íocaíochta atá molta;
 • cibé acu an Cuntas pearsanta, gnó nó cuairteora atá ann;
 • cineál agus bealach seachadta na Ráiteas Cuntais; agus
 • cibé acu an Cuntas Réamhíoctha nó Cuntas Iaríoctha é an Cuntas.

B.2
Sula mbíonn feidhm leis an gComhaontú seo agus sula n-osclaíonn eFlow cuntas:

 • ní mór duit glacadh le téarmaí agus coinníollacha an Chomhaontaithe seo de réir chlásal 2 mar is cuí; agus
 • maidir le haon Chuntas Réamhíoctha, ní mór go mbeadh Iarmhéid Tionscnaimh Cuntais faighte ag eFlow uait.
B.3
Coimeádann eFlow an ceart diúltú d’aon iarratas Cuntas a oscailt nó páirt a ghlacadh sa Chomhaontú seo.

B.4
Más mian leat cóip den Chomhaontú seo a fháil i gcló mór, ní gá ach cóip a lorg.

1. Sainmhínithe

1.1
Sa Chomhaontú seo, beidh na bríonna seo a leanas luaite leis na focail agus nathanna seo a leanas mura gceanglaíonn an comhthéacs a mhalairt:
Ciallaíonn “Cuntas” do Chuntas Pearsanta, Gnó nó Cuairteora le eFlow.
Ciallaíonn “Foirm Iarratais Cuntais” an fhoirm iarratais atá le comhlánú agatsa nó ag an nGníomhaire sa Lárionad Seirbhísí do Chustaiméirí nó i gcás Custaiméara a dhéanann iarratas tríd an Lárionad Seirbhísí do Chustaiméirí, chun Cuntas a oscailt.
Ciallaíonn “Iarmhéid Cuntais”, ag am ar bith, an méid taifeadta a léiríonn go bhfuil sochar nó dochar luaite le Cuntas, ag brath ar an gcás.
“Táille Chuntais” Ciallaíonn “Táille Chuntais”, ag am ar bith, an méid atá iníoctha ag Custaiméir i ndáil le Cuntas a sholáthar agus seirbhísí gaolmhara le haghaidh gach Tréimhse Mhuirir nó cuid de Thréimhse Mhuirir de réir an Chomhaontaithe seo (€1.00 móide CBL le haghaidh gach Clib eisithe chugat), a d’fhéadfadh eFlow a choigeartú ó am go ham, i ndiaidh fógra maidir lena leithéid sin de choigeartú a thabhairt duit roimh ré.
Ciallaíonn “Iarmhéid Tionscnaimh Cuntais”, i ndáil le Cuntas Réamhíoctha, an t-iarmhéid íosta a theastaíonn chun Cuntas a oscailt, atá bunaithe ar aicme na feithicle/na bhfeithiclí roghnaithe
Ciallaíonn “Ráiteas Cuntais”ráiteas cuntais a eisítear chuig Custaiméir ó go ham, ina sonraítear na hidirbhearta taifeadta i rith na tréimhse sonraithe (lena n-áirítear aon Dolaí, Íocaíochtaí nó Táillí tabhaithe ag an gCustaiméir i rith na tréimhse).
Ciallaíonn “Muirear Ráiteas Cuntais Bhreise” aon euro amháin móide CBL (€1.00 móide CBL) nó aon mhéid eile dá leithéid a d’fhéadfadh eFlow a shonrú atá iníoctha i ndáil le heisiúint Ráiteas Cuntais seachas na Ráitis Chuntais atá eisithe saor in aisce de réir an Chomhaontaithe seo.
Ciallaíonn “Comhaontú”na téarmaí agus coinníollacha seo, i dteannta leis an bhFoirm Iarratais Cuntais, a d’fhéadfaí a leasú agus a fhorlíonadh ó am go ham.
“Tréimhse Mhuirir” Ciallaíonn “Tréimhse Mhuirir”, i gcás na chéad tréimhse, an tréimhse a thosaíonn air (agus lena n-áirítear) an lá a chruthaítear an Cuntas agus a chríochnaíonn ag deireadh na mí féilire agus i ndáil le gach Tréimhse Mhuirir ina dhiaidh sin, tréimhse aon (1) mhí amháin a thosaíonn nuair a théann an Tréimhse Mhuirir roimhe in éag
Ciallaíonn “Custaiméir” tusa, an duine a bhfuil Cuntas á (h)oscailt aige/aici le eFlow.
Ciallaíonn “Lárionad Seirbhísí do Chustaiméirí” an lárionad speisialta eFlow a bunaíodh chun fiosrúcháin ó Chustaiméirí a bhainistiú, a réiteach agus a fhreagairt.
Ciallaíonn “ETC” ríomhbhailiúchán dolaí.
Ciallaíonn “Táillí”, a mhéid is infheidhme i ngach cás, an Táille Chuntais, Muirir Íocaíochta Déanaí agus Muirear Ráiteas Cuntais Bhreise.
“Interoperability” Ciallaíonn “Idir-inoibritheacht” go mbeidh Custaiméir, a bhfuil Clib suiteáilte aige/aici de réir na dtreoirlínte suiteála clibe atá curtha ar fáil ag eisitheoir a c(h)libe (mar atá ceadaithe ag eFlow), in ann Dola a íoc trí ETC ar aon Bhóthar Dola seachas Bóthar Dola an M50, atá páirteach sa scéim idir-inoibritheachta náisiúnta agus léirmhíneofar “idir-inoibritheach” dá réir sin.
Ciallaíonn “Muirir Íocaíochta Déanaí” méid a d’fhéadfadh eFlow a shonrú ó am go ham mar an méid breise iníoctha agatsa má theipeann ar eFlow íocaíocht a fháil de réir mar a cheanglaítear faoin gComhaontú.
Ciallaíonn “Bóthar Dola an M50” an chuid de bhóthar náisiúnta an N50 (ar an dtugtar an M50) ar Bóthar Dola é.
Ciallaíonn “Iarmhéid Íosta“Iarmhéid Íosta” an t-iarmhéid íosta a theastaíonn i gCuntas Réamhíoctha, dhá euro déag (€12.00) nó méid eile ar féidir le eFlow é a shonrú ó am go ham;
Ciallaíonn“Cuntas Réamhíoctha Íosta”an méid íosta atá le cur chun sochair don Chuntas Réamhíoctha gach uair a sroichtear an tIarmhéid Íosta, tríocha euro (€30.00) nó méid eile ar féidir le eFlow é a shonrú ó am go ham.
Ciallaíonn “Mí-úsáid” teip an Chustaiméara feidhmiú de réir fhorálacha an Chomhaontaithe, Fodhlíthe Dola agus Achtanna na mBóithre, 1993 – 2015, lena n-áirítear aon achtanna nó easnaimh eile a d’fheádfadh eFlow a shonrú agus a roinnt le Custaiméirí ó am go ham.
Ciallaíonn “Ráiteas Cuntais Mhíosúil” an Ráiteas Cuntais a eisíodh chugat ina sonraítear do stair idirbhirt ar bhonn míosúil don Tréimhse Mhuirir agus aon mhuirir atá tabhaithe agatsa i rith na tréimhse sin.
“Cuntas Íocaíochta” Ciallaíonn “Cuntas Íocaíochta” do chuntas le hinstitiúid creidmheasa nó cuntas a bhaineann le cárta creidmheasa nó cárta dochair (i ngach cás, cuntas a bhféadfaí treoracha a thabhairt údarú a thabhairt dochar a bhaint as) nó aon chineál cuntais eile a d’fhéadfadh a bheith ceadaithe ag eFlow, agus atá údaraithe nó atá á údarú agat do eFlow chun dochair a bhaint as cuntas den chineál sin de réir an Chomhaontaithe.
Ciallaíonn “Dáta Íocaíochta”, i ndáil le haon Tréimhse Mhuirir, an lá gnó i ndiaidh dhul in éag Tréimhse Mhuirir dá leithéid.
Ciallaíonn “Modh Íocaíochta”modh íocaíocht ar féidir le eFlow glacadh leis, cárta creidmheasa, cárta dochair nó dochar díreach (Limistéar Aonair d’Íocaíochtaí Euro SEPA) ó chuntas íocaíochta an Chustaiméara, sparán digiteach nó aon mhodh íocaíochta eile a d’fhéadfadh eFlow a cheadú ó am go ham.
“Cuntas Iaríoctha” Ciallaíonn “Cuntas Iaríoctha” an cineál cuntais atá agat le eFlow ina bhféadfadh méid atá cothrom leis an méid dlite i ndáil le Dolaí agus aon mhéideanna eile dá leithéid a bheith dlite de réir an Chomhaontaithe seo tabhaithe i rith Tréimhse Mhuirir (an “méid gan íoc”) agus taifeadta ina leithéid de chuntas íoctha trí dhochar ó am go ham ón méid atá gan íoc ansin ó do Chuntas Íocaíochta.
“Cuntas Réamhíoctha” Ciallaíonn “Cuntas Réamhíoctha” an cineál cuntais atá agat le eFlow ina n-íoctar méideanna roimh ré atá le cur chun sochair a leithéid de chuntas, le méideanna dlite i ndáil le Dolaí agus méideanna eile a d’fhéadfadh a bheith dlite de réir an Chomhaontaithe seo á n-asbhaint ina dhiaidh sin, agus leis an tsaoráid méideanna breise a asbhaint ó am go ham ó do Chuntas Íocaíochta (nó íoctha ar bhealach eile a d’fhéadfadh eFlow a cheadú) agus a chur chun sochair an chuntais seo.
Ciallaíonn “Ráiteas Cuntais Ráithiúil” an Ráiteas Cuntais a eisítear chugat ar bhonn trí (3) mhí ina sonraítear do stair idirbhirt (lena n-áirítear aon mhuirir tabhaithe) i rith na tréimhse sonraithe.
Ciallaíonn “Feithiclí Cláraithe” an fheithicil nó na feithiclí atá cláraithe agat i ndáil leis an gComhaontú.
Ciallaíonn“Íocaíocht Diúltaithe” aon íocaíocht nár cuireadh méid a leithéid sin d’íocaíochta chun sochair eFlow lena haghaidh.
Ciallaíonn “Gníomhaire Lárionad Seirbhísí” fostaí de chuid an Lárionaid Seirbhísí do Chustaiméirí atá údaraithe chun déileáil le fiosrúcháin ó Chustaiméirí.
Ciallaíonn “Láithreán” an bhrí atá luaite i gclásal 22.
“Clib” Ciallaíonn “Clib” an gléas leictreonach a chuir eFlow nó eisitheoir clibe eile ar fáil duit le suiteáil sna Feithiclí Cláraithe, de réir na treorach suiteála clibe a chuir eFlow nó eisitheoir clibe eile ar fáil, chun bailiú leictreonach Dolaí a éascú faoi théarmaí an Chomhaontaithe seo i ndáil le húsáid a bheith á baint ag na Feithiclí Cláraithe as Bóthar Dola an M50 nó Bóithre Dola idir-inoibritheacha eile.
Ciallaíonn“Dola Clibe”an rogha dola ina bhfuil Clib eisithe le suiteáil sna Feithiclí Cláraithe, a ríomhtar trí thagairt a dhéanamh don aicme feithicle atá sonraithe sa reachtaíocht ábhartha agus Fodhlíthe Dola infheidhme.
Ciallaíonn“Dola”aon Dola (lena n-áirítear Dola réamhshocraithe) iníoctha ag an gCustaiméir chun úsáid a bhaint as Bóthar Dola atá ríofa trí thagairt a dhéanamh don aicme feithicle atá sonraithe sa reachtaíocht ábhartha agus sna Fodhlíthe Dola infheidhme.
Ciallaíonn “Fodhlíthe Dola”, ag aon am, na fodhlíthe atá infheidhme do Bhóthar Dola an M50 de bhun Achtanna na mBóithre, 1993 – 2015.
Ciallaíonn “Córas Bailithe Dola”an córas atá deartha agus á chothabháil chun bailiú Dolaí go leictreonach thar ceann eFlow a éascú.
Ciallaíonn “Bóthar Dola”aon bhóthar (nó stráice de bhóthar) a bhfuil úsáid Dola iníoctha lena aghaidh de réir Achtanna na mBóithre, 1993-2015.
“Feithiclí Neamhchláraithe” aon fheithicil nach bhfuil cláraithe le eFlow nó oibritheoir Bóthar Dola idir-inoibritheach (seachas Bóthar Dola an M50); agus
Ciallaíonn “Dola Físeáin”rogha dola Físeáin an M50 a bhaineann le d’fheithicil. Níl dola físeáin ar fáil ach ar an M50 agus gearrtar táille ag ráta físeáin atá ríofa trí thagairt a dhéanamh don aicme feithicle atá sonraithe sa reachtaíocht ábhartha sna Fodhlíthe Dola.

1.2
Sa Chomhaontú seo:

 • tá ceannteidil agus fo-cheannteidil in úsáid chun críche tagartha agus ní chuirfear san áireamh iad ach i ndáil le léirmhíniú nó forbairt an Chomhaontaithe seo;
 • cuimsítear i ngach tagairt d’aon chomhaontú (lena n-áirítear, gan teorainn, an Comhaontú seo), doiciméad nó ionstraim eile (faoi réir na gceadanna ábhartha ar fad agus aon fhoráil eile den Chomhaontú seo a bhaineann go sainráite lena leithéid sin de chomhaontú, doiciméad nó ionstraim eile) tagairt don chomhaontú, doiciméad nó ionstraim sin arna leasú, forlíonadh, ionadú, nuaite nó sannta;
 • cuimseofar i ngach tagairt d’aon reacht nó foráil reachtúil (lena n-áirítear aon fho-reachtaíocht) tagairtí aon reacht nó foráil reachtúil a leasaíonn, a shíneann, a chomhdhlúthaíonn nó a ionadaíonn a leithéid nó atá leasaithe, sínte, comhdhlúite nó ionadaithe;
 • is éard a bheidh i ngach tagairt don am den lá tagairt do cibé am den lá a bheidh i bhfeidhm in Éirinn;
 • áirítear i measc focal a iompórtálann an uimhir uatha an uimhir iolra agus a mhalairt;
 • folaíonn focail a allmhairíonn inscne áirithe gach inscne;
 • Cuimsítear in “duine” aon duine aonair, comhpháirtíocht, gnólacht, iontaobhas, comhlacht corparáideach, rialtas, comhlacht rialtais, údarás, eascróg, gníomhaireacht nó ionstraim, grúpa daoine nó cumann neamhchorpraithe;
 • Cuimseofar in aon tagairt do “eFlow” (seachas i ndáil le teidlíocht chun íocaíochtaí a fháil) daoine atá ag feidhmiú thar ceann eFlow i ndáil leis an gComhaontú seo;
 • glacfar leis go n-áireofar in aon tagairt d’eagraíocht nó ionadaí poiblí tagairt d’aon chomharba ar eagraíocht nó ionadaí poiblí dá leithéid nó aon eagraíocht nó eintiteas nó ionadaí atá freagrach as feidhmeanna nó freagrachtaí aon eagraíochta nó ionadaí poiblí dá leithéid; agus
 • sa chás go bhfuil beirt daoine nó níos mó i gceist leis an gCustaiméir, glacfar le cúnaint faoi seach an Chustaiméara mar chúnaint ó dhaoine i dteannta a chéile agus ó dhaoine éagsúla.
2 Glacadh leis an gcomhaontú seo
2.1
In imthosca ina ndéanann tú iarratas ar Chuntas ar líne (www.eflow.ie), iarrfar ort na téarmaí agus coinníollacha seo a léamh agus cliceáil ar an gcnaipe “Glacaim”, más mian leat leanúint ar aghaidh. Má chliceálann tú ar an gcnaipe “Glacaim”, glacfar leis go bhfuil tú páirteach sa Chomhaontú seo agus go nglacann tú leis.
2.2
Maidir le Cuntais a bhfuil feithiclí cláraithe le haghaidh Dola Clibe acu, nuair a bheidh an Fhoirm Iarratais Cuntais ceadaithe eiseoidh eFlow Clib chuig an seoladh a chuir tú ar fáil ar d’Fhoirm Iarratais Cuntais;
faoi réir chlásal 2.2(c) agus (d) thíos, tá an ceart agat, laistigh de 14 lá ón dáta ar seoladh an Comhaontú chugainn, do Chuntas linn a chealú;
chun ceart a fheidhmiú cealú a lorg ní mór duit do Chlib a thabhairt ar ais dúinn mar aon le hiarratas cealaithe a dhéanamh i scríbhinn. Ní mór an Chlib a thabhairt ar ais agus gan úsáid a bheith bainte as:
Beidh éifeacht leis an gComhaontú seo eadrainn, áfach, agus ní bheidh an ceart agat an Comhaontú seo a chealú roimh: (1) Dul in éag na tréimhse 14 lá dá dtagraítear di ag 2.2 (c) thuas; agus (2) An dáta agus an t-am a gcuireann tú an Chlib i d’fheithicil agus a dtugann tú faoi aistear ar Bhóthar Dola trí úsáid a bhaint as an gClib chun do dhliteanas an dola iníoctha a íoc a thaifeadadh.
2.3
 • Maidir le Dola Físeáin (seachas na Cuntais sin a nglactar leo de réir chlásal 2.1), nuair a bheidh an Fhoirm Iarratais Cuntais ceadaithe) eiseoidh eFlow an Comhaontú seo chuig an seoladh atá curtha ar fáil ar d’Fhoirm Iarratais Cuntais;
 • faoi réir chlásal 2.3(c) agus (d) thíos, tá an ceart agat, laistigh de 14 lá ón dáta ar seoladh an Comhaontú chugainn, an Cuntas Físeáin atá agat linn a chealú; agus
 • chun an ceart a fheidhmiú cealú a lorg ní mór duit iarratas i scríbhinn ar chealú a dhéanamh;
 • Beidh éifeacht leis an gComhaontú seo eadrainn, áfach, agus ní bheidh an ceart agat an Comhaontú seo a chealú roimh: (1) Dul in éag na tréimhse 14 lá dá dtagraítear di ag 2.3(c) thuas; agus (2) An dáta agus an t-am a dtugann tú faoi aistear ar Dhola an M50 agus is ionann an dola a bhfuil dliteanas ort é a íoc agus an dola atá infheidhme do shealbhóir an Chuntais.
2.4
Ba cheart duit a thabhairt faoi deara, nach bhfuil éifeacht leis an gComhaontú seo, i gcás Cuntas Réamhíoctha, mura bhfuil agus go dtí go bhfaigheann eFlow, i ndáil le do Chuntas, an tIarmhéid Tionscnaimh Cuntais agus go dtí go bhfuil Iarmhéid Tionscnaimh Cuntais dá leithéid faighte ag eFlow, glacfar leis na Feithiclí Cláraithe mar Fheithiclí Neamhchláraithe.
3 Feithiclí – Modh Taifeadta

Tairgeann eFlow dhá mhodh chun aistear Feithiclí Cláraithe ar Bhóthar Dola an M50 a thaifeadadh, eadhon: Dola Clibe; Dola Físeáin; Glactar grianghraf de/taifeadtar gach feithicil a úsáideann Bóthar Dola an M50. Coimeádtar na grianghraif/íomhánna seo chun críche forfheidhmiúcháin agus chun déileáil le agus aon díospóidí a d’fhéadfadh a bheith ag baint le feithicil nó cuntas a réiteach.
Má theastaíonn tuilleadh eolais uait maidir le conas a bhailítear agus a phróiseáiltear do chuid sonraí pearsanta, féach ar Ráiteas Príobháideachais eFlow agus Fógra um Chosaint Sonraí eFlow inár rannóg ‘Íoslódálacha’ [here]

4 Dolaí
4.1
Gan dochar d’aon oibleagáid dhlíthiúil forchurtha ort ag dlí infheidhme, tá tú faoi dhliteanas eFlow a íoc le haghaidh gach Dola a d’fhéadfadh Feithiclí Cláraithe a thabhú de bhun an dlí infheidhme agus beidh a leithéid sin de mhéideanna á n-íoc de réir an Chomhaontaithe seo.
4.2
Féadfar na Dolaí atá infheidhme i ndáil le haon Bhóthar Dola (lena n-áirítear Bóthar Dola an M50) a choigeartú ó am go ham de réir an dlí infheidhme.
4.3
Is féidir le eFlow an aicme feithicle lena mbaineann Dola Clibe nó Dola Físeáin a athrú go haontaobhach, agus íocfaidh tú an Dola cuí atá infheidhme maidir leis an aicmiú nua seo, má tá an rogha Dola Clibe nó Dola Físeáin in úsáid agat d’aicme feithicle nach bhfuil comhsheasmhach d’aicme feithicle na bhFeithiclí Cláraithe agus lena mbaineann an t-idirbheart Clibe nó Físeáin.
4.4
Comhaontaíonn tú fógra a chur chuig eFlow maidir le haon athrú a bhaineann le Feithicil Chláraithe nó athrú a bhaineann le hainm nó seoladh nó oifig chláraithe, laistigh de sheacht (7) lá ó uair a dtarlaíonn an t-athrú. Má theipeann ar dhuine fógra a chur chuig eFlow maidir le haon athruithe, d’fhéadfadh go mbeadh dliteanas leantach i gceist i ndáil le táillí seirbhíse breise, fíneálacha nó pionóis atá sonraithe sna Fodhlíthe Dola.
5 Clibeanna agus Dola Clibe
5.1
Ní cheadófar Clib a úsáid ach don Fheithicil Chláraithe (agus Cuntas gaolmhar) a bhfuil an Chlib á heisiúint ag eFlow lena haghaidh.
5.2
Tá an fhreagracht ortsa a chinntiú go bhfuil Clib(eanna) atá feistithe agat ar an bhFeithicil/ar na Feithiclí Cláraithe a bhfuil an Chlib cláraithe lena haghaidh/lena n-aghaidh de réir na dtreoracha feistithe Clibe atá curtha ar fáil ag eFlow d’fhonn a chinntiú:
gur féidir leis cumarsáid a dhéanamh go sásúil leis an gCóras Bailithe Dola; agus
gur féidir aistear na Feithicle Cláraithe trí Bhóthar Dola an M50 (nó aon bhóthar dola eile) a thaifeadadh ar an gCóras Bailithe Dola (nó ar aon chóras atá bunaithe ar aon bhóthar dola eile chun críocha ETC).
5.3
Má fhaigheann tú Clib ó oibritheoir Bóthar Dola seachas Bóthar Dola an M50 agus má tá sé beartaithe agat an chlib seo a úsáid i bhFeithicil Chláraithe i dteannta leis an gClib don Fheithicil Chláraithe sin, tá an fhreagracht ortsa a chinntiú go bhfuil an chlib suiteáilte de réir na treorach suiteála clibe agus de réir alt 15 den chomhaontú seo.
5.4
Sa chás gur Bóthar Dola idir-inoibritheach é Bóthar Dola agus go bhfuil Clib suiteáilte san Fheithicil Chláraithe de réir an Chomhaontaithe seo, b’fhéidir go mbeidh tú in ann an Dola iníoctha i ndáil le húsáid a bheith á baint ag Feithicil Chláraithe den chineál sin as bóthar dola den chineál sin a íoc:
trína haistear a thaifeadadh trína chinntiú go bhfuil a Clib ag déanamh cumarsáide le córas Bóthar Dola den chineál sin le haghaidh ETC;
mionsonraí maidir lena leithéid sin d’idirbheart a bheith á gcur ar fáil do eFlow, ionas go n-íocfaidh eFlow an méid atá dlite i ndáil le Dola den chineál sin; agus
méid do Chuntais:
 • (i ndáil le Cuntas Réamhíoctha) asbhainfear uaidh an méid atá dlite i ndáil lena leithéid sin de Dhola; nó
 • (i ndáil le Cuntas Iaríoctha) méadófar an méid dlite do eFlow ar an gcéad Dáta Íocaíochta eile i ndáil lena leithéid sin de Dhola, ar an gcoinníoll, áit ar sháraigh tú an Comhaontú seo (de bhí go dteipeann ort aon mhéid dlite dó a íoc le eFlow de réir an Chomhaontaithe seo nó ar shlí éigin eile nó, sa chás gur Cuntas Réamhíoctha atá ann, go bhfuil iarmhéid aon Chuntais Réamhíoctha dá leithéid, cothrom le níos lú ná an tIarmhéid Íosta), go mb’fhéidir nach mbeidh tú in ann tairbhe a bhaint as an gceart seo.
5.5
I gcás Dola Clibe, sa chás nach dtaifeadtar aistear na Feithicle Cláraithe ar an mBóthar Dola trí úsáid a bhaint as an gClib mar gheall ar shuiteáil mhícheart agus sa chás go dtaifeadtar pláta clárúcháin na Feithicle Cláraithe, beidh eFlow i dteideal Dola a mhuirearú i ndáil lena leithéid sin d’úsáide amhail is gur íocaíocht Físeáin an fheithicil, seachas íocaíocht Clibe.
5.6
Sa chás go bhfuil an Comhaontú seo sáraithe agat (de bhrí go dteipeann ort aon mhéid dlite dó a íoc le eFlow de réir an Chomhaontaithe seo nó ar shlí éigin eile nó, sa chás gur Cuntas Réamhíoctha atá ann, go bhfuil iarmhéid aon Chuntais Réamhíoctha dá leithéid, cothrom le níos lú ná an tIarmhéid Íosta), d’fhéadfadh eFlow glacadh leis nach bhfuil na Feithiclí Cláraithe faoi réir Dola Clibe agus sa chás sin beidh tú dlite Dolaí a íoc amhail is gur Feithiclí Neamhchláraithe iad na Feithiclí Cláraithe.
6 Dola Clibe Feithiclí Leictreacha

6.1
Ón 1 Iúil 2018, beidh úinéirí feithiclí leictreacha cáilithe chun aisíocaíochtaí a fháil ar Bhóithre Dola na hÉireann Is féidir le húinéirí cláraithe feithicil leictreach nó hibrid inluchtaithe (i.e. “Feithicil Incháilithe”) atá cláraithe ar Chomhad Bunachar Sonraí Náisiúnta Feithicle (NVDF) na Roinne Iompair tairbhe a bhaint as Scéim Chuntas Clibe na bhFeithiclí Leictreacha (an “Scéim”).
6.2
D’fhéadfaí go gceanglófaí ar úinéir cláraithe Feithicil Incháilithe fianaise a sholáthar maidir le hincháilitheacht feithicle nuair a dhéantar iarracht iarratas a dhéanamh ar an scéim.
6.3
Faoin Scéim gheobhaidh sealbhóirí cuntais cistí de réir rialacha na Scéime foilsithe
6.4
Sonraítear i Rialacha na Scéime na srianta foriomlána a chuirtear san áireamh sa Scéim, lena n-áirítear an pointe go bhfuil an Scéim faoi réir athbhreithnithe á dhéanamh ag an Aire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt, a d’fhéadfadh gnéithe áirithe den Scéim a athrú ó am go ham, lena n-áirítear i ndáil le Srian Bliantúil Uasta Incháilithe ETC.
6.5
Ba cheart do chustaiméirí a thabhairt faoi deara go sonraítear i Rialacha na Scéime go bhfuil Srian Bliantúil Uasta Incháilithe ETC le cur i bhfeidhm le haghaidh gach Feithicil Incháilithe beag beann ar an Soláthraí Seirbhíse Clibe a bhfuil cuntas agat leis.
6.6
Cuirfear aisíocaíochtaí chun sochair an Chuntais a bhaineann le Clib na feithicle leictrí sa chás go ndearna an Fheithicil Incháilithe idirbheart clibe bailí. Ní féidir ach le feithiclí a bhfuil Clib acu tairbhe a bhaint as an Scéim.
6.7
Cuirfear aisíocaíochtaí chun sochair an Chuntais a bhaineann le Clib na Feithicle Incháilithe mí amháin chun deiridh.
6.8
Próiseálfaimid do shonraí idirbhirt, lena n-áirítear do shonraí pearsanta, chun na gcríoch seo a leanas: (i) aon aisíocaíochtaí a chur chun sochair do do chuntas; (ii) sonrasc a sheoladh chuig Bonneagar Iompair Éireann maidir le costas agus íoc na n-aisíocaíochtaí; (iii) tuairisciú do TII agus DTTAS maidir leis an Scéim; agus (iv) comhlíonadh le Rialacha na Scéime a mhonatóiriú. Má theastaíonn tuilleadh eolais uait maidir le próiseáil do chuid sonraí pearsanta, féach ar ár Polasaí Príobháideachais.
6.9
Beidh an Scéim i bhfeidhm go dtí an 31 Nollaig 2022 agus d’fhéadfadh go mbeadh éagsúlacht le tabhairt faoi deara sa leibhéal aisíocaíochtaí de bhua threoir an Aire agus de réir shrianta inacmhainneachta na Scéime ina hiomláine don Státchiste.

7 Íoc Dolaí agus Muirear

7.1
Íocfaidh tú gach méid atá dlite do eFlow de réir an Chomhaontaithe seo, lena n-áirítear gan teorainn, gach méid atá dlite:

 • i ndáil le haon mhuirir Dola agus ghaolmhara;
 • gach méid atá iníoctha trí Tháille Chuntais;
 • gach méid atá dlite trí Mhuirir Ráiteas Cuntais Bhreise a d’fhéadfaí a bhunú aon Mhuirir Íocaíochta Déanaí; agus
 • aon suimeanna agus muirir eile atá dlite de bhua théarmaí agus choinníollacha an Chomhaontaithe.

Áirítear sna muirir a mbeidh tú dlite iad a íoc (gan dochar do ghinearáltacht an méid thuasluaite) aon mhuirir a d’fhéadfadh eFlow a fhógairt ó am go ham i ndáil le Mí-úsáid nó mí-úsáid Bóthar Dola.
7.2
Sa chás go mbíonn Íocaíocht Dhiúltaithe i gceist, cinnteoidh an Custaiméir go bhfaigheann eFlow an méid atá gan íoc (i dteannta le haon mhuirir a eascraíonn as an Íocaíocht Dhiúltaithe) a luaithe agus is féidir ach i gcás ar bith laistigh de cheithre lá déag (14) ó dháta na hÍocaíochta Diúltaithe.
7.3
Glacann tú le freagracht fógra a thabhairt do eFlow maidir le haon athruithe a bhaineann le do shonraí íocaíochta (lena n-áirítear, gan teorainn, do chuntas íocaíochta) mar atá sonraithe san Fhoirm Iarratais Cuntais.
7.4
Ainneoin go ndéanann eFlow gach iarracht a chinntiú go bhfuil muirir á dtaifeadadh go beacht, glacann tú leis go bhféadfadh míríomhanna tarlú sna hiarmhéideanna Cuntais. I gcásanna den chineál sin, coimeádann eFlow an ceart coigeartú a dhéanamh gan fógra a thabhairt, sa chás gur féidir fianaise a sholáthar go bhfuil an coigeartú oiriúnach. Cuirfear mioneolas nó achoimre de choigeartuithe den chineál sin ar fáil ar an Ráiteas Cuntais infheidhme.
7.5
Níl tú i dteideal aon ús ar shuimeanna faighte ag eFlow de bhun théarmaí an Chomhaontaithe seo.
7.6
Má dhéanann tú aon cheann acu seo a leanas:

 • má chealaíonn nó má athraíonn tú íocaíocht nó do mhionsonraí íocaíochta (lena n-áirítear an cuntas íocaíochta); nó
 • mura mian leat leanúint leis na híocaíochtaí a dhéanamh,

Cuirfidh tú fógra chuig eFlow, laistigh d’fhiche a ceathair (24) uair an chloig maidir le haon chealú, athrú nó aidhm dá leithéid agus íocfaidh tú na méideanna ar fad atá dlite do eFlow.
7.7
Íocaíochtaí Dochair Dhírigh ar fáil de réir SEPA (Limistéar Aonair d’Íocaíochtaí Euro) Is tionscnamh AE é SEPA a bhfuil sé mar aidhm leis an bealach a bpróiseáiltear íocaíochtaí leictreonacha san AE a athrú. Ciallaíonn sé seo
nach mbeidh aon difríocht ag baint le híocaíocht a dhéanamh in aon tír chrios SEPA i gcomparáid le híocaíocht a dhéanamh in Éirinn.

8 Cuntas Réamhíoctha

Nuair atá Cuntas Réamhíoctha roghnaithe agat:

 • tá an tIarmhéid Tionscnaimh Cuntais do gach Cuntas Réamhíoctha cothrom le daichead euro (€40.00) do gach Cuntas Cláraithe;
 • tá tusa freagrach as a chinntiú go bhfuil an tIarmhéid Íosta i gCuntas Réamhíoctha dá leithéid i gcónaí;
 • nuair a thabhaíonn tú dliteanas eFlow de réir an Chomhaontaithe seo, asbhainfidh eFlow (agus leis seo údaraíonn tú eFlow chun an dliteanas sin a asbhaint) ón gCuntas Réamhíoctha (agus a leithéid sin d’asbhaintí a dhéanamh ón Iarmhéid Cuntais infheidhme) gach méid atá dlite dó de réir an Chomhaontaithe seo, lena n-áirítear, gan teorainn, iad siúd dá dtagraítear dóibh i gclásal 8.1;
 • údaraíonn tú leis seo eFlow treoracha a thabhairt do chuntas dochair a chur do dhochar ó am go ham le méid comhionann le:
 • an Méid Réamhíoctha Íosta; nó
 • cibé méid eile a d’fhéadfadh a bheith riachtanach d’fhonn a chinntiú go bhfuil Iarmhéid Cuntais do Chuntais Réamhíoctha cothrom leis an Iarmhéid Íosta, ar a laghad, de réir an Mhodha Íocaíochta atá luaite leis an gCuntas;

agus léireofar sa Chuntas a leithéid sin d’íocaíochtaí a fhaigheann eFlow.

9 Cuntas Iaríoctha
Sa chás go bhfuil Cuntas Iaríoctha roghnaithe agat;
 • tá tú freagrach as a chinntiú go bhfuil do Mhodh Íocaíochta roghnaithe bailí agus go bhfuil dóthain cistí ar fáil sa Chuntas Íocaíochta chun gach méid dlite do eFlow a íoc de réir an Chomhaontaithe seo;
 • sa chás go dtabhaíonn tú dliteanas (lena n-áirítear, gan teorainn, i ndáil leo siúd dá dtagraítear i gclásal 8.1) do eFlow de réir an Chomhaontaithe seo, áireoidh eFlow an méid sin sa Chuntas Iaríoctha agus coigeartófar an tIarmhéid Cuntais chun an méid sin a chur san áireamh; agus
 • ar gach Dáta Íocaíochta, tabharfaidh eFlow treoracha maidir le conas do Chuntas Íocaíochta a chur do dhochar (agus údaraíonn tú leis seo eFlow chun a leithéid sin de threoracha a thabhairt) le méid atá cothrom leis an Iarmhéid Cuntais nuair a théann an Tréimhse Mhuirir ábhartha in éag de réir an Chuntais agus léireofar sa Chuntas a leithéid sin d’íocaíochtaí nuair a fhaigheann eFlow iad.
10 Cuntas Cuairteora

Sa chás go bhfuil Cuntas Cuairteora roghnaithe agat:

 • Is cuntas sealadach é seo agus ní bheidh sé gníomhach ach don tréimhse ama atá roghnaithe agat;
 • Níl rogha an Chuntais Réamhíoctha ach ar fáil do Chuntais Cuairteora;
 • Ní féidir dochar díreach a shocrú do Chuntas Cuairteora;
 • Sannfar Dola Físeáin amháin d’fheithiclí atá cláraithe le haghaidh Cuntas Cuairteora.
11 Táillí agus Muirir Chuntais

11.1
Beidh tú freagrach as na Táillí infheidhme a íoc ar bhonn míosúil. Déanfar a leithéid de Tháillí a chur do dhochar do Chuntais le haghaidh gach Tréimhse Mhuirir.
11.2
Tá an Táille Chuntais le haghaidh gach Clib eisithe i ndáil le feithicil sannta do Dhola Clibe cothrom le €1.00 móide CBL le haghaidh gach mí nó cuid de mhí sa chás go bhfuil Clib bhailí sannta ag an gCustaiméirí d’fheithicil chláraithe. D’fhéadfaí a leithéid sin de mhéid a athrú gan réamhfhógra a thabhairt don Chustaiméir.
11.3
Ní bhaineann táillí le feithiclí a roghnaigh Dola Físeáin ar fheithicil.
11.4
Níl aon táille iníoctha i ndáil le heisiúint an Ráitis Chuntais Mhíosúil sa chás go seoltar fógra maidir le Ráiteas Cuntais dá leithéid trí ríomhphost agus go gcuirtear an Ráiteas Cuntais sin ar fáil ar líne. Níl aon táille iníoctha i ndáil le heisiúint an Ráitis Chuntais Ráithiúil sa chás go n-eisítear Ráiteas Cuntais Ráithiúil dá leithéid tríd an bpost. Sa chás gur mian leat go mbeidh Ráiteas Cuntais Mhíosúil á eisiúint tríd an bpost, beidh Muirear Cuntais Bhreise á ghearradh i ndáil le gach Cuntas Míosúil dá leithéid.
11.5
Sa chás go lorgaíonn tú Ráiteas Cuntais bhreise, íocfaidh tú Muirear Ráiteas Cuntais Bhreise le eFlow i ndáil le gach Ráiteas Cuntais bhreise dá leithéid, is cuma má eisítear a leithéid trí ríomhphost nó tríd an bpost.

12 Díospóid Muirear

12.1
Ní mór fógra a chur chuig eFlow maidir le haon díospóidí muirear atá le feiceáil ar do Chuntas laistigh de nócha (90) lá ó uair a bpostáiltear an muirear. Tá gach díospóid faoi réir athbhreithnithe agus faofa eFlow agus b’fhéidir go mbeadh ort doiciméid nó fianaise bhreise a chur ar fáil. Chun críche díospóidí a réiteach, coimeádann eFlow íomhánna fótagrafacha de gach idirbheart a dhéantar ar Bhóthar Dola an M50 le haghaidh tréimhse theoranta ama.
12.2
Sa chás gur phostáil eFlow muirear chuig do Chuntas go mícheart agus / nó gur gearradh muirear ort go mícheart, aisíocfaidh eFlow an méid a muirearaíodh go mícheart chuig do Chuntas.

13 Ráitis

13.1
Soláthróidh eFlow, de réir na Foirme Iarratais Cuntais, gan mhuirear:

 • Ráiteas Cuntais Bhliantúil a eiseofar trí ríomhphost agus a chuirfear ar fáil ar líne; nó
 • Ráiteas Cuntais Ráithiúil eisithe tríd an bpost, chuig do sheoladh ríomhphoist nó poist (mar is cuí) atá curtha ar fáil ar d’Fhoirm Iarratais Cuntais (nó chuig aon seoladh ríomhphoist nó poist athraithe atá curtha in iúl agat do eFlow de réir an Chomhaontaithe seo) ina sonraítear an stair idirbheart don tréimhse shonraithe. Tabhair faoi deara: Ní sheolfar Ráitis Mhíosúla agus Ráithiúla sa chás go bhfuil iarmhéid oscailte agus dúnta an chuntais cothrom le náid agus sa chás nach bhfuil aon stair idirbhirt ann don tréimhse shonraithe. Beidh na ráitis seo ar fáil ar líne, áfach.

13.2
Féadfaidh tú a iarraidh go n-eiseofar Ráitis Chuntais bhreise chugat tríd an ríomhphost nó tríd an bpost agus nuair a sholáthraítear Ráiteas Cuntais bhreise dá leithéid sin, beidh eFlow i dteideal Muirear Ráiteas Cuntais Bhreise a fháil i ndáil le Ráiteas Cuntais bhreise dá leithéid.
13.3
Sainaithneofar ar aon Ráiteas Cuntais na Bóithre Dola ábhartha, Dolaí ábhartha agus aon mhuirir eile atá iníoctha agus gach íocaíocht faighte nó diúltaithe laistigh den tréimhse shonraithe.
13.4
Sa chás gur roghnaigh tú Ráitis Chuntais Ráithiúla a fháil tríd an bpost, beidh eFlow i dteideal, maidir le haon tréimhse trí mhí ar leith, Ráitis Chuntais Mhíosúla a eisiúint chugat tríd an bpost in ionad Ráiteas Cuntais Ráithiúil dá leithéid.

14 Clib a Sholáthar agus a Úsáid

14.1
Nuair a bheidh tú cláraithe go sealadach le haghaidh Dola Clibe (i.e., faoi réir glacadh leis an gComhaontú seo de réir chlásal 2), cuirfidh eFlow an Chlib (nó na Clibeanna) ar fáil duit agus beidh tusa freagrach as:

 • an Chlib a shuiteáil agus a úsáid san Fheithicil Chláraithe lena n-eisítear an Chlib de réir na dtreoracha atá curtha ar fáil agus cinnteoidh tú go bhfuil an Chlib feistithe i gceart;
 • an Chlib a úsáid de réir an Chomhaontaithe seo don Fheithicil Chláraithe atá liostaithe ar an bhFoirm Iarratais Chuntais agus i ndáil lenar eisíodh an Chlib;
 • a chinntiú nach n-aistreofar, nach ndíolfar, nach ndiúscófar, nach ndéanfar damáiste nó nach gcuirfear isteach ar an gClib nó nach mbainfear úsáid chalaoiseach nó mhídhleathach as an gClib;
 • a bheith chomh cúramach agus is féidir agus a chinntiú nach gcailltear, nach ngoidtear nó nach mbaintear mí-úsáid as an gClib agus gach céim réasúnach a dhéanamh ar mhaithe le sábháilteacht na Clibe a chinntiú;
 • soláthróidh tú gach faisnéis atá agat maidir le haon chaillteanas, goid nó Mí-úsáid na Clibe do eFlow agus déanfaidh tú gach céim a mheasann eFlow atá riachtanach chun cabhrú le Clib a aisghabháil; nó
 • a chinntiú nach n-aistreofar nó nach roinnfear Clib le feithicil eile chun iarracht a dhéanamh Dola a íoc go leictreonach.

Gan dochar do ghinearáltacht an méid thuasluaite, ní dhéanfaidh tú iarracht an Chlib a úsáid trí í a iompar i do lámh nó a fhágáil ar an deais nó in áit éigin neamhfheistithe eile san Fheithicil Chláraithe nó in aon fheithicil eile agus is ionann aon chineál iompair dá leithéid agus Mí-úsáid chun críche an Chomhaontaithe seo.
14.2
Mura suiteálann tú an Chlib/na Clibeanna i gceart san Fheithicil Chláraithe/sna Feithiclí Cláraithe, d’fhéadfaí muirear a ghearradh ort ag an ráta Dola le haghaidh Feithiclí Neamhchláraithe maidir le Bóthar Dola an M50. Beidh tú faoi dhliteanas le haghaidh aon Dolaí neamhíoctha agus pionós infheidhme de réir an dlí infheidhme mar thoradh ar theip Clib a fheistiú i gceart.
14.3
Glacfar leis an gClib mar mhaoin de chuid eFlow agus ní dhéanfaidh tusa aon rud nó ní cheadóidh tú aon rud a dhéanamh a d’fhéadfaí glacadh leis mar Mhí-úsáid na Clibe.

15 Clibeanna Damáistithe / Caillte / Goidte

15.1
Sa chás go bhfuil Clib damáistithe, caillte nó goidte, tá an fhreagracht ortsa fógra a chur chuig eFlow tríd an suíomh gréasáin, comhrá gréasáin nó tríd an teileafón trí ghlaoch ar an Lárionad Seirbhísí do Chustaiméirí. Leanfaidh tú de bheith faoi dhliteanas le haghaidh aon úsáid a bhaintear as an gClib go dtí go bhfaigheann eFlow fógra go bhfuil an Chlib damáistithe, caillte nó goidte agus go dtí go mbeidh an Chlib cealaithe ag eFlow.
15.2
Chun críche an Chomhaontaithe seo, glactar leis gurb ionann damáiste agus gníomh a chiallaíonn go bhfuil Clib lochtach nó do-oibrithe mar gheall ar chur isteach, mí-úsáid, úsáid mhíchuí, sceitheadh cadhnra, aghlot nó scriosadh trí thimpiste.
15.3
I ndiaidh fógra a thabhairt do eFlow de réir chlásal 15.1 thuas, cealóidh nó díchumasóidh eFlow ar bhealach éigin eile an Chlib agus ní cheadófar aon úsáid eile a bhaint as an gClib.
15.4
Sa chás go gcailleann tú Clib nó go ndéanann tú damáiste do Chlib, ní bheidh tú i dteideal Clib athsholáthair a fháil saor in aisce ach féadfaidh tú athiarratas a dhéanamh ar Chlib nua ag costas €20.00 móide CBL nó cibé costas eile a bheidh infheidhme ag an am sin.

16 Clib a Thabhairt ar Ais

16.1
Comhaontaíonn tú an Chlib a thabhairt ar ais do eFlow:

 • nuair a iarrann eFlow a leithéid;
 • sa chás go bhfuil an Chlib lochtach nó go n-aimsítear an Chlib i ndiaidh fógra a fháil ón gCustaiméir go raibh an Chlib caillte nó goidte; nó
 • i ndiaidh fhoirceannadh an Chomhaontaithe le haghaidh cibé cúis.

16.2
Sa chás go dteipeann ort Clib a thabhairt ar ais de réir an Chomhaontaithe seo, laistigh de cheithre lá déag (14) ó dhualgas a bheith ort a leithéid a dhéanamh, féadfaidh eFlow muirear de €20.00 móide CBL a fhorchur nó cibé costais eile a bheidh infheidhme ag an am sin, ort, agus beidh a leithéid sin de mhuirear le cur do dhochar ó do Chuntas.

17 Comhaontú a Chealú

17.1
Féadfaidh tú an Comhaontú seo a chealú laistigh de cheithre lá déag (14) ón gComhaontú de réir chlásal 2 agus faoi réir chlásal 2.
Sa chás go mbaineann an ceart chun cealaithe leat agus go bhfuil an ceart sin á fheidhmiú i ndáil le Cuntas Clibe, tabharfaidh tú an Chlib ar ais do eFlow láithreach laistigh de cheithre lá déag (14) ón gClib a fháil agus aisíocfaidh eFlow aon Táille Chuntais nó aon Iarmhéid Tionscnaimh Cuntais leat an uair sin.
17.2
Sa chás nach bhfuil an Chlib úsáidte laistigh den tréimhse ceithre lá déag (14), ní bheidh tú i dteideal do cheart chun an Comhaontú a chealú a fheidhmiú.

18 Foirceannadh

18.1
Féadfaidh eFlow an Comhaontú seo a chealú láithreach:

 • má sholáthraítear achainí le haghaidh ordú féimheachta maidir leatsa nó mura bhfuil tú ar shlí ar bith eile in ann do chuid fiachas a íoc nuair a bhíonn siad dlite; nó, de réir mar is cuí, glacann eireadóir seilbh go dleathach (agus ní scartar le seilbh laistigh de thríocha lá (30)); nó ceaptar glacadóir go bailí maidir le do shócmhainní; nó soláthraítear achainí chun scrúdaitheoir a cheapadh; nó déantar ordú scrúdaitheoireachta maidir leat; nó soláthraítear achainí maidir le foirceannadh nó féimheacht; nó déantar ordú le haghaidh d’fhoirceanta nó féimheachta; nó déantar réiteach éifeachtach nó ritear réiteach éifeachtach le haghaidh d’fhoirceanta; nó
 • má tá aon cheann de théarmaí an Chomhaontaithe sé á sárú go hábhartha agat, mura féidir a leithéid de shárú a réiteach nó, más féidir a leithéid de shárú a réiteach, glacfar leis go mbeidh mainneachtain dá leithéid gan réiteach le haghaidh tríocha lá (30) i ndiaidh fógra maidir lena leithéid a bheith tugtha ag eFlow duit;
 • sa chás go dteipeann ort an Chlib a úsáid de réir an Chomhaontaithe seo nó gur bhain tú úsáid nó gur mhaígh tú gur bhain tú úsáid as Clib ar bhealach neamhúdaraithe nó neamhdhleathach; nó
 • sa chás, i dtuairim eFlow, gur stop tú ag déanamh na n-íocaíochtaí a theastaíonn de réir an Chomhaontaithe seo agus go dteipeann ort méid a íoc atá dlite do eFlow laistigh den am iarrtha le haghaidh íocaíochta.

18.2
Gan dochar do do cheart an Chomhaontú seo a chealú de réir alt 17 thuas, féadfaidh ceachtar den dá pháirtí an Comhaontú seo a fhoirceannadh trí cheithre lá déag (14) fógra a thabhairt don pháirtí eile, ar an gcoinníoll, nuair a thugtar a leithéid d’fhógra:

 • go gcuirfear deireadh le do theidlíocht an Córas Bailithe Dola atá sonraithe sa Chomhaontú seo a úsáid; agus
 • glacfar leis na Feithiclí Cláraithe mar Fheithiclí Neamhchláraithe.
19 Iarmhairtí an Fhoirceanta

19.1
I ndiaidh foirceanta, beidh tú freagrach as aon mhéideanna atá dlite agat faoin gComhaontú seo agus cuirfear a leithéid sin de mhéideanna gan íoc do dhochar do Chuntais. Más gá, d’fhéadfadh eFlow treoracha a thabhairt do chuntas íocaíochta a chur do dhochar le haon iarmhéid atá gan íoc do eFlow ar nó i ndiaidh an fhoirceanta.
Aisíocfar aon iarmhéid creidmheasa fágtha leat trí chomhaontú chuig do mhodh íocaíochta roghnaithe nuair a bheidh gach íocaíocht nó iarmhéid dola atá gan íoc íoctha.
19.2
Mura bhfuil dóthain cistí i do Chuntas, beidh tú faoi dhliteanas le haghaidh gach méid dá leithéid. Mura n-íoctar a leithéid de mhuirir neamhíoctha le eFlow go pras, b’fhéidir go mbeifeá faoi dhliteanas le haghaidh muirear seirbhíse, fíneálacha nó pionós breise atá sonraithe sna Fodhlíthe Dola, Muirir Íocaíochta Déanaí nó cibé rud a d’fhéadfaí a chur in iúl duit ó am go ham.

20 Leasuithe ar an gComhaontú

20.1
Féadfaidh eFlow téarmaí agus coinníollacha an Chomhaontaithe seo a athrú am ar bith agus cuirfear fógra chugat maidir le haon athruithe dá leithéid sula mbíonn éifeacht leo. Measfar go mbeidh glactha agat lena leithéid d’athruithe laistigh de cheithre lá déag (14) ón bhfógra a fháil nó nuair a bheidh idirbheart dola ar an M50 curtha i gcrích agat i ndiaidh dháta an fhógra, cibé acu is túisce.
20.2
Mura nglacann tú le téarmaí agus coinníollacha an Chomhaontaithe seo, nó aon athruithe, leasuithe nó impleachtaí eile ar théarmaí agus coinníollacha an Chomhaontaithe seo ó eFlow, cuirfidh tú fógra chuig Lárionad Seirbhísí do Chustaiméirí eFlow laistigh de cheithre lá déag (14) ó uair a eisíonn eFlow na sonraí seo agus foirceannfar an Comhaontú seo agus ba cheart aon Chlibeanna a sheoladh ar ais de réir chlásal 16 thuas.

21 Cosaint Sonraí

21.1
Má theastaíonn eolas uait maidir le próiseáil do chuid sonraí pearsanta, féach ar Ráiteas Príobháideachais eFlow agus Fógra um Chosaint Sonraí eFlow inár rannóg ‘Íoslódálacha’ anseo

22 Maoin Intleachtúil
Deonaíonn eFlow ceart teoranta neamheisiach, neamh-inaistrithe duit suíomh gréasáin eFlow a rochtain agus a úsáid atá le fáil ag www.eflow.ie (an “Suíomh”) agus an t-ábhar atá le fáil ansin. Tá a leithéid de rochtain faoi réir théarmaí an Chomhaontaithe seo agus Théarmaí Úsáide an tSuímh Gréasáin atá sonraithe ar an Suíomh tráth a leithéid sin de rochtain.
23 Uiríoll agus Baránta

Déanann tú uiríoll agus barántaíonn tú eFlow maidir leis na nithe seo a leanas:

 • tá an fhaisnéis arna nochtadh do eFlow i ndáil leis an gComhaontú seo fíor agus ceart;
 • tá glactha go bailí agat leis an gComhaontú seo; agus
 • is ionann an Comhaontú seo agus do chuid oibleagáidí bailí agus ceangailteacha.
24 Sannadh

24.1
Féadfaidh eFlow a chearta, oibleagáidí agus leas in nó faoin gComhaontú seo a shannadh, a aistriú nó a dhiúscairt ar shlí eile d’aon duine ag aon am.
24.2
Ní cheadófar duit a chearta, oibleagáidí agus leas in nó faoin gComhaontú a shannadh, a aistriú nó a dhiúscairt ar shlí eile.

25 Force Majeure
Má tá cosc nó bac ar úsáid na Clibe nó aon Bhóthar Dola mar gheall ar ní nach bhfuil aon smacht ag eFlow air lena n-áirítear ach ní teoranta d’fhoiche Dé, gníomhartha rialtais, stailceanna, frithdhúnadh, díospóidí tionsclaíocha, gaoth, tine, tintreach, aerárthach, pléascadh, tuilte, triomach, círéibeacha, clampar sibhialta, gníomhartha cogaidh, éirí amach, lánchosc, paindéimí, éagumas cumarsáid a dhéanamh le tríú páirtithe le haghaidh cibé cúis, teip aon chórais ríomhaireachta nó lonnaíochta, teip nó moill ar tharchur teachtaireachta trí aon líonra aipe nó fóin phóca, cosc ó nó bac ar aon fhuinneamh nó soláthairtí eile a fháil, rógaireacht mhall nó mhailíseach nó goid nó íoc trí bhotún gníomhaire nó aon chúis eile (cibé acu atá nó nach bhfuil a leithéid cosúil le haon ní thuasluaite) nach bhfuil aon smacht ag eFlow nó ag aon cheann dá ghníomhairí nó fochonraitheoirí air, ansin cuirfear feidhmiú an Chomhaontaithe seo ar fionraí gan aon dliteanas thar ceann eFlow go dtí go dtagann deireadh lena leithéid de chosc nó bac.
26 Dliteanas

26.1
A mhéid a cheadaítear faoin dlí, tá aon agus gach dliteanas de chuid eFlow (cibé acu faoi chonradh, tort (lena n-áirítear faillí) nó ar shlí ar bith eile) a eascraíonn as nó i ndáil le Clib (lena n-áirítear gan teorainn, teip ar an gClib feidhmiú, díghníomhachtú na Clibe nó Mí-úsáid na Clibe), curtha as an áireamh anseo.
26.2
Ní bheidh aon oibleagáid ná dliteanas ar eFlow ná ar a ghníomhairí maidir leis an úsáid a bhaineann tú as an gClib nó feidhmiú na Clibe. Is é an t-aon réiteach agus an réiteach eisiach ó eFlow agus a ghníomhairí aon Chlib/aon Chlibeanna lochtacha a athsholáthar.
26.3
Gan dochar don mhéid thuasluaite, ní bheidh eFlow faoi dhliteanas duit maidir le haon chaillteanas brabús, dea-thoil, deis ghnó nó aon chineál chaillteanas speisialta nó iarmhartach tabhaithe agatsa, cibé acu go díreach nó go hindíreach.

27 Ilghnéitheach

27.1
Is ionann na téarmaí agus coinníollacha atá sonraithe anseo agus téarmaí agus coinníollacha uile an Chomhaontaithe. Admhaíonn tú nár bhraith tú aon uiríoll seachas a bhfuil sonraithe sna téarmaí agus coinníollacha seo.
27.2
Beidh léirmhíniú an Chomhaontaithe seo arna rialú ag dlí na hÉireann agus tá dlínse ag cúirteanna na hÉireann aon díospóid a bhaineann leis an gComhaontú a réiteach.
27.3
Ní bheidh aon téarmaí nó coinníollacha á dtarscaoileadh mura bhfuil a leithéid de tharscaoileadh feicthe i scríbhinn agus sínithe ag an bpáirtí tarscaoilte. Ní fheidhmeoidh aon easnamh nó moill thar ceann ceachtar páirtí maidir le haon cheart, cumhacht nó pribhléid a fheidhmiú anseo mar tharscaoileadh, ná ní chuirfidh aon fheidhmiú aonair nó páirteach aon cheart, cumhacht nó pribhléid dá leithéid cosc ar aon fheidhmiú eile nó breise aon chirt, cumhachta nó pribhléide.
27.4
Tá na cearta agus na réitigh atá le fáil anseo carnach agus níl siad eisiach ar aon chearta ná réitigh atá á bhforáil ag an dlí. Seachas mar a shonraítear go sainráite sa Chomhaontú seo, tá aon agus gach uiríoll, baránta agus gealltanas, sainráite nó intuigthe, eisiata anseo.

28 Forálacha Inscartha
Beidh gach ceann de na forálacha atá le fáil sna téarmaí agus coinníollacha seo inscartha agus éagsúil óna chéile agus má tá aon cheann nó níos mó de na forálacha seo neamhbhailí, mídhleathach nó míréasúnach anois nó ina dhiaidh seo, ní bheidh aon tionchar aige ar bhailíocht, dlíthiúlacht agus in-fhorfheidhmitheacht na bhforálacha fágtha, ní dhéanfar dochar dóibh nó ní dhéanfar comparáid eatarthu.
29 Fógraí

29.1
Cibé acu an gceanglaítear ortsa nó ar eFlow fógra a thabhairt don duine eile de bhun an Chomhaontaithe seo, nó más mian leis cumarsáid a dhéanamh ar shlí eile leis an duine eile, féadfar a leithéid d’fhógra nó cumarsáid a sheirbheáil:
a. uaitse chuig eFlow,

 • tríd an bpost chuig: eFlow; Bosca PO 13294, Deisceart na Cathrach, DSU, Corcaigh,
 • nó trí r-phost nó facs chuig: féadfar fógra a thabhairt maidir le seoladh r-phoist nó uimhir facs dá leithéid ó am go ham;


b. uaidh eFlow chugatsa,

 • tríd an bpost nó seachadadh chuig cibé seoladh atá taifeadta san Fhoirm Iarratais Cuntais (a d’fhéadfaí a athrú ó am go ham de réir an Chomhaontaithe seo)
 • nó aon seoladh eile a d’fhéadfaí a áireamh in Achtanna na mBóithre, 1993-2015;
 • trí r-phost chuig: cibé seoladh atá taifeadta san Fhoirm Iarratais Cuntais (a d’fhéadfaí a leasú ó am go ham de réir an Chomhaontaithe seo); nó
c. trí cibé modh eile a mheasfaidh eFlow atá oiriúnach.

29.2
Seirbheálfar aon fhógra nó cumarsáid a sheirbheálfar:

 • tríd an bpost, daichead a hocht (48) uair i ndiaidh é a chur sa phost nó má tá sé á sheachadadh de láimh, tráth an tseachadta;
 • trí r-phost, nuair a sheachadtar é; nó
 • trí fhacs, nuair a dheimhníonn an seolaí go bhfuil sé faighte aige/aici.

29.3
Má thugtar fógra ó bhéal tríd an teileafón nó go pearsanta, ní bheidh éifeacht leis ach má sheirbheáiltear fógra i scríbhinn de réir chlásal 29 laistigh de sheacht lá (7) óna leithéid sin d’fhógra a fháil tríd an teileafón nó go pearsanta.

30 Dlí Rialaithe
Beidh an Comhaontú seo á rialú ag agus á fhorléiriú de réir dhlíthe na hÉireann.